Cofrestru Landlordiaid

Ers 23 Tachwedd 2015, mae rhwymedigaeth gyfreithiol i bob landlord sy’n gweithredu yng Nghymru gofrestru er mwyn gydymffurfio â'r gyfraith.

I gofrestru, rhaid i landlordiaid ddarparu gwybodaeth gywir a chyfoes amdanyn nhw eu hunain a’u heiddo rhent yng Nghymru.

Daw'r gofyniad hwn o Ran gyntaf Deddf Tai (Cymru) 2014.

A yw hyn yn berthnasol i mi?

Ydych chi’n berchen ar eiddo yng Nghymru nad ydych chi’n byw ynddo?

Ydych chi’n caniatáu i rywun arall fyw yn yr eiddo hwnnw (fel ei brif breswylfa) ac a yw’n talu arian i chi am fyw yna?

A yw’r eiddo wedi’i osod ar denantiaeth sicr, tenantiaeth fyrddaliol sicr neu denantiaeth reoleiddiedig?

Os atebwch yn gadarnhaol i'r cwestiynau hyn, landlord ydych chi ac mae angen i chi gydymffurfio â'r gofynion cofrestru yng Nghymru.

Pa eiddo rhent nad oes angen ei gofrestru?

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch yma.

Sut gallaf gofrestru fel landlord?

Gallwch gofrestru fel landlord drwy’r wefan hon; y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw creu cyfrif a gweithio drwy’r broses ar-lein. Rhaid i landlord gwblhau’r broses gofrestru ei hun; ni all asiant na pherson arall nad ef yw’r landlord wneud hynny ar ei ran. Gwnewch gais nawr.

Os ydych chi’n landlord hunan-reoli, bydd angen i chi wneud cais am drwydded hefyd. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch yr adran Trwyddedu Landlordiaid.

Dywedwch fwy wrtha i am gofrestru fel landlord

Y landlord, at ddiben y ddeddfwriaeth, yw’r person sydd â hawl i feddiannu’r eiddo. Fel arfer, perchennog yr eiddo yw hwn. 

Felly, gallai landlord y mae’n rhaid iddo gofrestru fod yn unigolyn, yn grŵp o bobl neu hyd yn oed yn gwmni (yn dibynnu ar berchnogaeth yr eiddo). Os yw'r eiddo sy'n cael ei gofrestru dan gyd-berchnogaeth, rhaid i'r prif berchennog ei gofrestru ar ran y lleill. Os yw’r eiddo dan berchnogaeth cwmni, y cwmni sy’n cofrestru fel y landlord.

Cost cofrestru yw £33.50 os ydych chi'n gwneud hyn ar-lein. Dyma'r gost i bob math o landlord sy'n cofrestru. Nid yw'r gost yn cynyddu os oes mwy nag un eiddo rhent yn cael ei gofrestru.

Y gost yw £80.50 os oes rhywun yn dewis gwneud hynny ar bapur yn lle cwblhau'r cofrestru ar-lein.

Pa eiddo y mae’n rhaid eu cofrestru?

Rhaid i landlord gynnwys cyfeiriad pob eiddo rhent yng Nghymru y mae'n landlord arno. Hynny yw, cyfeiriad pob annedd (adeiladau neu rannau o adeiladau sy’n cael eu meddiannu fel annedd ar wahân) sy’n destun tenantiaeth ddomestig neu’n cael ei marchnata neu ei chynnig ar osod o dan denantiaeth ddomestig. Dim ond anheddau sy’n cael eu rhentu ar denantiaethau sicr, tenantiaethau byrddaliol sicr neu denantiaethau rheoleiddiedig y mae angen eu cynnwys ar y gofrestr. Dyma’r prif fathau o denantiaethau a ddefnyddir i rentu eiddo'n breifat yng Nghymru.

Unwaith i landlord gofrestru; beth nesa’?

Mae cofrestriad landlord yn para 5 mlynedd ac wedi hyn, mae’n rhaid ailgofrestru. Yn ystod cyfnod y cofrestriad, rhaid i landlord gadw’r wybodaeth ynddo’n gyfoes. Yn ôl y gyfraith, mae rhai newidiadau penodol y mae’n rhaid rhoi gwybod amdanynt.

Mae’r newidiadau hyn fel a ganlyn:

  • Unrhyw newid o ran enw; cyfeiriad gohebiaeth; rhif ffôn cyswllt; cyfeiriad e-bost neu unrhyw wybodaeth gyswllt arall a ddarperir yn rhan o’r cofrestriad.
  • Unrhyw newid o ran cyflawni gwaith gosod neu reoli yn yr eiddo rhent cofrestredig (hynny yw, dechrau neu roi'r gorau i waith y byddai angen trwydded ar ei gyfer gan Rhentu Doeth Cymru)
  • Unrhyw newidiadau o ran budd y landlord yn yr eiddo rhent (h.y. os bydd yn gwerthu eiddo cofrestredig)

Os bydd landlord yn prynu eiddo arall sy’n destun tenantiaeth ddomestig neu’n cael ei farchanata neu ei gynnig ar osod o dan denantiaeth ddomestig, mae rhwymedigaeth arno i’w ychwanegu at ei gofrestriad. Mae gan landlord 28 diwrnod i wneud hyn.