Cofrestru Landlordiaid

Ers 23 Tachwedd 2015, mae gofyniad ofynnol i bob landlord sy’n gweithredu yng Nghymru gofrestru er mwyn gydymffurfio gyda'r gyfraith.

I gofrestru, rhaid i landlordiaid ddarparu gwybodaeth gywir a chyfoes amdanynt eu hunain a’r eiddo.

Daw'r gofyniad hwn o Ran gyntaf Deddf Tai (Cymru) 2014.

Yw hyn yn berthnasol i mi?

Ydych chi’n berchen ar eiddo yng Nghymru nad ydych chi’n byw ynddo?

Ydych chi’n caniatáu i rywun arall fyw yn yr eiddo hwnnw (fel ei brif breswylfa) ac a ydych chi’n derbyn arian am hyn?

Ydych chi’n gosod yr eiddo ar denantiaeth sicr, byrddaliad sicr neu denantiaeth reoleiddiedig?

Os ateboch chi 'ydw' i'r cwestiynau hyn, rydych chi'n landlord ac mae angen i chi gydymffurfio â'r gofynion cofrestru ar gyfer Cymru.

Pa eiddo rhent sydd ddim angen cael ei gofrestru?

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch yma.

Sut mae cofrestru fel landlord?

Gallwch gofrestru fel landlord drwy’r wefan hon; y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw creu cyfrif a gweithio drwy’r broses ar-lein. Rhaid i landlord gwblhau’r broses gofrestru ei hun; ni all asiant neu berson arall nad yw’n landlord wneud hynny ar ei ran. Gwnewch gais nawr.

Os ydych chi’n landlord hunan-reoli, bydd angen i chi wneud cais am drwydded hefyd. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch yr adran Trwyddedu Landlordiaid.

Dwedwch fwy wrtha i am gofrestru fel landlord

Y landlord, at ddibenion deddfwriaethol, yw’r person sydd â hawl i feddiannu’r eiddo. Fel arfer, perchennog yr eiddo yw hwn.

Felly, gallai landlord y mae angen iddo gofrestru fod yn unigolyn, yn grŵp o bobl neu hyd yn oed yn gwmni (yn dibynnu ar berchnogaeth yr eiddo). Os yw'r eiddo sy'n cael ei gofrestru dan gyd-berchnogaeth, rhaid i'r prif berchennog ei gofrestru ar ran y lleill. Os yw’r eiddo dan berchnogaeth cwmni, y cwmni sy’n cofrestru fel y landlord.

Cost cofrestru yw £33.50 os ydych chi'n gwneud hyn ar-lein. Dyma'r gost i bob math o landlord sy'n cofrestru. Nid yw'r gost yn cynyddu os oes mwy nag un eiddo rhent yn cael ei gofrestru.

Cost cofrestru ydy £80.50 os ydych chi'n dewis gwneud hynny drwy bapur yn lle cwblhau'r cofrestru ar-lein.

Pa eiddo y mae’n rhaid eu cofrestru?

Rhaid i landlord gynnwys cyfeiriad pob eiddo rhent yng Nghymru y mae'n landlord arno. Hynny yw, cyfeiriad pob annedd (adeiladau neu rannau o adeiladau sy’n cael eu meddiannu fel annedd ar wahân) sy’n ddarostyngedig i, yn cael eu marchnata dan, neu’n cael eu gosod dan denantiaeth ddomestig. Dim ond anheddau sy’n cael eu rhentu ar denantiaethau sicr, byrddaliadau sicr neu denantiaethau rheoleiddiedig sydd angen eu cynnwys ar y gofrestr. Dyma’r prif fathau o denantiaethau a ddefnyddir i rentu eiddo'n breifat yng Nghymru.

Rydw i wedi cofrestru fel landlord; beth nesa?

Mae cofrestriad landlord yn para am 5 mlynedd. Ar ôl hyn, rhaid talu ffi i barhau â’r cofrestriad. Yn ystod y cyfnod cofrestredig, rhaid i landlord gadw’r wybodaeth yn gyfoes. Mae’n rhaid rhoi gwybod am newidiadau penodol dan y gyfraith.

Mae’r newidiadau hyn fel a ganlyn:

  • Unrhyw newid o ran enw; cyfeiriad gohebiaeth; rhif ffôn cyswllt; cyfeiriad e-bost neu unrhyw wybodaeth gyswllt arall a gyflwynir fel rhan o’r cofrestriad.
  • Unrhyw newid o ran cyflawni gwaith gosod neu reoli yn yr eiddo rhent cofrestredig (hynny yw, dechrau neu roi'r gorau i waith y byddai angen trwydded ar ei gyfer gan Rhentu Doeth Cymru)
  • Unrhyw newidiadau o ran budd y landlord yn yr eiddo rhent (h.y. os bydd yn gwerthu eiddo cofrestredig)

Os bydd landlord yn prynu eiddo arall sy’n ddarostyngedig i, yn cael ei farchnata dan neu’n cael ei osod dan denantiaeth ddomestig yng Nghymru, bydd angen iddo ei ychwanegu at ei gofrestriad. Mae gan landlord 28 diwrnod i wneud hyn.