Cwestiynau Cyffredin

Mae'r dudalen ganlynol yn cynnig nifer o gwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml. Cliciwch ar y cwestiwn i gael gwybod yr ateb. Os na fedrwch chi ddod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn, cysylltwch â Rhentu Doeth Cymru.

Cyffredinol Cofrestru Landlordiaid Trwyddedu Landlordiaid ac Asiantwyr Pwy sydd angen cofrestru a chael trwydded?

Cyffredinol

Beth yw Rhentu Doeth Cymru?

Cwestiynau Cyffredin Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru

Cofrestru Landlordiaid

Rwy’n landlord yng Nghymru; sut dylwn gofrestru a beth mae angen i mi ei wneud?

Rwy’n rhan o drefniant cyd-landlordiaid– sut gallwn ni gofrestru?

Beth yw cofrestru landlordiaid ac i bwy y mae'n gymwys?

Pa fath o drefniadau rhentu preifat yng Nghymru nad yw’r gofyniad cyfreithiol yn berthnasol iddynt?

Rydw i am gofrestru ar-lein ond rwy’n landlord ar gyfer llawer o eiddo. Oes ffordd o lanlwytho fy eiddo yn hytrach na’u rhoi i mewn fesul un?

A all asiant gofrestru eiddo ar ran landlord?

Faint mae’n ei gostio i gofrestru fel landlord?

Pa wybodaeth am landlord cofrestredig neu landlord/asiant trwyddedig sydd ar gael i’r cyhoedd?

I beth y defnyddir y ffïoedd sy'n cael eu casglu am gofrestru landlordiaid a thrwyddedu landlordiaid ac asiantau?

Oes angen i mi gynnwys eiddo rhent y tu allan i Gymru yn fy nghofrestriad?

A allaf adennill costau'r ffioedd cofrestru a thrwyddedu a dalwyd gennyf i Rhentu Doeth Cymru ar fy Ffurflen Treth Incwm (Hunanasesiad) neu Ffurflen Treth Gorfforaeth?

Mae gen i Atwrneiaeth dros Landlord. Sut rydw i’n cofrestru a thrwyddedu’r eiddo?

Trwyddedu Landlordiaid ac Asiantwyr

Mathau o Drwyddedau ac Amodau Cysylltiedig

Sut ydw i’n cael trwydded landlord ac am ba hyd mae’r drwydded yn ddilys?

Rhestr Wirio Cais Landlord am Drwydded:

Y diffiniad o weithgareddau gosod a rheoli eiddo a gyflawnir gan landlord y mae’n rhaid meddu ar drwydded ar eu cyfer

Pwy sydd angen cael ei hyfforddi er mwyn i landlord gael trwydded?

Beth yw cost trwydded landlord?

Dydw i ddim yn byw yn agos at fy eiddo rhent. Oes modd i mi osod a rheoli serch hynny?

Diffiniad o Waith Gosod a Rheoli y mae angen trwydded ar asiantwyr i’w cyflawni

Sut ydw i’n cael trwydded asiant ac am ba hyd mae’r drwydded yn ddilys?

Rhestr wirio cais Asiant am drwydded

Beth yw cost trwydded asiant?

Beth yw ffi ranedig?

Pa mor fuan y byddaf yn derbyn yr hysbysiad i wneud yr ail daliad?

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn talu’r ail ran?

Pa hyfforddiant mae’n rhaid i mi ei gyflawni i gael trwydded?

Diogelu Arian y Cleient gan Asiantau

Asiantau yn Gweithredu ar Ran Un Cleient Landlord yn Unig

Rwy’n landlord ac asiant, oes angen i mi gyflwyno cais am Drwydded Landlord a Thrwydded Asiant?

Mae angen i mi gael fy nhrwyddedu i reoli eiddo yng Nghymru, ond ni allaf fynychu cwrs hyfforddi fy hun. Beth galla i ei wneud?

A allaf adennill costau hyfforddiant gorfodol Rhentu Doeth Cymru i ddeiliaid trwydded?

Pwy sydd angen cofrestru a chael trwydded?

Mae gen i Dŷ Amlfeddiannaeth trwyddedig yng Nghymru; oes angen i mi gael fy nghofrestru a’m trwyddedu gan Rhentu Doeth Cymru?

Rwy’n berchen ar dŷ ond fy mhartner sy’n gwneud yr holl waith rheoli. Oes angen trwydded ar y ddau ohonom?

Rydw i’n berchen ar dŷ ar y cyd gyda rhywun arall ac mae’r ddau ohonom yn gwneud y gwaith rheoli eiddo. Oes angen i’r ddau ohonom gael ein cofrestru a’n trwyddedu?

Oes angen i fi gofrestru/gael trwydded os ydw i’n ‘landlord preswyl’?

Rwy’n berchen ar rai eiddo fy hun ond yn gyd-berchennog ar gyfer rhai eraill. Pwy sydd angen cofrestru a chael trwydded?

Rydw i’n berchen ar fy eiddo fy hun ac yn ei reoli, ac yn rheoli eiddo pobl eraill hefyd. Beth mae angen i mi ei wneud?

Rwy’n rhedeg asiantaeth gosod tai ac mae nifer o staff gennym. Pwy sydd angen cael ei hyfforddi er mwyn trwyddedu'r cwmni?

Rydw i’n ymddiriedolwr gydag ymddiriedolaeth sy’n berchen ar eiddo yng Nghymru. A yw’r ddeddfwriaeth newydd yn berthnasol i ni a’n heiddo?

A oes angen i gontractwyr fel garddwyr, peirianwyr nwy, trydanwyr ac ati wneud cais am drwydded?


Beth yw Rhentu Doeth Cymru?

Mae Rhentu Doeth Cymru yn wasanaeth o fewn Cyngor Caerdydd sydd yn ei le i weinyddu’r gofynion ar gyfer cofrestru landlordiaid a thrwyddedu asiantau a landlordiaid o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014. Dynodwyd Cyngor Caerdydd yn ffurfiol gan Weinidogion Cymru ar 1 Ebrill 2015. Golyga hyn mai Cyngor Caerdydd yw’r Awdurdod Trwyddedu a fydd yn gwneud y gwaith hwn ar ran pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.
Dewisodd Llywodraeth Cymru un Cyngor i weithredu fel gweinyddwr ar gyfer Cymru gyfan i’w gwneud hi’n haws i landlordiaid, asiantau a thenantiaid gael mynediad i’r gwasanaeth. Mae’r gofrestr ganolog yn golygu mai dim ond unwaith mae'n rhaid i landlord gofrestru, ac os yw'n hunan-reoli, dim ond un drwydded y mae'n rhaid gwneud cais amdani - bydd hon yn cwmpasu Cymru gyfan. Mae'r un peth yn wir i asiantau - dim ond un drwydded y mae’n rhaid gwneud cais amdani.

Bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn gweithio gyda’r Awdurdodau Lleol i gyflawni eu swyddogaethau o dan y Ddeddf. Mewn rhai achosion, gall yr awdurdod lleol arwain camau gorfodi yn erbyn y landlordiaid a’r asiantau hynny nad ydynt yn cydymffurfio â'u rhwymedigaethau cyfreithiol ar ran yr Awdurdod Trwyddedu.

Er mwyn cynnig gwasanaeth cyflawn i’r sector rhentu preifat yng Nghymru, mae Rhentu Doeth Cymru hefyd yn cynnig gwybodaeth i helpu tenantiaid sy’n byw yn y sector rhentu preifat, neu’n ystyried gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys Canllaw Tenantiaid, sydd ar gael ar y Dudalen Tenantiaid.

Cwestiynau Cyffredin Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru

Trosglwyddo Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru: Beth rydyn ni wedi’i wneud?

Ar 29 Mawrth trosglwyddwyd yr holl gofnodion hyfforddiant a gwybodaeth i bron 4,500 o aelodau Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru i system Rhentu Doeth Cymru. Wrth wneud hyn cafodd cyfrifon defnyddiwr personol eu creu ar ein gwefan neu eu diweddaru. Yn eich cyfrif defnyddiwr personol gallwch gwblhau Cofrestriad Landlord, cael Trwydded fel Landlord/Asiant neu archebu a chwblhau hyfforddiant.

Pam ein bod wedi gwneud hyn?

Trosglwyddwyd y wybodaeth hon i system Rhentu Doeth Cymru i wneud y cyfnod trosiannol yn haws i aelodau Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru (ALC).

Gan fod angen i landlordiaid ac asiantau gydymffurfio â’r ddeddf newydd yng Nghymru, rydym am helpu pobl i symud o’r ALC i’r system gyfreithiol newydd. Rydym wedi gwneud hyn drwy symud y rhan fwyaf o’r wybodaeth a roddwyd gennych wrth gofrestru ag ALC i'ch cyfrif defnyddiwr Rhentu Doeth Cymru. Mae’r cyfrif defnyddiwr hwn hefyd yn cynnwys cofnod o’r hyfforddiant a ddilynodd aelodau ALC pan gawsant eu hachredu'n gyntaf, gan eu galluogi i gael Trwydded heb fod angen iddynt ddilyn yr hyfforddiant eto; mae’n bosibl nad oes ond angen iddynt gwblhau cwrs ychwanegol ar-lein i roi gwybod iddynt am ddeddfwriaeth newydd Deddf Tai (Cymru) 2014.

Beth mae angen i mi ei wneud?

Landlord
Os mai Landlord yng Nghymru ydych chi, bydd angen i chi sicrhau bod eich eiddo wedi’i gofrestru. Gallwch wneud hyn drwy ein gwefan yn eich cyfrif defnyddiwr personol. Pan fyddwch yn mewngofnodi i’ch cyfrif gallwch greu cofrestriad newydd ac yna gwneud cais am Drwydded Landlord os ydych yn gyfrifol am reoli eich eiddo. Efallai y bydd angen i chi hefyd gwblhau cwrs hyfforddi ychwanegol i allu cael eich Trwydded.

Os mai Landlord, neu gyflogai i landlord ydych chi, a gwblhaodd hyfforddiant ag ALC cyn 6 Awst 2015, bydd angen i chi gwblhau’r cwrs ychwanegol ar-lein am ddim “Rhan 1 o Deddf Tai (Cymru) 2014: Trosolwg”. Gallwch drefnu lle arno nawr drwy fynd i’ch Cofnod Hyfforddiant yn eich cyfrif defnyddiwr personol. Mae’r cyrsiau ychwanegol am ddim am y 3 mis cyntaf yn unig i aelodau ALC (tan 29 Mehefin 2016).

Os gwnaethoch gwblhau hyfforddiant ALC ar 6 Awst 2015 neu ar ôl hynny mae’ch cofnod hyfforddiant yn ddigon i chi allu cael Trwydded. Bydd eich cwrs hyfforddiant wedi cynnwys yr holl wybodaeth am Ddeddf Tai (Cymru) 2014 felly ni fydd angen i chi gwblhau’r cwrs ychwanegol pellach.

Asiant
Os mai Asiant neu gyflogai i Asiant ydych chi, sy’n cael eich cyfarwyddo gan Landlord i wneud gwaith gosod/rheoli ar gyfer eiddo rhent yng Nghymru, bydd angen i chi wneud cais am Drwydded Asiant. Gallwch gwblhau hyn drwy eich cyfrif defnyddiwr personol ar wefan Rhentu Doeth Cymru.

Bydd angen i chi hefyd gwblhau cwrs ychwanegol i allu cael eich trwydded. Fel Asiant bydd angen i chi bob tro gwblhau "Cwrs Hyfforddiant Atodol Datblygu Asiant" ar-lein am ddim. Gallwch drefnu lle arno nawr drwy fynd i’ch Cofnod Hyfforddiant yn eich cyfrif defnyddiwr personol.

Derbynais e-bost oddi wrth Rhentu Doeth Cymru, beth yw ei ddiben?

Os ydym wedi creu cyfrif defnyddiwr newydd i chi wrth drosglwyddo gwybodaeth byddwch wedi cael e-bost gennym erbyn hyn. Mae’r e-bost yn rhoi gwybod i chi fod gennych gyfrif defnyddiwr ac yn cadarnhau’ch enw defnyddiwr i Rhentu Doeth Cymru. Yn y rhan fwyaf o achosion hwn bydd gennych yr un enw defnyddiwr a chyfrinair ag oedd gennych ar gyfer gwefan Achredu Landlordiaid Cymru. Os oedd eich enw defnyddiwr eisoes wedi’i gymryd gan ddefnyddiwr arall, bydd yr e-bost yn rhoi gwybod i chi beth yw’r un newydd a roddwyd i chi.

Mae’r e-bost hefyd yn cynnwys dolen i’r wefan i chi allu mewngofnodi. Ar ôl i chi fewngofnodi bydd gennych fynediad i bopeth a nodir uchod drwy’ch cyfrif defnyddiwr personol.


Beth os nad oes gennyf gyfeiriad e-bost?

Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost neu na wnaethoch roi un ar wefan ALC, ni fyddwn yn gallu anfon eich manylion mewngofnodi atoch drwy e-bost.

Yn hytrach byddwn yn anfon y wybodaeth atoch yn y post. Gall hyn hefyd olygu y bydd yn rhaid i chi gwblhau ffurflenni Cofrestru a Thrwyddedu ar bapur. Cysylltwch â ni i roi gwybod a oes angen y rhain arnoch drwy’r post hefyd.

Os oes gennych gyfeiriad e-bost erbyn hyn a’ch bod am gael mynediad i’r wefan, gallwch gysylltu â ni ar 03000 133344 a gallwn ei ychwanegu at eich cyfrif ac anfon e-bost i roi mynediad i chi.

Mae gen i gyfrif gyda Rhentu Doeth Cymru eisoes ac felly nid yw fy nghofnod hyfforddiant wedi'i drosglwyddo'n awtomatig. Beth mae angen i mi ei wneud?

Os ydych wedi creu cyfrif defnyddiwr yn flaenorol gyda Rhentu Doeth Cymru ni fyddwn yn creu cyfrif newydd i chi. Rydym wedi bod yn cadw golwg ar aelodau Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru sydd wedi creu cyfrifon defnyddiwr Rhentu Doeth Cymru ac wedi ceisio peidio â chynnwys unrhyw un o’r rhain wrth drosglwyddo gwybodaeth. Byddwn yn mynd i mewn i’ch cyfrif ac yn lanlwytho eich cofnod hyfforddiant. Ar ôl gwneud hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi, a byddwch yn gallu bwrw ymlaen â’r broses, naill ai drwy wneud cais am Drwydded neu gwblhau’r cyrsiau ychwanegol gofynnol.

Os ydych eisoes wedi creu cyfrif defnyddiwr ond eich bod hefyd wedi cael e-bost gennym yn rhoi gwybod am gyfrif newydd, mae'n bosibl ein bod wedi methu'ch cyfrif wrth wirio popeth. Os cysylltwch â ni i roi gwybod, gallwn gyfuno eich cofnod hyfforddiant â’r cyfrif defnyddiwr gwreiddiol a grëwyd gennych. Ar ôl gwneud hyn byddwn yn rhoi gwybod i chi a byddwch yn gallu cwblhau unrhyw gyrsiau ychwanegol a cheisiadau mae angen i chi eu gwneud.

Rwy’n landlord; sut mae cofrestru a beth sydd angen i mi ei wneud?

Y ffordd rataf a hawsaf o gofrestru yw ar-lein. Gallwch wneud hyn drwy wefan Rhentu Doeth Cymru. Yn gyntaf mae angen i chi greu cyfrif ar y wefan, ac yna cewch eich tywys drwy’r broses gofrestru. Dechreuwch y broses neu cliciwch yma i ddarllen canllaw ar y broses.

Cyn dechrau bydd angen y canlynol arnoch:

Os ydych chi’n landlord unigol

Os ydych chi’n gyd-landlord

Os ydych chi’n landlord cwmni/elusen

Os ydych chi’n ymddiriedolwr ar gyfer eiddo rhent yng Nghymru

Os ydych chi’n landlord unigol:

Bydd y broses gofrestru yn gofyn am eich enw, eich dyddiad geni, eich manylion cyswllt a chyfeiriad llawn pob eiddo rhent yng Nghymru rydych chi’n landlord arno. Byddai’n syniad da cadw cod post eich eiddo wrth law i’ch helpu i nodi’r manylion cywir ar y ffurflen ar-lein. Yna rhaid i chi dalu’r ffi landlord o £33.50 i gwblhau’r broses. Gallwch dalu ar-lein.

Os byddwch yn cwblhau eich cofrestriad yn defnyddio’r ffurflen bapur, y ffi yw £80.50 a gallwch dalu dros y ffôn.
Ar ôl i chi gofrestru, cewch gadarnhad a rhif cofrestru unigryw.

Os ydych chi’n hunan-reoli unrhyw eiddo rhent rydych chi’n ei gofrestru, rhaid i chi wneud cais am drwydded landlord. I ddysgu mwy am y broses hon, darllenwch yr adran 'sut i gael trwydded landlord'.

Os bydd unrhyw un arall ar wahân i chi yn cyflawni unrhyw waith gosod neu reoli yn un o’ch eiddo rhent yng Nghymru, caiff ei alw’n asiant a bydd angen iddo gael ei drwyddedu. Mae gwaith gosod a rheoli eiddo yn cynnwys pethau fel marchnata a sefydlu tenantiaeth ddomestig gyda thenantiaid newydd (a elwir yn aml yn wasanaethau gosod yn unig) neu reoli tenantiaeth i chi.

Darllenwch y diffiniad llawn o waith gosod a rheoli yma.

Bydd angen i unrhyw asiant rydych chi’n ei gyfarwyddo gael ei nodi gennych chi ar eich cofrestriad yn erbyn y cyfeiriad rhent y mae'n ei osod neu'n ei reoli. Rhaid i’r asiant hwn wneud cais am drwydded. Byddai’n syniad da cael manylion llawn eich asiant (gan gynnwys yr enw masnachu llawn, cyfeiriad e-bost a rhif trwydded os oes ganddo un) wrth law er mwyn sicrhau eich bod yn rhoi’r manylion cywir ar eich cofrestriad.

Os ydych chi'n ran o drefniant cyd-landlord:

Bydd y broses gofrestru yn gofyn i chi nodi mai chi yw’r prif landlord at ddibenion cofrestru. Yna bydd rhaid i chi nodi eich enw, eich dyddiad geni, eich manylion cyswllt ac enw a dyddiad geni'r cyd-landlordiaid eraill. Bydd hefyd angen i chi ddarparu cyfeiriad llawn pob eiddo rhent yng Nghymru rydych chi'n gyd-berchnogion arnynt. Byddai’n syniad da cael cod post yr eiddo wrth law i’ch helpu i nodi’r manylion cywir ar y ffurflen ar-lein. Yna rhaid i chi dalu’r ffi landlord o £33.50 i gwblhau’r broses. Gallwch dalu ar-lein.

Os byddwch yn cwblhau eich cofrestriad yn defnyddio’r ffurflen bapur, y ffi yw £80.50 a gallwch dalu dros y ffôn.

Ar ôl i chi gofrestru, cewch gadarnhad a rhif cofrestru unigryw ar gyfer cyd-landlordiaid.

Os ydych chi’n hunan-reoli unrhyw eiddo rhent rydych chi’n ei gofrestru, rhaid i chi wneud cais am drwydded. I ddysgu mwy am y broses hon, darllenwch yr adran 'sut i gael trwydded landlord'.

Os yw cyd-landlord nad ef/hi yw’r prif landlord at ddibenion cofrestru yn cyflawni unrhyw weithgareddau gosod neu reoli mewn eiddo ar y gofrestr, rhaid iddo gael trwydded landlord ar wahân. Rhaid i’r prif landlord at ddibenion cofrestru nodi'r landlord trwyddedadwy hwn yn y cofrestriad yn erbyn unrhyw gyfeiriad rhent y mae’n gweithredu ynddo.

Os bydd unrhyw un arall, ar wahân i’r landlord cofrestredig (neu gyd-landlord arall) yn cyflawni unrhyw waith gosod neu reoli yn un o’ch eiddo rhent yng Nghymru, caiff ei alw’n asiant a bydd angen iddo gael ei drwyddedu. Mae gwaith gosod a rheoli eiddo yn cynnwys pethau fel marchnata a sefydlu tenantiaeth ddomestig gyda thenantiaid newydd (a elwir yn aml yn wasanaethau gosod yn unig) neu reoli tenantiaeth i chi. Darllenwch y diffiniad llawn o waith gosod a rheoli yma.

Bydd angen i unrhyw asiant rydych chi’n ei gyfarwyddo gael ei nodi gennych chi ar eich cofrestriad yn erbyn y cyfeiriad rhent y mae'n gweithredu ynddo. Rhaid i’r asiant hwn wneud cais am drwydded. Byddai’n syniad da cael manylion llawn eich asiant (gan gynnwys yr enw masnachu llawn, cyfeiriad e-bost a rhif trwydded os oes ganddo un) wrth law er mwyn sicrhau eich bod yn rhoi’r manylion cywir ar eich cofrestriad.

Os ydych chi’n landlord cwmni/elusen:

Os ydych chi’n rhan o gwmni/elusen sy’n landlord, rhaid i chi gwblhau’r cofrestriad gan nodi manylion y cwmni/elusen, gan gynnwys rhif cofrestru Tŷ’r Cwmnïau neu unrhyw rif perthnasol arall. Fel arall, byddwch yn gweithio eich ffordd drwy’r broses yn yr un modd â phe baech yn unigolyn.

Os ydych chi’n ymddiriedolwr ar gyfer eiddo rhent yng Nghymru:

Os yw’r eiddo dan berchnogaeth ymddiriedolaeth, gall un ymddiriedolwr gofrestru’r eiddo o dan enw cyfunol yr ymddiriedolaeth.

Beth yw cofrestru landlordiaid ac i bwy y mae'n berthnasol?

Ers 23 Tachwedd 2015, mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar bob landlord sy’n gweithredu yng Nghymru i gofrestru er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith.
Er mwyn cofrestru, rhaid i landlord ddarparu gwybodaeth gywir a chyfoes amdano ef ei hun a’i eiddo rhent yng Nghymru. Dim ond ar gyfer eiddo rhent a osodir ar Denantiaeth Sicr, Tenantiaeth Fyrddaliol sicr neu Denantiaeth Reoleiddiedig y mae hyn yn berthnasol. Os ydych o’r farn nad yw'r eiddo rydych chi'n ei rentu ar y math hwn o gontract, darllenwch yr adran isod am y mathau o drefniadau rhentu nad yw'r ddeddfwriaeth hon yn berthnasol iddynt.

Yn ôl Rhan 2 (1) o Ddeddf Tai (Cymru) 2014,

 • Fe ddiffinnir eiddo rhent fel ‘annedd sy’n ddarostyngedig i denantiaeth ddomestig, neu’n cael ei marchnata neu ei chynnig ar gyfer ei gosod o dan denantiaeth o’r fath’
 • Fe ddiffinnir annedd fel ‘adeilad neu ran o adeilad a feddiennir neu y bwriedir ei feddiannu fel annedd ar wahân, ynghyd ag unrhyw fuarth, gardd, tai allan ac atodynnau sy’n perthyn iddo neu a fwynheir gydag ef fel arfer, pan fo’r annedd gyfan yng Nghymru’

Mae cyfreithiau achos i awgrymu wrth gyflawni cofrestriad, bu rhaid recordio anheddau ar wahân.

Daw’r gofyniad hwn o Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014.

Pa fath o drefniadau rhentu preifat yng Nghymru nad yw’r gofyniad cyfreithiol yn berthnasol iddynt?

Dim ond ar gyfer landlordiaid sy’n gosod eiddo yng Nghymru ar Denantiaeth Sicr/Tenantiaeth Fyrddaliol Sicr o dan Ddeddf Tai 1988 neu Denantiaeth Reoleiddiedig o dan Ddeddf Rhentu 1977 (hyd yn oed os nad yw’r denantiaeth yn un ysgrifenedig) (fel y’i diffinnir yn a.2 Deddf Tai (Cymru) 2014) y mae’r ddeddfwriaeth hon yn berthnasol. Nid oes llawer o eithriadau yn y ddeddfwriaeth, fodd bynnag, efallai y bydd y tabl canlynol o gymorth i chi ddeall os yw Rhentu Doeth Cymru’n berthnasol i’ch sefyllfa chi. Os nad ydych yn siŵr, fe’ch anogir i gysylltu â Rhentu Doeth Cymru cyn dechrau ar gofrestriad; nid yw’r rhestr isod yn derfynol.

Wrth roi gwybodaeth am eiddo rhent, dylai landlordiaid wybod y canlynol:
Dan Ddeddf Tai Cymru 2014 Rhan 2 (1),

 • Diffinnir eiddo rhent fel ‘annedd sy’n destun, neu’n cael ei marchnata a’i chynnig ar osod, fel tenantiaeth domestig.’
 • Diffinnir annedd fel ‘adeilad neu ran o adeilad a feddiannir neu y bwriedir iddo gael ei feddiannu fel annedd ar wahân, ynghyd ag unrhyw iard, gardd, adeilad allan ac ategion sy’n perthyn iddo neu a ddaw gydag efo pan fo’r Annedd gyfan yng Nghymru’

Wrth gwblhau cofrestriad, mae angen cofrestru aneddiadau’n ar wahân.
Felly, wrth ddatgan bod eiddo wedi’i rannu’n fflatiau neu’n fflatiau un ystafell, câi pob fflat neu fflat un ystafell ei datgan yn unigol.

NID yw’r gofyniad i gofrestru yn berthnasol i’r sefyllfaoedd a ganlyn:

 • I berchen-feddiannydd sydd ag un neu fwy o bobl yn byw yn ei gartref ac mae’r person hwnnw’n rhannu amwynderau gyda pherchennog y tŷ.
 • Os yw’r annedd breswyl yn rhan o gytundeb amaethyddol
 • I rentu masnachol (e.e. eiddo a ddefnyddir at Ddibenion Masnachol, nid Dibenion Domestig)
 • I lety a osodir ar ‘drwydded’(fel arfer mae hyn ond yn berthnasol i landlordiaid sydd wedi eu heithrio rhag cyflwyno Tenantiaeth Sicr/Tenantiaeth Fyrddaliol Sicr, e.e. Llety ym Meddiant Prifysgol, llety a ddefnyddir ar gyfer Ceiswyr Lloches ac ati).
 • Pan fo landlord yr eiddo yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig a reoleiddir gan Lywodraeth Cymru.
 • I anheddau preswyl a gaiff eu gosod i bobl ar eu gwyliau (e.e. Gosod ar gyfer Gwyliau)
 • I lety preswyl os yw’n gartref symudol, cwch cartref neu garafán sefydlog (gan nad ydynt yn cael eu hystyried yn ‘breswylfeydd’ dan y ddeddfwriaeth).
 • Pan fydd annedd dan berchnogaeth rhydd-ddaliad ac mae’r rhydd-ddeiliad yn ei osod ar brydles o dan gytundeb prydles (i berson sy’n dod yn llesddeiliad). Fodd bynnag, os bydd y llesddeiliad yna’n gosod annedd ar Denantiaeth Sicr, Tenantiaeth Fyrddaliol Sicr neu Denantiaeth Reoleiddiedig), yna yn yr achos hwn mae angen i’r llesddeiliad gofrestru’r annedd dan sylw a dylai fod trwyddedai hefyd

Rwy’n rhan o drefniant cyd-landlordiaid– sut gallwn ni gofrestru?

Mae cyd-landlordiaid yn cofrestru drwy un cofrestriad. Nid oes angen i bob landlord gofrestru’n unigol a thalu’r ffi ddwywaith os yw pob eiddo ar y cofrestriad mewn perchnogaeth ar y cyd. Fodd bynnag, rhaid i rywun yn y trefniant ar y cyd gymryd rôl ‘arweiniol’ yn y broses a nodi enw a dyddiad geni’r landlord arall yn ystod y broses gofrestru.

Bydd y person arweiniol fydd yn cwblhau’r cofrestriad yn dechrau’r broses drwy glicio ar y botwm ‘gwneud cais’ (ar ochr dde’r ddewislen), ac yn dilyn y broses cofrestru landlordiaid. Os oes gan y person arweiniol eisoes gyfrif gyda Rhentu Doeth Cymru, y cwbl y mae angen iddo ei wneud yw mewngofnodi, mynd i ‘Crynodeb o’m Cyfrif’ ar ôl cyrraedd ‘Fy Nangosfwrdd’, ac yna sgrolio i lawr i waelod y dudalen a chlicio ar ‘cofrestru landlord newydd’.

Pan fydd y person arweiniol yn dechrau cofrestriad, bydd y system yn cynnig dewislen iddo ddewis y math o landlord ydyw; dylai ddewis cyd-landlordiaid. Yn ystod y cofrestriad, bydd y system yn rhoi gwybod pan fo angen cyflwyno gwybodaeth am y cyd-landlordiaid eraill. Ar y cofrestriad, bydd y person arweiniol yn datgan pwy sy’n ymgymryd â’r gwaith rheoli a gosod a’r eiddo rhent sy’n cael eu cofrestru.
O ran hyfforddiant a gwneud cais am drwydded, bydd angen i unrhyw landlord sy’n rhan o drefniant ar y cyd sy’n ymgymryd â gwaith rheoli a gosod eiddo rhent yng Nghymru y mae ef/hi yn landlord arno fynychu hyfforddiant ac ennill trwydded landlord ar wahân. Gellid gweld rhestr o’r gweithgareddau perthnasol y mae disgwyl i landlord sydd â thrwydded eu cyflawni yma.

Ceir rhestr wirio gwneud cais am drwydded landlord ar ein gwefan a fyddai o fudd o bosib yma.

Rydw i am gofrestru ar-lein ond rwy’n landlord ar gyfer llawer o eiddo. Oes ffordd o lanlwytho fy eiddo yn hytrach na’u rhoi i mewn fesul un?

Mae'r broses ar-lein yn gweithio orau pan fydd yr holl eiddo'n cael eu hychwanegu i'ch cofrestriad yn unigol. Fodd bynnag, erbyn hyn mae modd trosglwyddo llawer o gofnodion ar yr un pryd, sy'n gwneud y broses yn gyflymach ac yn haws i landlordiad ychwanegu nifer canolig neu nifer fawr o eiddo cofrestredig. Rydym wedi creu canllaw i'ch helpu gyda'r broses hon. Mae modd ei lawrlwytho drwy glicio yma.

A all asiant gofrestru eiddo ar ran landlord?

Dim ond y landlord a all gwblhau’r cofrestriad. Golyga hyn y landlord unigol a enwir, landlord arweiniol a enwir ar ran cyd-landlordiaid, neu aelod o'r cwmni, elusen neu ymddiriedolaeth sy'n landlord. Ni all asiant neu rywun arall gwblhau’r broses ar ran landlord. Mae hyn oherwydd bod yn rhaid i’r person sy’n cwblhau’r cofrestriad ddilysu bod y wybodaeth sy’n cael ei chofrestru’n wir ac yn gywir ac mai ef/hi sy’n bersonol gyfrifol am y cofnod.

Mae modd cwblhau'r broses gofrestru ar-lein o unrhyw leoliad. Mae'n gyflym a rhwydd.

Faint mae’n ei gostio i gofrestru fel landlord?

Mae cofrestru landlord yn costio £33.50 ar-lein neu £80.50 ar ffurflen gais bapur.

Dyma’r gost ar gyfer pob cofrestriad i landlordiaid, ni waeth faint o eiddo yng Nghymru sy’n cael eu cynnwys ar y cofrestriad. Rhaid cwblhau cofrestriad ar wahân ar gyfer pob trefniant landlord y mae landlord yn rhan ohono; felly petai landlord yn cofrestru rhai eiddo dan berchnogaeth sengl, rhai fel cyd-landlord a rhai dan berchnogaeth cwmni, byddai’n rhaid cwblhau’r broses deirgwaith, felly byddai’n rhaid talu tair ffi hefyd.

Codir ffi uwch ar gyfer ceisiadau papur gan eu bod yn cymryd mwy o amser i Rhentu Doeth Cymru eu prosesu.

Pa wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd am landlord cofrestredig neu landlord/asiant trwyddedig?

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn nodi yn Atodlen 1 pa wybodaeth y mae’n rhaid ei darpau am landlord cofrestredig, eiddo neu landlord neu asiant trwyddedig os gwneir cais i'r Awdurdod Trwyddedu.

Gallwch gael y wybodaeth hon gan ddefnyddio ein cofrestr gyhoeddus drwy glicio yma a chwilio am gyfeiriadau eiddo, enw landlord, enw asiant neu landlord a chyfeirnodau asiant.

I beth y defnyddir y ffioedd sy'n cael eu casglu am gofrestru landlordiaid a thrwyddedu landlordiaid ac asiantau?

Bydd yr arian a geir mewn ffïoedd yn talu costau rhedeg Rhentu Doeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys gwaith i sicrhau bod pobl drwyddedig yn cydymffurfio ag amodau’r drwydded, yr ymchwilir i gwynion gan denantiaid a bod gwaith gorfodi rhagweithiol yn cael ei wneud gan awdurdodau lleol yng Nghymru i sicrhau bod y bobl hynny sy'n ceisio anwybyddu eu rhwymedigaethau cyfreithiol yn cael eu gorfodi i gydymffurfio neu eu cosbi.

Nid yw ffïoedd yn cael eu casglu i wneud elw.

Oes angen i mi gynnwys eiddo rhent y tu allan i Gymru yn fy nghofrestriad?

Nid oes angen i chi gynnwys cyfeiriadau unrhyw eiddo rhent rydych chi’n berchen arnynt y tu allan i Gymru ar eich cofrestriad. Dim ond eiddo yng Nghymru sydd angen eu nodi.

Sut ydw i’n cael trwydded landlord ac am ba hyd mae’r drwydded yn ddilys?

Mae modd gwneud cais am drwydded ar-lein ar y wefan hon. Er mwyn gwneud hynny, rhaid creu cyfrif yn gyntaf.
Gallwch ofyn am ffurflen gais bapur drwy gysylltu â Rhentu Doeth Cymru ar 03000 133344 neu gallwch lawrlwytho ffurflen i’w chwblhau a’i dychwelyd drwy’r post (am ffi cais papur) ar ein Tudalen Adnoddau.

I gyflwyno cais dilys am drwydded, rhaid i’r holl wybodaeth ofynnol gael ei chyflwyno, rhaid talu’r ffi gywir, rhaid cyflwyno tystiolaeth o hyfforddiant landlord addas, a rhaid cwblhau’r datganiad person ‘addas a phriodol’.

Gall yr hyfforddiant y mae’n rhaid i landlord ei gwblhau i gael trwydded gael ei wneud yn uniongyrchol gyda Rhentu Doeth Cymru, neu gellir cwblhau cwrs cymeradwy gyda darparwr hyfforddiant sydd wedi’i awdurdodi gan Rhentu Doeth Cymru. I ddarllen mwy am y gofynion hyfforddiant trwyddedu, ewch i’r adran 'Pa hyfforddiant mae'n rhaid i mi ei gyflawni i gael trwydded?

Ar ôl i gais wedi ei gwblhau am drwydded gael ei gyflwyno i Rhentu Doeth Cymru caiff ei asesu i benderfynu a ellir dyfarnu trwydded. Bydd hyn yn golygu cadarnhau bod y cais yn gyflawn a bod y ffi gywir wedi’i thalu. Rhaid bod Rhentu Doeth Cymru hefyd yn fodlon bod y landlord yn berson 'addas a phriodol’ (drwy sicrhau nad oes ganddo unrhyw gollfarnau perthnasol yn ei erbyn) a chadarnhau bod yr hyfforddiant a gwblhawyd gan yr ymgeisydd a/neu ei staff yn addas at ddibenion trwyddedu. Gellir gwrthod trwyddedau os ystyrir nad yw’r ymgeisydd yn ‘addas a phriodol’.

Ar ôl i drwydded gael ei dyfarnu, bydd y landlord yn derbyn hysbysiad yn cynnwys rhif unigryw ei drwydded a’r amodau sydd ynghlwm wrth ei drwydded. Bydd y landlord hefyd yn cael cerdyn trwyddedu drwy’r post.

Pa mor hir y mae trwydded yn para?

Pan fydd gan asiant drwydded, bydd yn para 5 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid i’r ymgeisydd gadw’r wybodaeth yn ei drwydded yn gyfoes (er enghraifft rhaid diweddaru manylion cyswllt os byddant yn newid) a chydymffurfio hefyd ag amodau’r drwydded. Un o’r amodau fydd i gydymffurfio â’r Cod Ymarfer bob amser. Crëwyd y Cod Ymarfer gan Lywodraeth Cymru fel modd o sicrhau safon gyson o arfer gosod a rheoli yng Nghymru. Gallwch ddarllen copi o’r Cod yma.

Os bydd deiliad trwydded yn methu â chydymffurfio ag amodau’r drwydded, neu os na fydd yn ‘addas a phriodol’ mwyach, gallai’r drwydded gael ei thynnu’n ôl. Mae hwn yn gam difrifol oherwydd byddai’n golygu na all landlord reoli gweithgareddau gosod a rheoli yn ei eiddo rhent mwyach. Yn hytrach, byddai’n rhaid iddo gyfarwyddo asiant trwyddedig i wneud y gwaith ar ei ran.

Rhestr Wirio Cais Landlord am Drwydded:

Rhaid i’r ymgeisydd (Unigolyn, Corff Corfforaethol, Cwmni, Elusen neu Ymddiriedolaeth) gwblhau cais gan ddarparu gwybodaeth berthnasol, gan gynnwys manylion cyswllt.

Yn y cais rhaid i enwau a dyddiadau geni ‘personau cysylltiedig’ (cyflogeion yr ymgeisydd) sy’n gwneud gwaith gosod a/neu reoli eiddo yng Nghymru.

Rhaid talu ffi'r drwydded (cais ar-lein = £144, cais ar bapur = £186)

Rhaid i’r ymgeisydd a/neu bob defnyddiwr cysylltiedig fod wedi ei hyfforddi i safon landlord (darllenwch yr opsiynau hyfforddi yma)

Rhaid cwblhau’r datganiad person addas a phriodol

Ydych chi’n byw tu allan i Gymru, Lloegr neu’r Alban neu dros 200 milltir neu'n fwy o’ch eiddo rhent? Os IE, mi fydd rhaid i chi benodi asiant lleol trwyddedig, neu aelod o staff lleol a gyflogir yn ffurfiol. Nid yw penodi asiant yn golygu nad oes yn rhaid i’r landlord ddal trwydded hefyd os yw hefyd am gyflawni gweithgareddau gosod a rheoli, ond gallai ddewis peidio â gwneud hynny o ystyried y gofyniad hwn

Unwaith i gais sydd wedi ei gwblhau gael ei gyflwyno gall gymryd hyd at 8 wythnos i Rhentu Doeth Cymru ei benderfynu a naill ai ddyfarnu trwydded neu wrthod y cais.

Y diffiniad o weithgareddau gosod a rheoli eiddo a gyflawnir gan landlord y mae’n rhaid meddu ar drwydded ar eu cyfer

Os yw landlord yn ymgymryd ag unrhyw rai o’r gweithgareddau canlynol mewn eiddo rhent yng Nghymru y mae’n landlord arno, rhaid iddo gael trwydded.

Gweithgareddau Gosod Eiddo Landlordiaid:

 • Trefnu neu gynnal ymweliadau gan ddarpar denantiaid;
 • Casglu tystiolaeth at ddiben penderfynu ar addasrwydd darpar denantiaid (er enghraifft drwy gadarnhau geirdaon, cynnal gwiriadau credyd neu gyfweld â darpar denant);
 • Paratoi, neu drefnu i baratoi, cytundeb tenantiaeth;
 • Paratoi, neu drefnu i baratoi, stocrestr ar gyfer yr annedd neu restr o gyflwr yr annedd.

Gweithgareddau Rheoli Eiddo Landlordiaid:

 • Casglu rhent;
 • Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y tenant mewn perthynas â materion sy'n codi dan y denantiaeth;
 • Gwneud trefniadau i berson ddod i wneud gwaith trwsio neu gynnal a chadw;
 • Gwneud trefniadau gyda thenant neu feddiannwr yr annedd i gael mynediad i'r annedd at unrhyw ddiben;
 • Gwirio cynnwys neu gyflwr yr annedd, neu drefnu iddynt gael eu gwirio fel rhan o denantiaeth gyfredol neu un sydd wedi dod i ben;
 • Cyflwyno hysbysiad i derfynu tenantiaeth.

Pwy sydd angen cael ei hyfforddi er mwyn i landlord gael trwydded?

Yn gyffredinol, bydd angen i'r landlord gael hyfforddiant. Fodd bynnag, ar gyfer cwmnïau a landlordiaid mwy o faint sydd â chyflogeion (‘personau cysylltiedig’), rhaid i’r bobl hynny gael eu hyfforddi a’u henwi ar gais y landlord am drwydded er mwyn i’r landlord allu cael trwydded.

Y diffiniad o berson cysylltiedig yn y ddeddfwriaeth yw:

‘person sy'n gwneud pethau o dan gontract gwasanaeth neu brentisiaeth gydag ymgeisydd am drwydded pan mai’r ymgeisydd am drwydded yw’r landlord a bod y person yn gwneud unrhyw rai o'r pethau a restrir yn:

(i) adran 6(2) o'r Ddeddf (gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau gosod eiddo); ac
(ii) adran 7(2) o'r Ddeddf (gofyniad i landlordiaid fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau rheoli eiddo);'

Yn gyffredinol, person sydd o dan gontract gwasanaeth yw aelod o staff rydych chi’n talu cyflog iddo neu ‘gyflogai’ at ddibenion y gyflogres. Nid yw pobl rydych chi’n eu talu am y gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu (e.e. contractwyr) neu bobl rydych chi’n eu cyfarwyddo i weithredu ar eich rhan yn cael eu cyfrif fel ‘personau cysylltiedig’, ac nid oes yn rhaid iddynt gael hyfforddiant er mwyn i landlord gael trwydded.

Beth yw cost trwydded landlord?

Cost trwydded landlord yw £144 ar hyn o bryd am geisiadau ar-lein. Mae ceisiadau am drwyddedau a gyflwynir drwy ffurflenni cais papur yn costio £186.00. Codir ffi uwch am gais papur am ei bod yn cymryd mwy o amser i Rhentu Doeth Cymru ei brosesu.

Mae’r gost am gwblhau hyfforddiant ar gyfer y drwydded ar wahân i'r ffi drwyddedu, a bydd yn dibynnu pa hyfforddiant rydych chi'n penderfynu ei gwblhau.

Sut ydw i’n cael trwydded asiant ac am ba hyd yw’r drwydded yn ddilys?

Mae modd gwneud cais am drwydded asiant ar-lein. Cam cyntaf y broses hon yw bod yn rhaid i’r person sy’n gyfrifol am wneud cais am y drwydded greu cyfrif personol ar y wefan hon. Unwaith mae wedi’i greu, maen nhw’n dilyn y drefn i wneud cais fel asiant yng Nghymru. Gellir gofyn am ffurflenni cais papur am drwydded drwy gysylltu â Rhentu Doeth Cymru ar 03000 133344, neu gallwch lawrlwytho ffurflen i’w chwblhau a’i dychwelyd drwy’r post (am ffi cais papur) ar ein Tudalen Adnoddau.

I gyflwyno cais dilys am drwydded, rhaid i’r holl wybodaeth ofynnol gael ei chyflwyno, rhaid talu’r ffi gywir, rhaid cyflwyno tystiolaeth o hyfforddiant asiant addas, a rhaid cwblhau’r datganiad person ‘addas a phriodol’.

Os oes gan unigolyn neu gwmni sy’n gwneud cais am drwydded gyflogeion (a ddiffinnir fel ‘personau cysylltiedig’ yn y ddeddfwriaeth) y mae eu gwaith yn cynnwys gwaith gosod a rheoli mewn eiddo rhent yng Nghymru, rhaid iddynt gael eu nodi ar y cais am drwydded gan yr ymgeisydd a rhaid iddynt oll gwblhau hyfforddiant asiant er mwyn i'r ymgeisydd gael trwydded.
Y diffiniad llawn o berson cysylltiedig yn y ddeddfwriaeth yw:

‘person sy'n gwneud pethau o dan gontract gwasanaeth neu brentisiaeth gydag ymgeisydd am drwydded pan mai’r ymgeisydd am drwydded yw’r landlord a bod y person yn gwneud unrhyw rai o'r pethau a restrir yn:

(i) adran 6(2) o'r Ddeddf (gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau gosod eiddo); ac
(ii) adran 7(2) o'r Ddeddf (gofyniad i landlordiaid fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau rheoli eiddo);'

Yn gyffredinol, person sydd o dan gontract gwasanaeth yw aelod o staff rydych chi’n talu cyflog iddo neu ‘gyflogai’ at ddibenion y gyflogres. Nid yw pobl rydych chi’n eu talu am y gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu (e.e. contractwyr) neu bobl rydych chi’n eu cyfarwyddo i weithredu ar eich rhan yn cael eu cyfrif fel ‘personau cysylltiedig’, ac nid oes yn rhaid iddynt gael hyfforddiant er mwyn i landlord gael trwydded.

Gall yr hyfforddiant y mae’n rhaid i asiant neu ei staff ei gwblhau i gael trwydded gael ei wneud yn uniongyrchol gyda Rhentu Doeth Cymru, neu gellir cwblhau cwrs cymeradwy gyda darparwr hyfforddiant sydd wedi’i awdurdodi gan Rhentu Doeth Cymru. I ddarllen mwy am y gofynion hyfforddiant trwyddedu, ewch i’r adran Pa hyfforddiant mae'n rhaid i mi ei gyflawni i gael trwydded?

Ar ôl i gais wedi ei gwblhau am drwydded gael ei gyflwyno i Rhentu Doeth Cymru caiff ei asesu i benderfynu a ellir dyfarnu trwydded. Bydd hyn yn golygu cadarnhau bod y cais yn gyflawn a bod y ffi gywir wedi’i thalu. Rhaid bod Rhentu Doeth Cymru hefyd yn fodlon bod yr asiant yn berson 'addas a phriodol’ (drwy sicrhau nad oes ganddo unrhyw gollfarnau perthnasol yn ei erbyn) a chadarnhau bod yr hyfforddiant a gwblhawyd gan yr ymgeisydd a/neu ei staff yn rhan o’r cais addas at ddibenion trwyddedu. Gellir gwrthod trwyddedau os ystyrir nad yw’r ymgeisydd yn ‘addas a phriodol’.

Os caiff trwydded ei dyfarnu, bydd yr asiant yn derbyn hysbysiad o rif unigryw ei drwydded a’r amodau sydd ynghlwm wrth ei drwydded. Bydd yr asiant hefyd yn cael cerdyn trwyddedu drwy’r post a sticer ffenest os oes ganddo bresenoldeb ar y stryd fawr.

Am ba hyd mae trwydded yn ddilys?
Pan fydd gan asiant drwydded, bydd yn para 5 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid i’r ymgeisydd gadw’r wybodaeth yn ei drwydded yn gyfoes (er enghraifft rhaid diweddaru manylion cyswllt os byddant yn newid) a chydymffurfio hefyd ag amodau’r drwydded. Un o’r amodau fydd i gydymffurfio â’r Cod Ymarfer bob amser. Crëwyd y Cod Ymarfer gan Lywodraeth Cymru fel modd o sicrhau safon gyson o arfer gosod a rheoli yng Nghymru. Gallwch ddarllen copi o’r Cod yma.

Os bydd deiliad trwydded yn methu â chydymffurfio ag unrhyw rai o amodau’r drwydded, neu os na fydd yn ‘addas a phriodol’ mwyach, gallai’r drwydded gael ei diddymu. Mae hwn yn gam difrifol oherwydd mae’n golygu na all y person gyflawni unrhyw waith gosod na rheoli mewn unrhyw eiddo rhent yng Nghymru ar ran landlord.

Rhestr wirio cais Asiant am drwydded:

Rhaid i’r ymgeisydd (Unigolyn, Corff Corfforaethol, Cwmni, Elusen neu Ymddiriedolaeth) gwblhau cais gan ddarparu gwybodaeth berthnasol am yr ymgeisydd, gan gynnwys manylion cyswllt.

Yn y cais rhaid i enwau a dyddiadau geni ‘personau cysylltiedig’ (cyflogeion yr ymgeisydd) sy’n gwneud gwaith gosod a/neu reoli eiddo yng Nghymru.

Rhaid talu ffi'r drwydded (gweler y polisi ar ffioedd yma gan fod taliadau yn ddibynnol ar faint ar faint a’r math o asiant.)

Rhaid i’r ymgeisydd a/neu bob defnyddiwr cysylltiedig fod wedi eu hyfforddi i safon landlord (darllenwch yr opsiynau hyfforddi yma)

Rhaid cwblhau’r datganiad person addas a phriodol


Rhaid llwytho rhestr o’r holl eiddo yng Nghymru a reolir gan yr asiant gan gynnwys manylion yr holl landlordiaid sy’n gleientiaid.
Os yw’r asiant yn ‘gosod yn unig’ yna caiff datganiad ei wneud i’r perwyl hwnnw.

Noder: O’r 21ain o Fai 2018, mae’n rhaid i asiantau fod yn lleol i’r eiddo rhent. Golygai hyn fod rhaid i swyddfa gofrestredig, cyfeiriad busnes, neu gyfeiriad gohebiaeth yr asiant fod yn Gymru, Lloegr neu’r Alban, ac o fewn 200 milltir o’r eiddo rhent, neu fod staff ar gael yn lleol i reoli’r eiddo.

Os yw'r asiant yn rhan o Gynllun Diogelu Arian Cleientiaid, os oes ganddo Yswiriant Indemniad Proffesiynol ac Aelodaeth Cynllun Unioni, rhaid darparu tystiolaeth o hyn adeg gwneud cais.*

Unwaith i gais sydd wedi ei gwblhau gael ei gyflwyno gall gymryd hyd at 8 wythnos i Rhentu Doeth Cymru ei benderfynu a nail ai ddyfarnu trwydded neu wrthod y cais.

*Noder, os nad yw’r trefniadau diogelu busnes hyn gan yr asiant pan gaiff y cais ei gyflwyno, yna mae modd dyfarnu trwydded asiant, ond caiff amod amser ei ychwanegu i’r drwydded fydd yn mynnu bod y rhain yn eu lle o fewn 6 wythnos i ddyfarnu'r drwydded. Gall methu â cydymffurfio ag amod trwydded olygu y caiff y trwydded ei diddymu. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol (e.e. os yw person yn edrych ar ôl eiddo rhent i aelod uniongyrchol o’r teulu yn unig na fyddai amod o’r fath yn rhan o drwydded asiant). Dylai Asiant sy’n rhan o gorff aelodaeth debyg i’r Gymdeithas Asiantau Gosod Tai (ARLA), Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, Cymdeithas Asiantaethau Gosod Tai y DU (UKALA) neu’r safeagent eisoes fod yn rhan o Gynllun Diogelu Arian y Cleientiaid, meddu ar bolisi Yswiriant Indemniad proffesiynol ac aelodaeth o gynllun unioni camwedd annibynnol tebyg i’r Ombwdsmon Eiddo, Gwasanaethau Eiddo’r Ombwdsmon neu’r Cynllun Iawndal Eiddo.

Gwaith Gosod a Rheoli y mae’n rhaid i asiant gael trwydded ar ei gyfer

Diffinnir y gwaith a wneir ar ran landlord, person neu gwmni y mae angen trwydded ar ei gyfer yn adrannau 10 a 13 Deddf Tai (Cymru) 2014.

Y meini prawf ar gyfer trwyddedu asiant yw:

Gwaith Gosod Asiant:
Gall un o’r canlynol gael ei wneud gan berson heblaw am y landlord heb drwydded asiant, ar yr amod nad yw'n gwneud unrhyw beth dan yr adran 'gwaith rheoli eiddo asiant’.

• cyhoeddi hysbysebion neu ddosbarthu gwybodaeth;
• trefnu â chynnal ymweliadau gyda darpar denantiaid;
• paratoi neu drefnu cytundeb tenantiaeth;
• paratoi neu drefnu rhestr eiddo ar gyfer yr annedd neu restr o gyflwr yr eiddo;

Gwaith Rheoli Eiddo Asiant:
Mae angen trwydded ar gyfer y gweithgarwch hwn ar ei ben ei hun:

• casglu rhent;

Mae’n dderbyniol gwneud un o’r canlynol heb drwydded, ar yr amod nad ydych yn casglu rhent nac yn gwneud dim o dan yr adran ‘Gwaith Gosod Asiant’:

• bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y tenant mewn perthynas â materion sy'n codi dan y denantiaeth;
• gwneud trefniadau gyda rhywun i gyflawni gwaith trwsio neu gynnal a chadw;
• gwneud trefniadau gyda thenant neu feddiannwr yr annedd i sicrhau mynediad i’r annedd at unrhyw ddiben;
• gwirio cynnwys neu gyflwr yr annedd, neu drefnu iddynt gael eu gwirio fel rhan o denantiaeth gyfredol neu un sydd wedi dirwyn i ben;
• cyflwyno hysbysiad i derfynu tenantiaeth.


Pwynt penodol sy’n berthnasol i bobl sydd ond yn gwirio cyflwr eiddo neu’n llunio stocrestrau:
Os mai’r unig beth rydych chi’n ei wneud cyn, yn ystod neu ar ôl tenantiaeth ydy paratoi stocrestr neu restr cyflwr yr eiddo nid oes rhaid i chi fod wedi'ch trwyddedu fel asiant (oni bai eich bod yn cyflawni gwaith arall a nodir yn yr eitemau a restrir)


Pwynt penodol sy’n berthnasol i bobl sy’n cyflawni gwaith trwsio a chynnal a chadw:
Os nad chi yw’r landlord ond eich bod yn cyflawni gwaith trwsio neu gynnal a chadw yn yr eiddo (fel 'contractwr', h.y. dan gontract gwasanaeth) nid oes angen i chi gael eich trwyddedu’n bersonol fel asiant os cewch eich cyfarwyddo gan landlord i gyflawni'r gwaith cynnal a chadw a'i fod yn rhoi manylion y tenantiaid i chi/yn rhoi eich manylion chi i'r tenant i'ch galluogi i ddelio'n uniongyrchol â'r tenant i sicrhau mynediad i'r eiddo. Ond, os yw’r gwaith gosod neu reoli rydych chi’n ei wneud mewn eiddo rhent yng Nghymru ar ran landlord hefyd yn cwmpasu unrhyw waith gosod neu reoli arall fel y nodir yn yr adran hon, bydd angen trwydded asiant arnoch.

Beth yw cost trwydded asiant?

Mae ffïoedd Asiantau wedi’u diwygio er mwyn cymryd i ystyriaeth sylwadau a ddaeth i law ers lansio Rhentu Doeth Cymru. Mae’r ffïoedd newydd yn weithredol ers 25 Ebrill 2016. Mae’r ffi newydd yn amrywio i adlewyrchu maint portffolio eiddo’r Asiant ac mae gostyngiad ar gael os yw Asiant yn aelod o gorff proffesiynol. Ar hyn o bryd y cyrff fydd yn derbyn gostyngiad yw: UKALA, ARLA, RICS, safeagent.
Codir y ffi landlord lle mae Asiant yn rheoli llai nag 20 eiddo ac nid yw’n gwneud gwaith “gosod yn unig.”
Codir y ffi landlord lle mae Asiant ond yn rheoli ei eiddo ef/hi ei hun a/neu eiddo sy’n perthyn i berthynas ac nid yw’n cyflogi staff at ddibenion gosod a rheoli.

Am ragor o wybodaeth, gweler y polisi

Byddwn yn codi ffi uwch ar gyfer cais papur am ei bod yn cymryd mwy o amser i’w brosesu.

Beth yw ffi ranedig?

I gwblhau eich cais am Drwydded, bydd angen i chi dalu ffi’r drwydded. Mae dau opsiwn gwahanol ar gyfer talu ffi’r drwydded.

Opsiwn 1: Talu Ffi’r Drwydded yn Llawn: Gallwch ddewis talu ffi’r drwydded yn llawn cyn cyflwyno eich cais am drwydded. Dyma’r opsiwn sydd â disgownt.

Opsiwn 2: Talu Ffi’r Drwydded mewn Rhannau: Mae’r opsiwn rhannu taliad yn cynnwys talu ffi’r drwydded mewn dwy ran. Rhaid i daliad Rhan 1 gael ei wneud cyn cyflwyno’r cais am drwydded, a rhaid talu Rhan 2 o fewn 14 diwrnod i gael hysbysiad gan Rhentu Doeth Cymru. Gall gymryd hyd at 8 wythnos i chi dderbyn yr hysbysiad hwn; fodd bynnag, gan ddibynnu ar nifer y ceisiadau am drwyddedau a dderbyniwn, mae’n bosibl y bydd gofyn i chi dalu Rhan 2 o fewn 2-3 wythnos i gyflwyno eich cais am drwydded i ni.

Sylwer: Mae Opsiwn 2 yn ddrutach gan ei fod yn cynnwys £39 ychwanegol ar gyfer gweinyddu proses Taliad Rhanedig. I weld Polisi Ffïoedd presennol Rhentu Doeth Cymru, cliciwch yma.

Pa mor fuan y byddaf yn derbyn yr hysbysiad i wneud yr ail daliad?

Mae’r opsiwn rhannu taliad yn cynnwys talu ffi’r drwydded mewn dwy ran. Rhaid i daliad Rhan 1 gael ei wneud cyn cyflwyno’r cais am drwydded, a rhaid talu Rhan 2 o fewn 14 diwrnod i gael hysbysiad gan Rhentu Doeth Cymru. Gall gymryd hyd at 8 wythnos i chi dderbyn yr hysbysiad hwn; fodd bynnag, gan ddibynnu ar nifer y ceisiadau am drwyddedau a dderbyniwn, mae’n bosibl y bydd gofyn i chi dalu Rhan 2 o fewn 2-3 wythnos i gyflwyno eich cais am drwydded i ni.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn talu’r ail ran?

Os na fyddwch yn talu Rhan 2 y ffi ranedig pan ofynnir i chi wneud hynny gan Rhentu Doeth Cymru, ni chaiff eich cais am drwydded ei gymeradwyo. Mae cosbau yn y ddeddfwriaeth yn golygu y gallai person sy'n gweithredu’n anghyfreithlon gael Hysbysiad Cosb Benodedig a/neu ei erlyn. Yn ogystal â hyn, mae canlyniadau eraill fel methu â chyflwyno Hysbysiad Troi Allan Heb Fai adran 21, neu gael Gorchymyn Ad-dalu Rhent neu Orchymyn Atal Rhent.

Pa hyfforddiant mae'n rhaid i mi ei gyflawni i gael trwydded?

Mae hyfforddiant gwahanol ar gael i landlordiaid ac asiantau. Os yw person yn landlord ac yn asiant y mae angen trwydded arno, gall gwblhau hyfforddiant asiant a bydd hyn yn ddigonol ar gyfer y drwydded landlord hefyd.

Gall pobl ddewis mynychu hyfforddiant Rhentu Doeth Cymru neu hyfforddiant cymeradwy a gynigir gan hyfforddwyr awdurdodedig. Yr opsiwn gorau i ni yw eich bod yn cwblhau'r hyfforddiant trwyddedu drwy fynychu cwrs hyfforddi, oherwydd gall pobl ryngweithio a dysgu wrth ei gilydd a gofyn cwestiynau sy'n berthnasol i’w profiadau eu hunain. Fodd bynnag, mae cyrsiau ar-lein ar gael hefyd ar gyfer y rheini nad yw mynychu cyrsiau’n gyfleus iddynt. Gallwch weld y cyrsiau sydd ar gael yma. Fel arall mae hyfforddwyr awdurdodedig allanol wedi cael eu cyrsiau wedi’u cymeradwyo (cyrsiau ar-lein ac yn yr ystafell ddosbarth). Gallwch weld yr opsiynau hyfforddiant allanol hyn yma.

Gall hyfforddiant a gynigir gan Rhentu Doeth Cymru gael ei archebu fel rhan o gais ar-lein am drwydded, ac mae ar gael mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru. Cwrs undydd yw'r hyfforddiant i landlordiaid, ac fe’i cyflwynir mewn awyrgylch hamddenol gan hyfforddwyr sydd â phrofiad go iawn o weithio yn y sector rhent preifat. Mae tua 5,000 eisoes wedi cyflawni’r hyfforddiant hwn dan yr hen gynllun gwirfoddol, Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru, ac mae wedi cael adborth cadarnhaol iawn. Mae'r hyfforddiant yn llawn gwybodaeth, yn berthnasol, ac o werth go iawn i bobl sy'n rhedeg eiddo rhent.

Yn y flwyddyn newydd bydd opsiwn ar-lein ar gael i landlordiaid ac asiantau wneud eu hyfforddiant ar-lein drwy wefan Rhentu Doeth Cymru.

Efallai y bydd ein rhestr wirio gwneud cais am drwydded landlord a rhestr wirio gwneud cais am drwydded asiant o fudd o ran deall sut mae hyfforddiant yn rhan o’r broses drwyddedu gyda Rhentu Doeth Cymru:

Rhestr Wirio i Landlordiaid
Rhestr Wirio i Asiantau

Rwy’n landlord ac yn asiant; oes angen i mi gyflwyno cais am Drwydded Landlord a Thrwydded Asiant?

Nac oes, mae angen i chi gyflwyno cais am Drwydded Asiant yn unig a chwblhau cwrs hyfforddi Asiantau. Bydd y drwydded yn cwmpasu gweithgareddau landlord ac asiant.

Mae angen i mi gael fy nhrwyddedu i reoli eiddo yng Nghymru, ond ni allaf fynychu cwrs hyfforddi fy hun. Beth galla i ei wneud?

Os yw hi’n anodd i chi fynychu cwrs, er enghraifft gan nad ydych yn gallu teithio, gan eich bod chi’n byw y tu allan i Gymru neu’n methu â mynychu cwrs oherwydd ymrwymiadau gwaith, gallwch gwblhau eich hyfforddiant ar-lein drwy ein Modiwl Hyfforddiant Ar-lein. Fel arall, mae rhai darparwyr allanol awdurdodedig hefyd yn cynnig hyfforddiant ar-lein. Gallwch weld yr opsiynau hyfforddi ar-lein drwy’r dudalen hyfforddiant yma.

Mae gen i Dŷ Amlfeddiannaeth trwyddedig yng Nghymru; oes angen i mi gael fy nghofrestru a'm trwyddedu gan Rhentu Doeth Cymru?

Oes, mae gofynion Deddf Tai (Cymru) 2014 ar ben y gofynion trwyddedu ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth yn Neddf Tai 2004. Nid yw'r ddeddfwriaeth newydd hon yng Nghymru yn diddymu Deddf Tai 2004; mae’r ddwy ohonynt ar waith a rhaid cydymffurfio â nhw.

Rhaid i landlord Tŷ Amlfeddiannaeth trwyddedig gofrestru â Rhentu Doeth Cymru. Fel rhan o’r broses gofrestru, rhaid datgan cyfeiriad y Tŷ Amlfeddiannaeth, yn ogystal ag unrhyw eiddo rhent yng Nghymru y mae’r person yn landlord ar eu cyfer. Ar gyfer pob eiddo rhent, rhaid i’r landlord ddatgan pwy sy’n gyfrifol am osod a rheoli’r eiddo.

Rhaid i bwy bynnag sy'n gosod neu’n rheoli'r eiddo rhent gael eu trwyddedu. Mae’n bosibl mai’r landlord fydd hyn, neu’r asiant neu’r ddau ohonynt (os rhennir y cyfrifoldebau gosod a rheoli). Nid yw trwyddedu o dan Rentu Doeth Cymru yn dilyn yr un model â thrwyddedau tai amlfeddiannaeth gan na ddyfernir trwydded mewn perthynas ag unrhyw eiddo rhent penodol yng Nghymru. Mae angen i landlord neu asiant gael un drwydded yn unig ar gyfer unrhyw eiddo sydd ganddo yng Nghymru.

Rwy'n berchen ar dŷ ond fy mhartner sy’n gwneud yr holl waith gosod a rheoli. Oes angen trwydded ar y ddau ohonom?

Dim ond y rheini sy’n gwneud gwaith rheoli a/neu osod eiddo mae angen eu trwyddedu. Yn yr achos hwn, bydd angen trwydded asiant ar eich partner, ond os nad ydych chi eich hun yn gwneud unrhyw waith rheoli o gwbl, ni fydd angen trwydded landlord arnoch. Fel y landlord ar gyfer yr eiddo, rhaid i chi gofrestru a datgan eich partner fel rheolwr yr eiddo rhent rydych chi'n berchen arno.

Rydw i’n berchen ar dŷ ar y cyd gyda rhywun arall ac mae’r ddau ohonom yn gwneud y gwaith rheoli eiddo. Oes angen i’r ddau ohonom gael ein cofrestru a’n trwyddedu?

Oes. Bydd un ohonoch yn gallu cofrestru’r eiddo ar ran y llall a chael eich enwi fel y “prif” landlord, ond bydd rhaid i fanylion y ddau ohonoch fod ar y cofrestriad a bydd rhaid i’r ddau ohonoch wneud cais am drwydded landlord ar wahân.

Rydw i’n berchen ar eiddo yn fy enw fy hun, a rhai ar y cyd ag eraill. Ar bwy mae angen cofrestru ac ar bwy mae angen trwydded?

Bydd angen i chi gofrestru’r eiddo rydych chi’n unig berchennog arno. Bydd angen cwblhau cofrestriad ar wahân ar gyfer eiddo rydych chi'n gyd-berchennog arno; gall y naill berchennog gwblhau’r broses gofrestru ar ran y llall. Yr unig unigolion y mae angen trwydded arnynt yw’r rheini sy’n gwneud gweithgarwch gosod a rheoli. Felly os ydych chi’n cyflawni’r holl dasgau sy’n ymwneud â gosod a rheoli ar eich pen eich hun, ni fydd angen trwydded ar berchennog/perchnogion eraill eich eiddo.

Oes angen i fi gofrestru/gael trwydded os ydw i’n ‘landlord preswyl’?

Mae gwahanol reolau ar waith os nad at ddefnydd y tenant yn unig y mae’r llety neu os ydych yn gosod rhan o’r tŷ neu’r fflat rydych yn byw ynddo i rywun.

Os cytunwch i rentu’r llety am cyfnod ac mai at ddefnydd y meddiannydd yn unig y bydd y llety, bydd bron yn sicr y bydd y cytundeb yn un tenantiaeth fyrddaliadol neu sicr. Os nad at ddefnydd y meddiannydd yn unig y bydd unrhyw ran o’r llety, mae’n debygol bod gan y meddiannydd drwydded i feddiannu, nid tenantiaeth fyrddaliadol neu sicr. Mwy na thebyg bydd y cytundeb yn drwydded rydych wedi nodi ynddi eich bod angen mynediad anghyfyngedig at ystafell y meddiannydd er mwyn darparu gwasanaethau megis glanhau.

Os rhowch denantiaeth ond eich bod yn “landlord preswyl”, wedyn nid tenantiaeth fyrddaliadol neu sicr fydd y denantiaeth. Yn gyffredinol mae’r rheol hon yn berthnasol i dai wedi’u newid. Felly os mai fflat mewn adeilad sydd wedi’i newid yn fflatiau yw’ch unig neu’ch prif gartref a’ch bod wedyn yn gosod fflat arall yn yr un adeilad hwnnw, ni fydd y trefniant yn denantiaeth fyrddaliadol neu sicr. Nid oes angen i chi rannu unrhyw lety gyda’r meddiannydd i gael eich ystyried yn landlord preswyl. Mae’r ffaith eich bod yn byw yn yr un adeilad yn ddigon.

Fodd bynnag, os ydych yn byw mewn bloc o fflatiau pwrpasol a’ch bod yn gosod un o’r fflatiau eraill yn yr un bloc, nid fyddwch yn landlord preswyl a thenant byrddaliadol neu sicr fydd y tenant. Os ydych yn byw mewn bloc pwrpasol, byddwch ond yn landlord preswyl os ydych yn gosod rhan o fflat rydych yn ei feddiannu fel eich cartref. Os at ddefnydd y tenant yn unig yw unrhyw ran o’r llety a bod y tenant yn gallu defnyddio rhan arall o’r llety, megis y lolfa neu gegin gyffredin, ynghyd â rhywun heblaw am chi, mae’n debygol bod ganddo denantiaeth fyrddaliadol neu sicr.

Mae’n bwysig cael gwybod a ai denantiaeth neu drwydded yw cytundeb gan y bydd hyn yn effeithio ar eich hawliau a’ch cyfrifoldebau a’r rheiny’r tenant neu’r trwddedai.

Rydw i’n berchen ar fy eiddo fy hun ac yn ei reoli, ac yn rheoli eiddo pobl eraill hefyd. Beth mae angen i mi ei wneud?

Mae’n rhaid i chi gofrestru eich eiddo eich hun. Bydd rhaid i berchenogion yr eiddo eraill gofrestru eu heiddo eu hunain a rhoi'ch enw chi fel yr unigolyn sy'n gyfrifol am wneud gwaith gosod a rheoli yn y cyfeiriadau hynny. Yna bydd rhaid i chi wneud cais am eich trwydded asiant eich hun i'ch galluogi i wneud y gwaith gosod a rheoli yn y tai nad ydych yn berchen arnynt. Ni fydd angen trwydded landlord arnoch hefyd, gan fod trwydded asiant yn ddigon i chi gyflawni’r gweithgareddau gosod a rheoli yn eich eiddo chi ac eiddo pobl eraill.

Rwy’n rhedeg asiantaeth gosod a rheoli eiddo tai ac mae nifer o staff gennym. Pwy o blith y staff y mae angen eu hyfforddi er mwyn i'r cwmni allu cael ei drwyddedu?

Bydd angen i chi (yn enw'r cwmni os yw'r busnes yn gorff corfforaethol) wneud cais am drwydded asiant i drwyddedu eich cwmni i osod a rheoli eiddo yng Nghymru.

Os oes gan unigolyn neu gwmni sy’n gwneud cais am drwydded asiant gyflogeion (a ddiffinnir fel ‘personau cysylltiedig’ yn y ddeddfwriaeth) y mae eu gwaith yn cynnwys cyflawni tasgau gosod a rheoli eiddo rhent yng Nghymru, yna mae’n rhaid i’r ymgeisydd eu datgan ar y cais am drwydded ac mae’n rhaid i bob un gwblhau hyfforddiant asiant er mwyn i’r ymgeisydd gael trwydded. Fodd bynnag, nid oes angen trwydded unigol arnynt.

Os yw eich cyflogeion yn cyflawni unrhyw rai o’r canlynol yn rhan o’u swyddi, mae angen iddynt gael eu hyfforddi fel y gallwch chi (fel yr ymgeisydd) wneud cais am drwydded asiant:

• cyhoeddi hysbysebion neu ledaenu gwybodaeth;
• trefnu a chynnal ymweliadau gan ddarpar denantiaid;
• paratoi, neu drefnu i baratoi, y cytundeb tenantiaeth;
• paratoi, neu drefnu i baratoi, unrhyw stocrestr neu restr o gyflwr;
• casglu rhent;
• bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y tenant mewn perthynas â materion sy'n codi dan y denantiaeth;
• gwneud trefniadau gyda pherson i ymgymryd â gwaith trwsio neu gynnal a chadw;
• gwneud trefniadau gyda thenant neu feddiannwr yr annedd i sicrhau mynediad i’r annedd at unrhyw ddiben;
• cadarnhau cynnwys neu gyflwr yr annedd, neu drefnu iddynt gael eu cadarnhau fel rhan o denantiaeth gyfredol neu un sydd wedi dirwyn i ben;
• cyflwyno hysbysiad terfynu tenantiaeth

Y diffiniad llawn o berson cysylltiedig yn y ddeddfwriaeth yw:
‘person sy’n gwneud pethau o dan gontract gwasanaeth neu brentisiaeth gydag ymgeisydd am drwydded lle mae’r ymgeisydd am drwydded yn gweithredu ar ran y landlord ac mae’r person yn gwneud unrhyw rai o’r pethau a restrir yn:
(i) is-adrannau (1)(a) a (b), (2)(a) a (b) a (3)(a) i (c) adran 10 (ystyr gwaith gosod) y Ddeddf; ac
(ii) adran 12(1) (ystyr gwaith rheoli eiddo) y Ddeddf.’

Yn gyffredinol, person sydd o dan gontract gwasanaeth yw aelod o staff rydych chi’n talu cyflog iddo neu ‘gyflogai’ at ddibenion y gyflogres. Nid yw pobl rydych chi’n eu talu am y gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu (e.e. contractwyr) yn cael eu cyfrif fel ‘personau cysylltiedig’ ac nid oes angen iddynt gael hyfforddiant er mwyn i asiant gael trwydded. Mae’n bosibl na fydd angen i gyflogeion eraill yr asiant fynychu unrhyw hyfforddiant os nad ydynt yn gysylltiedig â gwaith gosod neu reoli eiddo, fel y diffinnir gan y Ddeddf (felly, yn nodweddiadol, ni fyddai angen i gyflogeion sy'n gweithio fel derbynyddion, cyfrifwyr, glanhawyr ac ati ddilyn unrhyw hyfforddiant).

Rydw i’n ymddiriedolwr gydag ymddiriedolaeth sy’n berchen ar eiddo yng Nghymru. A yw’r ddeddfwriaeth newydd yn berthnasol i ni a’n heiddo?

Ydy. Yr ymddiriedolaeth yw perchennog cyfreithiol ac felly landlord yr eiddo, ac os ydych yn gosod eiddo ar Denantiaeth Sicr, Tenantiaeth Fyrddaliol Sicr neu Denantiaeth Reoleiddiedig, bydd angen cofrestru yn hynny o beth. Dylid rhoi manylion yr ymddiriedolaeth, nid yr ymddiriedolwr/ymddiriedolwyr unigol sy’n cwblhau’r ffurflen gofrestru. Os yw’r eiddo’n cael ei reoli gan asiantaeth, bydd angen i’r asiantaeth honno fod wedi’i thrwyddedu. Os yw un neu fwy o’r ymddiriedolwyr eu hunain yn gyfrifol am y gwaith rheoli eiddo, gellir gwneud cais am drwydded sengl (eto, gan ddefnyddio manylion yr ymddiriedolaeth); byddai angen wedyn i bob unigolyn sy’n gwneud gwaith rheoli eiddo yn y cyfeiriad ddilyn hyfforddiant.

A oes angen i gontractwyr fel garddwyr, peirianwyr nwy, trydanwyr ac ati wneud cais am drwydded?

Nac oes. Er bod gofyn iddynt gysylltu â thenantiaid i drefnu amser cyfleus i wneud gwaith o bryd i’w gilydd, ni fydd angen i gontractwyr megis peirianwyr neu blymwyr gael trwydded fel arfer o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 os ydynt yn gwneud gwaith yn rhinwedd eu swydd yn unig.

Dydw i ddim yn byw yn agos at fy eiddo rhent. Oes modd i mi osod a rheoli serch hynny?

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o amodau trwydded a gafodd eu cynnwys gyda'ch trwydded pan gafodd ei rhoi. Rhaid i chi ddarllen amodau eich trwydded yn ofalus a sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r gofynion.

Os nad yw amodau eich trwydded yn cyfyngu ar eich gallu i osod a rheoli gallwch wneud hynny, ar yr amod bod trefniadau rheoli cadarn ar waith drwy gydol cyfnod y drwydded a’ch bod yn sicrhau bod contractwyr â chymwysterau addas sy’n gymwys yn eu maes arbenigedd ar gael i ddelio ag argyfyngau os/pan fyddant yn codi yn yr eiddo. Mae argyfyngau yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, problemau nwy/trydan, cloeon a phroblemau adeilad cyffredinol.

Rhaid i'r trwyddedai hefyd sicrhau yr ymwelir ag eiddo y mae ganddo gyfrifoldebau rheoli drostynt ar adegau priodol fel y penderfynir arnynt gan y trwyddedai o fewn yr amser a roddir yn amodau'r drwydded.

A allaf adennill costau'r ffioedd cofrestru a thrwyddedu a dalwyd gennyf i Rhentu Doeth Cymru ar fy Ffurflen Treth Incwm (Hunanasesiad) neu Ffurflen Treth Gorfforaeth?

Gallwch ddidynnu'r costau hyn wrth gyfrifo'ch elw trethadwy oddi ar y ffioedd a dalwyd gennych, gan ei fod yn gynllun gorfodol ar gyfer pob landlord sydd ag eiddo yng Nghymru.

Os oeddech yn un o'r bobl a dalodd eich ffi cofrestru rhwng mis Tachwedd 2015 a 5 Ebrill 2016, gellir ei hawlio fel traul ar eich ffurflen dreth ar gyfer 2015-16. Gellir cynnwys taliadau a wnaed rhwng 6 Ebrill 2016 a 5 Ebrill 2017 ar eich Ffurflen Dreth ar gyfer 2016-17. Pan fydd angen adnewyddu'ch trwydded y tro nesaf, bydd y gost yn ddidynadwy yn y flwyddyn dreth berthnasol.

Mae gen i Atwrneiaeth dros Landlord. Sut rydw i’n cofrestru a thrwyddedu’r eiddo?

Os oes gennych chi Atwrneiaeth dros landlord (y rhoddwr), yna bydd angen i chi, fel atwrnai, greu cyfrif defnyddiwr Rhentu Doeth Cymru yn eich enw gan roi’r holl wybodaeth ofynnol. Yna bydd angen i chi greu cofrestriad landlord ar ran y rhoddwr. Eich wybodaeth chi ddylech ei rhoi, megis enw, dyddiad geni a gwybodaeth gohebu (cyfeiriad, ffôn ac e-bost), er mwyn sicrhau mai dim ond â chi fel atwrnai rydym yn cysylltu.

Wrth ddewis math y cofrestriad, bydd hyn yn dibynnu ar y trefniant Atwrneiaeth sydd gennych. Os mai chi yw’r unig berson ag Atwrneiaeth, bydd angen i chi ddewis math “unigolyn”. Os oes aml i atwrnai, bydd angen i chi ddewis math “cyd”. Sylwch: Os ydych yn dewis math “cyd”, gofynnir i chi roi Enw, Dyddiad Geni a Chyfeiriad E-bost yr atwrneiod eraill. Bydd angen i chi roi’r wybodaeth hon waeth p’un ai ydynt nhw yn ymwneud â’r eiddo rhent ai peidio.

Pan ofynnir i chi roi enw cyfeiriad wrth gofrestru, bydd angen i chi roi “Atwrneiaeth ar gyfer ( Enw’r rhoddwr )”. Yna bydd hyn yn dangos y trefniant cyfredol i Rhentu Doeth Cymru ac yn rhoi’r gallu i chi fel yr atwrnai wneud unrhyw addasiadau i’r gofrestr ac awdurdodi unrhyw newidiadau y bydd angen eu gwneud. Golyga hyn y bydd Rhentu Doeth Cymru’n cysylltu â chi fel atwrnai os oes angen trafod rhywbeth ynghylch y cofrestriad arnom, yn hytrach na chysylltu â’r rhoddwr.

Os ydych chi fel Atwrnai yn gwneud y gweithgareddau gosod a/neu reoli yn yr eiddo rhent ar ran y rhoddwr, bydd gofyn i chi wneud cais am Drwydded Asiant oherwydd bod Pŵer Atwrnai yn rhoi’r gallu i chi wneud rhai penderfyniadau ar ran y rhoddwr, ond nid yw’n golygu eich bod yn berchennog ar yr eiddo, felly yr asiant ydych chi. Os nad ydych yn gwneud gweithgareddau gosod a/neu reoli yn eiddo rhent y rhoddwr ac mae asiant wedi ei benodi, dylech ei gysylltu at yr eiddo wrth gwblhau cofrestriad y landlord.

Sylwer: Ni fyddwn yn gofyn am dystiolaeth bod Atwrneiaeth gennych chi ar adeg y cais; fodd bynnag, gallai Rhentu Doeth Cymru ofyn am hyn yn y dyfodol.

A allaf adennill costau hyfforddiant gorfodol Rhentu Doeth Cymru i ddeiliaid trwydded?

Gallwch ddidynnu'r costau hyn wrth gyfrifo'ch elw trethadwy ar y costau hyfforddi a dalwyd gennych, gan ei fod yn ymwneud â chynllun gorfodol ar gyfer pob landlord neu asiant sy'n rheoli eiddo yng Nghymru.

Os oeddech yn un o'r bobl a dalodd am eich hyfforddiant rhwng mis Tachwedd 2015 a 5 Ebrill 2016, gellir ei hawlio fel traul ar eich ffurflen dreth ar gyfer 2015-16. Gellir cynnwys taliadau a wnaed rhwng 6 Ebrill 2016 a 5 Ebrill 2017 ar eich Ffurflen Dreth ar gyfer 2016-17. Os dilynir unrhyw hyfforddiant pellach, bydd y costau’n ddidynadwy yn y flwyddyn dreth berthnasol.

Diogelu Arian y Cleient gan Asiantau

Mae’n ofynnol gan Rhentu Doeth Cymru bod asiantau’n perthyn i gynllun diogelu arian cleientiaid wrth wneud gwaith gosod a rheoli ar ran landlordiaid nad ydynt yn aelodau o'u teulu agos. Darperir tystiolaeth o hyn fel rhan o’r cais neu rhaid cael tystiolaeth o fewn chwe wythnos ar ôl i’r drwydded gael ei dyfarnu. Caiff hyn ei nodi’n glir yn amodau’r Drwydded (gweler hefyd ‘Mathau o Drwyddedau ac Amodau Cysylltiedig’ ac ‘Asiantau sy’n Gweithredu Ar Ran Un Cleient Landlord Yn Unig’ isod)

Os yw asiant sy'n gwneud cais am drwydded yn nodi nad yw'n trafod unrhyw arian cleient yn rhan o’i waith fel Asiant yng Nghymru, bydd Rhentu Doeth Cymru yn derbyn hyn ar yr amod bod y ffurflen 'Datganiad yr Asiant nad yw’n Trafod Arian Cleientiaid’ wedi'i chyflwyno fel tystiolaeth gyda’r cais. Unwaith i’r ffurflen hon gael ei chyflwyno fel tystiolaeth gyda’r cais, ni fydd angen i’r Asiant fod yn rhan o gynllun diogelu arian cleientiaid. Mae’r ffurflen briodol a mwy o wybodaeth ar gael yma.

Mathau o Drwyddedau ac Amodau Cysylltiedig

Pan ddyfernir trwydded i landlord neu asiant gan Rhentu Doeth Cymru, mae nifer o amodau safonol yn gysylltiedig. Mewn rhai achosion, gall Amodau ychwanegol gael eu hychwanegu a all olygu pennu terfynau amser a gofynion ychwanegol i’r ymgeisydd. Cewch ragor o wybodaeth am y gwahanol fathau o drwyddedau a'u hamodau cysylltiedig yma.

Asiantau yn Gweithredu ar Ran Un Cleient Landlord yn Unig

Mae Rhentu Doeth Cymru wedi gwneud penderfyniad polisi sy’n golygu nad oes angen i asiant fod yn rhan o gynllun diogelu arian cleientiaid, Yswiriant Indemniad Proffesiynol na bod yn aelod o Gynllun Iawndal os yw Asiant yn gweithredu ar ran un cleient landlord yn unig (gan ddiystyru unrhyw aelodau teulu) nad ydynt yn perthyn iddynt, a’i fod ond yn gosod a/neu reoli dau eiddo neu lai ar gyfer y landlord hwnnw yng Nghymru. Os yw’r asiant yn rheoli mwy na dau eiddo yn y dyfodol (ar ran pobl nad ydynt yn aelodau teulu), bydd angen iddo sicrhau bod y tri pheth hyn yn eu lle. Fodd bynnag, bydd Rhentu Doeth Cymru yn ei gwneud hi'n ofynnol i’r asiant sy’n ymgeisio a’r landlord y mae’n yn gweithredu ar ei ran, gwblhau'r Datganiad Un Cleient, Dau Eiddo cyn i’r drwydded gael ei chaniatáu. Mae’r ffurflen ar gael yma.