Cwestiynau Cyffredin

Mae'r dudalen canlynol yn cynnig nifer o gwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml.  Cliciwch ar y cwestiwn i gael gwybod yr ateb.  Os na fedrwch chi ddod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn, cysylltwch â Rhentu Doeth Cymru.

Cyffredinol

Beth yw Rhentu Doeth Cymru?

Cwestiynau Cyffredin Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru

Cofrestru Landlordiaid

Rwy’n landlord yng Nghymru; sut mae cofrestru a beth sydd angen i mi ei wneud?

Beth yw cofrestru landlordiaid ac i bwy y mae'n gymwys?

Pa fath o drefniadau rhentu preifat yng Nghymru nad yw’r gofyniad cyfreithiol yn berthnasol iddynt?

Rwy’n rhan o drefniant cydlandlordiaid– sut mae cofrestru?

Rydw i am gofrestru ar-lein ond rwy’n landlord ar gyfer llawer o eiddo. Oes ffordd o lanlwytho fy eiddo yn hytrach na’u rhoi i mewn fesul un?

A all asiant gofrestru eiddo ar ran landlord?

Faint mae’n ei gostio i gofrestru?

Pa wybodaeth am landlord cofrestredig neu landlord/asiant trwyddedig sydd ar gael i’r cyhoedd?

Sut defnyddir y ffioedd sy'n cael eu casglu am gofrestru landlordiaid a thrwyddedu landlordiaid ac asiantau?

Oes angen i mi gynnwys eiddo rhent y tu allan i Gymru yn fy nghofrestriad?

A allaf adennill costau'r ffioedd cofrestru a thrwyddedu a dalwyd gennyf i Rentu Doeth Cymru ar fy Ffurflen Treth Incwm (Hunanasesiad) neu Ffurflen Treth Gorfforaeth?

Trwyddedu Landlordiaid ac Asiantwyr

Sut ydw i’n cael trwydded landlord ac am ba hyd yw’r drwydded yn ddilys?

Rwy’n byw tu allan i’r DU, fedra i osod a rheoli fy eiddo yng Nghymru?

Rhestr Wirio Trwydded ar gyfer Landlord

Diffiniad gweithgareddau gosod a rheoli a gyflawnir gan landlord y mae’n rhaid cael trwydded ar eu cyfer

Pwy sydd angen cael ei hyfforddi er mwyn i landlord gael trwydded?

Beth yw cost trwydded landlord?

Diffiniad o Waith Gosod a Rheoli y mae angen trwydded ar asiantwyr i’w cyflawni

Am faint allaf fod tu allan i Dir Mawr Prydain heb orfod apwyntio asiant trwyddedig?

Mae gen i drwydded landlord, ac rwy’n mynd ar fy ngwyliau. Pwy sy’n gallu rheoli fy eiddo?

Sut ydw i’n cael trwydded asiant ac am ba hyd yw’r drwydded yn ddilys?

Rhestr wirio cais Asiant am drwydded

Diogelu Arian y Cleient gan Asiantau

Asiantau yn Gweithredu ar Ran Un Cleient Landlord yn Unig

Mathau o Drwyddedau ac Amodau Cysylltiedig

Beth yw cost trwydded asiant?

Pa hyfforddiant sy’n rhaid i mi ei gyflawni i gael trwydded?

Rwy’n landlord ac asiant, oes angen i mi gyflwyno cais am Drwydded Landlord a Thrwydded Asiant?

Mae angen i mi gael fy nhrwyddedu i reoli eiddo yng Nghymru, ond ni allaf fynychu cwrs hyfforddi fy hun. Beth alla i ei wneud?

Pa mor hir ar ôl i drwydded gael ei chyflwyno i Rhentu Doeth Cymru fydd yn rhaid aros iddo gael ei rhoi?

A allaf adennill costau hyfforddiant gorfodol Rhentu Doeth Cymru ar gyfer deiliaid trwydded?

Pwy sydd angen cofrestru a chael trwydded?

Mae gen i Dŷ Amlfeddiannaeth trwyddedig yng Nghymru; oes angen i mi gael fy nghofrestru a'm trwyddedu gyda Rhentu Doeth Cymru?

Fi yw perchennog tŷ ond fy mhartner sy’n gwneud yr holl waith rheoli. Oes angen trwydded ar y ddau ohonom?

Rydw i’n berchen ar dŷ gyda rhywun arall ac mae’r ddau ohonom yn gwneud gwaith rheoli eiddo. Oes angen i’r ddau ohonom gael ein cofrestru a’n trwyddedu?

Rwy’n berchen ar rai eiddo fy hun ond yn gyd-berchennog ar gyfer rhai eraill. Pwy sydd angen cofrestru a chael trwydded?

Rydw i’n berchen ar fy eiddo fy hun ac yn ei reoli, ac yn rheoli eiddo pobl eraill. Beth sydd rhaid i mi ei wneud?

Rwy’n rhedeg asiantaeth gosod tai ac mae nifer o staff gennym. Pwy sydd angen cael ei hyfforddi er mwyn trwyddedu'r cwmni?

Rydw i’n ymddiriedolwr gydag ymddiriedolaeth sy’n berchen ar eiddo yng Nghymru. A yw’r ddeddfwriaeth newydd yn berthnasol i ni a’n heiddo?

A oes rhaid i gontractwyr fel garddwyr, peirianwyr nwy, trydanwyr ac ati wneud cais am drwydded?Beth yw Rhentu Doeth Cymru?

Mae Rhentu Doeth Cymru yn wasanaeth o fewn Cyngor Caerdydd sydd â’r dasg o weinyddu’r gofynion ar gyfer cofrestru landlordiaid a thrwyddedu asiantau a landlordiaid dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014. Dynodwyd Cyngor Caerdydd yn ffurfiol gan Weinidogion Cymru ar 1 Ebrill 2015. Golyga hyn mai Cyngor Caerdydd yw’r Awdurdod Trwyddedu a fydd yn gwneud y gwaith hwn ar ran pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Dewisodd Llywodraeth Cymru un Cyngor i weithredu fel gweinyddwr ar gyfer Cymru gyfan i’w gwneud hi’n haws i landlordiaid, asiantau a thenantiaid ddefnyddio’r gwasanaeth. Mae’r gofrestr ganolog yn golygu mai dim ond unwaith sy'n rhaid i landlord gofrestru, ac os yw'n hunan-reoli, dim ond un drwydded y mae'n rhaid gwneud cais amdani - bydd hon yn cwmpasu Cymru gyfan. Mae'r un peth yn wir i asiantau - dim ond un drwydded y mae’n rhaid gwneud cais amdani.

Mae'r Awdurdod Trwyddedu yn gweithio gyda’r awdurdodau lleol i gyflawni eu swyddogaethau dan y Ddeddf. Gall awdurdodau lleol ar gyfer pob ardal arwain camau gorfodi yn erbyn y landlordiaid a’r asiantau hynny nad ydynt yn cydymffurfio â'u rhwymedigaethau cyfreithiol ar ran yr Awdurdod Trwyddedu.

Er mwyn cynnig gwasanaeth cyflawn i’r sector rhent preifat yng Nghymru, mae Rhentu Doeth Cymru hefyd yn cynnig gwybodaeth i helpu tenantiaid sy’n byw yn y sector rhent preifat, neu sydd am symud iddo. Mae hyn yn cynnwys Canllaw Tenantiaid, sydd ar gael ar y Dudalen Adnoddau.

Cwestiynau Cyffredin Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru

Trosglwyddo Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru: Beth ydyn ni wedi’i wneud?

Ar 29 Mawrth trosglwyddwyd yr holl gofnodion hyfforddiant a gwybodaeth i bron 4,500 o aelodau Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru i system Rhentu Doeth Cymru. Wrth wneud hyn cafodd cyfrifon defnyddiwr personol eu creu neu eu diweddaru. Yn eich cyfrif defnyddiwr personol gallwch gwblhau Cofrestriad Landlord, Trwydded fel Landlord/Asiant neu archebu hyfforddiant llawn.

Pam ein bod wedi gwneud hyn?

Trosglwyddwyd y wybodaeth hon i system Rhentu Doeth Cymru i'w gwneud yn haws i aelodau Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru (ALC) symud eu gwybodaeth.

Gan fod angen i landlordiaid ac asiantau gydymffurfio â’r ddeddf newydd yng Nghymru, rydym am helpu pobl i symud o’r ALC i’r system gyfreithiol newydd. Rydym wedi gwneud hyn drwy symud y rhan fwyaf o’r wybodaeth a roddwyd gennych wrth gofrestru ag ALC i'ch cyfrif defnyddiwr Rhentu Doeth Cymru. Mae’r cyfrif defnyddiwr hwn hefyd yn cynnwys cofnod o’r hyfforddiant a ddilynodd aelodau ALC pan gawsant eu hachredu'n gyntaf, gan eu galluogi i gael Trwydded heb fod angen iddynt ddilyn yr hyfforddiant eto; mae’n bosibl nad oes ond angen iddynt gwblhau cwrs ychwanegol ar-lein i roi gwybod iddynt am ddeddfwriaeth newydd Deddf Tai (Cymru) 2014.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Landlord
Os ydych yn Landlord yng Nghymru bydd angen i chi sicrhau bod eich eiddo wedi’i gofrestru. Gallwch wneud hyn drwy ein gwefan yn eich cyfrif defnyddiwr personol. Pan fyddwch yn mewngofnodi i’ch cyfrif gallwch greu cofrestriad newydd ac yna gwneud cais am Drwydded Landlord os ydych yn gyfrifol am reoli eich eiddo. Efallai y bydd angen i chi hefyd gwblhau cwrs ychwanegol i allu cael eich Trwydded.

Os ydych yn Landlord, neu’n gyflogai i landlord, a gwblhaodd hyfforddiant ag ALC cyn 6 Awst 2015, bydd angen i chi gwblhau’r cwrs ychwanegol ar-lein am ddim “Rhan 1 o Deddf Tai (Cymru) 2014: Trosolwg”. Gallwch drefnu lle arno’n awr drwy fynd i’ch Cofnod Hyfforddiant yn eich cyfrif defnyddiwr personol. Nid yw’r cyrsiau ychwanegol ond am ddim am y 3 mis cyntaf i aelodau ALC (tan 29 Mehefin 2016).

Os gwnaethoch gwblhau hyfforddiant ALC ar 6 Awst 2015 neu ar ôl hynny mae’ch cofnod hyfforddiant yn ddigon i chi allu cael Trwydded. Bydd eich cwrs hyfforddiant wedi cynnwys yr holl wybodaeth am Ddeddf Tai (Cymru) 2014 felly ni fydd angen i chi gwblhau cwrs ychwanegol pellach.

Asiant
Os ydych yn Asiant neu wedi’ch cyflogi gan Asiant, sydd wedi’i gyfarwyddo gan Landlord i wneud gwaith gosod/rheoli ar gyfer eiddo rhent yng Nghymru, bydd angen i chi wneud cais am Drwydded Asiant. Gallwch gwblhau hyn drwy eich cyfrif defnyddiwr personol ar wefan Rhentu Doeth Cymru.

Efallai y bydd angen i chi hefyd gwblhau cwrs ychwanegol i allu cael eich trwydded. Fel Asiant bydd angen i chi bob tro gwblhau "Cwrs Hyfforddiant Atodol Datblygu Asiant" ar-lein am ddim. Gallwch drefnu lle arno’n awr drwy fynd i’ch Cofnod Hyfforddiant yn eich cyfrif defnyddiwr personol.

Derbynais e-bost oddi wrth Rhentu Doeth Cymru, beth yw ei ddiben?

Os ydym wedi creu cyfrif defnyddiwr newydd i chi wrth drosglwyddo gwybodaeth byddwch yn cael e-bost gennym. Mae’r e-bost yn rhoi gwybod i chi fod gennych gyfrif defnyddiwr ac yn cadarnhau’ch enw defnyddiwr i Rhentu Doeth Cymru. Yn y rhan fwyaf o achosion hwn fydd yr un enw defnyddiwr a chyfrinair yr oedd gennych ar gyfer gwefan Achredu Landlordiaid Cymru. Os cafodd eich enw defnyddiwr eisoes ei gymryd gan ddefnyddiwr arall, bydd yr e-bost yn rhoi gwybod i chi beth yw’r un newydd a roddwyd i chi.

Mae’r e-bost hefyd yn cynnwys dolen i’r wefan i chi fewngofnodi iddi. Ar ôl i chi fewngofnodi bydd gennych fynediad i bopeth a nodir uchod drwy’ch cyfrif defnyddiwr personol.

Beth os nad oes gennyf gyfeiriad e-bost?

Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost neu na wnaethoch roi un ar wefan ALC, ni fyddwn yn gallu anfon eich manylion mewngofnodi i chi drwy e-bost.

Yn hytrach byddwn yn anfon y wybodaeth atoch yn y post. Gall hyn hefyd olygu y bydd yn rhaid i chi gwblhau ffurflenni Cofrestru a Thrwyddedu ar bapur. Cysylltwch â ni i roi gwybod i ni os oes angen y rhain arnoch drwy’r post hefyd.

Os oes gennych bellach gyfeiriad e-bost a’ch bod am gael mynediad i’r wefan, gallwch gysylltu â ni ar 03000 133344 a gallwn ei ychwanegu at eich cyfrif ac anfon e-bost i roi mynediad i chi.

Rwyf eisoes gennych gyfrif gyda Rhentu Doeth Cymru ac felly nid wyf wedi cael fy nghofnod hyfforddiant trosglwyddo'n drosodd yn awtomatig. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Os ydych wedi creu cyfrif defnyddiwr eisoes â Rhentu Doeth Cymru ni fyddwn yn creu cyfrif newydd. Rydym wedi bod yn cadw golwg ar aelodau Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru sydd wedi creu cyfrifon Rhentu Doeth Cymru ac wedi ceisio peidio â chynnwys unrhyw un o’r rhain wrth drosglwyddo gwybodaeth. Byddwn yn mynd i’ch cyfrif ac yn uwchlwytho eich cofnod hyfforddiant. Ar ôl gwneud hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi, a byddwch yn gallu bwrw ymlaen â’r broses, naill ai drwy wneud cais am Drwydded neu gwblhau’r cyrsiau ychwanegol.

Os ydych eisoes wedi creu cyfrif defnyddiwr ond eich bod hefyd wedi cael e-bost gennym yn rhoi gwybod am gyfrif newydd, mae'n bosibl ein bod wedi methu'ch cyfrif wrth wirio popeth. Os cysylltwch â ni i roi gwybod, gallwn gyfuno eich cofnod hyfforddiant â’r cyfrif defnyddiwr gwreiddiol a grëwyd gennych. Ar ôl gwneud hyn byddwn yn rhoi gwybod i chi a byddwch yn gallu cwblhau unrhyw gyrsiau ychwanegol a cheisiadau sydd angen i chi eu gwneud.

Rwy’n landlord; sut mae cofrestru a beth sydd angen i mi ei wneud?

Y ffordd rataf a hawsaf o gofrestru yw ar-lein. Gallwch wneud hyn drwy wefan Rhentu Doeth Cymru. Yn gyntaf mae angen i chi greu cyfrif ar y wefan, ac yna cewch eich tywys drwy’r broses gofrestru.  Dechreuwch y broses neu cliciwch yma I ddarllen callaw ar y broses.

Cyn dechrau bydd angen y canlynol arnoch:

Os ydych chi’n landlord unigol

Os ydych chi’n gyd-landlord

Os ydych chi’n landlord cwmni/elusen

Os ydych chi’n ymddiriedolwr ar gyfer eiddo rhent yng Nghymru

Os ydych chi’n landlord unigol:

Bydd y broses gofrestru yn gofyn am eich enw, dyddiad geni, manylion cyswllt a chyfeiriad lawn pob eiddo rhent rydych chi’n landlord arno yng Nghymru. Byddai’n syniad da cael cod post eich eiddo wrth law i’ch helpu i nodi’r manylion cywir ar y ffurflen ar-lein. Yna rhaid i chi dalu’r ffi landlord o £33.50 i gwblhau’r broses. Gallwch dalu ar-lein. 

Os byddwch yn cwblhau eich cofrestriad yn defnyddio’r ffurflen bapur, y ffi yw £80.50 a gallwch dalu dros y ffôn.

Ar ôl i chi gofrestru, cewch gadarnhad a rhif cofrestru unigryw.

Os ydych chi’n hunan-reoli unrhyw eiddo rhent rydych chi’n ei gofrestru, rhaid i chi wneud cais am drwydded landlord. I ddysgu mwy am y broses hon, darllenwch yr adran 'Sut i gael trwydded landlord'.

Os bydd unrhyw un ar wahân i chi yn cyflawni unrhyw waith gosod neu reoli yn un o’ch eiddo rhent yng Nghymru, caiff ei alw’n asiant a bydd angen iddo gael ei drwyddedu. Mae gwaith gosod a rheoli eiddo yn cynnwys pethau fel marchnata a sefydlu tenantiaeth ddomestig gyda thenantiaid newydd (a elwir yn aml yn wasanaethau gosod yn unig) neu reoli tenantiaeth i chi. . 

Darllenwch y diffiniad llawn o waith gosod a rheoli yma

Bydd angen i unrhyw asiant rydych chi’n ei gyfarwyddo gael ei nodi gennych chi ar eich cofrestriad yn erbyn y cyfeiriad rhent y mae'n ei osod neu'n ei reoli. Rhaid i’r asiant hwn wneud cais am drwydded. Byddai’n syniad da cael manylion llawn eich asiant (gan gynnwys yr enw masnachu llawn, cyfeiriad e-bost a rhif trwydded os oes ganddo un) wrth law er mwyn sicrhau eich bod yn rhoi’r manylion cywir ar eich cofrestriad. 

Os ydych chi'n gyd-landlord:

Bydd y broses gofrestru yn gofyn i chi nodi mai chi yw’r prif landlord at ddibenion cofrestru. Yna bydd angen i chi nodi eich enw, dyddiad geni a manylion cyswllt ac enw a dyddiad geni'r cyd-landlordiaid eraill. Bydd hefyd angen i chi nodi cyfeiriad llawn pob eiddo rhent yng Nghymru rydych chi'n gyd-berchnogion arnynt. Byddai’n syniad da cael cod post yr eiddo wrth law i’ch helpu i nodi’r manylion cywir ar y ffurflen ar-lein. Yna rhaid i chi dalu’r ffi landlord o £33.50 i gwblhau’r broses. Gallwch dalu ar-lein. Os byddwch yn cwblhau eich cofrestriad yn defnyddio’r ffurflen bapur, y ffi yw £80.50 a gallwch dalu dros y ffôn. 

Ar ôl i chi gofrestru, cewch gadarnhad a rhif cofrestru unigryw ar gyfer cyd-landlordiaid.

Os ydych chi’n hunan-reoli unrhyw eiddo rhent rydych chi’n ei gofrestru, rhaid i chi wneud cais am drwydded. I ddysgu mwy am y broses hon, darllenwch yr adran 'sut i gael trwydded landlord'.

Os oes unrhyw gyd-landlord ac eithrio’r prif landlord at ddibenion cofrestru yn gwneud unrhyw weithgareddau gosod neu reoli mewn eiddo ar y gofrestr, rhaid iddo gael trwydded landlord ar wahân. Rhaid i’r prif landlord at ddibenion cofrestru nodi'r landlord trwyddedadwy hwn yn y cofrestriad yn erbyn unrhyw gyfeiriad rhent y mae’n gweithredu ynddo. 

Os bydd unrhyw un ar wahân i’r landlord cofrestredig (neu gyd-landlord arall) yn cyflawni unrhyw waith gosod neu reoli yn un o’ch eiddo rhent yng Nghymru, caiff ei alw’n asiant a bydd angen iddo gael ei drwyddedu. Mae gwaith gosod a rheoli eiddo yn cynnwys pethau fel marchnata a sefydlu tenantiaeth ddomestig gyda thenantiaid newydd (a elwir yn aml yn wasanaethau gosod yn unig) neu reoli tenantiaeth i chi. Darllenwch y diffiniad llawn o waith gosod a rheoli yma

Bydd angen i unrhyw asiant rydych chi’n ei gyfarwyddo gael ei nodi gennych chi ar eich cofrestriad yn erbyn y cyfeiriad rhent y mae'n gweithredu ynddo. Rhaid i’r asiant hwn wneud cais am drwydded. Byddai’n syniad da cael manylion llawn eich asiant (gan gynnwys yr enw masnachu llawn, cyfeiriad e-bost a rhif trwydded os oes ganddo un) wrth law er mwyn sicrhau eich bod yn rhoi’r manylion cywir ar eich cofrestriad.  

Os ydych chi’n landlord cwmni/elusen:

Os ydych chi’n rhan o gwmni/elusen sy’n landlord, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru gan nodi manylion y cwmni/elusen, gan gynnwys rhif cofrestru Tŷ’r Cwmnïau neu unrhyw rifau perthnasol eraill. Fel arall, byddwch yn gweithio eich ffordd drwy’r broses yn yr un modd â phe baech yn unigolyn.

Os ydych chi’n ymddiriedolwr ar gyfer eiddo rhent yng Nghymru:

Os yw’r eiddo dan berchnogaeth ymddiriedolaeth, gall un ymddiriedolwr gofrestru’r eiddo dan enw’r ymddiriedolaeth.

Beth yw cofrestru landlordiaid ac i bwy y mae'n gymwys?

Ers 23 Tachwedd 2015, mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob Landlord sy'n gweithredu yng Nghymru gofrestru.

Er mwyn cofrestru, rhaid i landlord ddarparu'r wybodaeth gywir ddiweddaraf amdano neu amdani a’u heiddo rhent yng Nghymru. Dim ond ar gyfer eiddo a osodir ar Denantiaeth Sicr, Tenantiaeth Fyrddaliol sicr neu Denantiaeth Reoleiddiedig y mae hyn yn berthnasol. Os ydych o’r farn nad yw'r eiddo rydych chi'n ei rentu ar y math hwn o gontract, darllenwch yr adran isod am y mathau o drefniadau rhentu nad yw'r ddeddfwriaeth hon yn berthnasol iddynt.

Daw’r gofyniad o Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014.

Pa fath o drefniadau rhentu preifat yng Nghymru nad yw’r gofyniad cyfreithiol yn berthnasol iddynt?

Dim ond ar gyfer landlordiaid sy’n gosod eiddo yng Nghymru ar denantiaeth Sicr/Byrddaliol Sicr dan Ddeddf Tai 1988 y mae’r ddeddfwriaeth hon yn berthnasol, neu Denantiaeth Reoledig dan Ddeddf Rhentu 1977 (hyd yn oed os nad yw’r denantiaeth yn un ysgrifenedig) (fel y’i diffinnir yn a.2 Deddf Tai (Cymru) 2014). Does dim llawer o eithriadau yn y ddeddfwriaeth, fodd bynnag, efallai y bydd y tabl canlynol o gymorth i chi ddeall os yw Rhentu Doeth Cymru’n berthnasol i’ch sefyllfa chi. Os nad ydych yn siŵr, fe’ch anogir i gysylltu â Rhentu Doeth Cymru cyn dechrau ar gofrestriad; nid yw’r rhestr isod yn derfynol.

NID oes angen cofrestru: Ddim yn berthnasol:

 • I berchennog-meddiannwr sydd ag un neu fwy o bobl yn byw yn ei gartref ac mae’r person hwnnw’n rhannu amwynderau gyda pherchennog y tŷ.
 • Os yw’r annedd preswyl yn rhan o gytundeb amaethyddol
 • I rentu masnachol (e.e. eiddo a ddefnyddir ar gyfer Dibenion Masnachol, nid Dibenion Domestig)
 • Lety a osodir ar ‘drwydded’( fel arfer dim ond yn gymwys ar gyfer landlordiaid sydd wedi eu heithrio rhag cyflwyno Tenantiaeth Sicr/Tenantiaeth Fyrddaliol Sicr, e.e. Llety y mae Prifysgol yn berchen arno, llety a ddefnyddir i gartrefu Ceiswyr Lloches ac ati).
 • Pan fo landlord yr eiddo yn Landlord Cymdeithasol Preswyl a reoleiddir gan Lywodraeth Cymru
 • Anheddau preswyl a rentir i bobl ar eu gwyliau (e.e. Gosod ar gyfer Gwyliau)
 • Llety preswyl os yw’n gartref symudol, cwch cartref neu garafán sefydlog (gan nad ydynt yn cael eu hystyried yn ‘breswylfeydd’ dan y ddeddfwriaeth).

Rwy’n rhan o drefniant cydlandlordiaid– sut mae cofrestru?

Mae cydlandlordiaid yn cofrestru drwy un cofrestriad. Nid oes angen i’r ddau landlord gofrestru’n unigol a thalu’r ffi ddwywaith os yw pob eiddo ar y cofrestriad mewn perchnogaeth ar y cyd. Fodd bynnag, rhaid i rywun yn y trefniant ar y cyd gymryd rôl ‘arweiniol’ yn y broses a nodi enw a dyddiad geni’r landlord arall yn ystod y broses gofrestru.

Bydd y person arweiniol fydd yn cwblhau’r cofrestriad yn dechrau’r broses drwy glicio ar y botwm ‘gwneud cais’ (ar ochr dde’r ddewislen), ac yn dilyn y broses cofrestru landlordiaid. Os oes gan y person arweiniol eisoes gyfrif gyda Rhentu Doeth Cymru, y cwbl y mae angen iddo ei wneud yw mewngofnodi, mynd i ‘Cartref’ ac yna ‘Crynodeb o fy Nghyfrif’, ac yna sgrolio i waelod y dudalen a chlicio ar ‘cofrestru landlord newydd’.

Pan fydd y person arweiniol yn dechrau ar gofrestriad, bydd y system yn gofyn iddo ddewis y math o landlord ydyw o restr; dylai ddewis cydlandlordiaid. Yn ystod y cofrestriad, bydd y system yn rhoi gwybod pan fo angen cyflwyno gwybodaeth am y cydlandlordiaid eraill. Ar y cofrestriad, bydd y person arweiniol yn datgan pwy sy’n ymgymryd â rheoli a gosod a’r eiddo rhent sy’n cael eu cofrestru.
O ran hyfforddiant a gwneud cais am drwydded, bydd angen i unrhyw landlord sy’n rhan o drefniant ar y cyd sy’n ymgymryd â rheoli a gosod eiddo rhent yng Nghymru y mae ef/hi yn landlord arno fynychu hyfforddiant ac ennill trwydded landlord ar wahân. Gellid gweld rhestr o’r gweithgareddau perthnasol y mae disgwyl i landlord sydd â thrwydded eu gwneud yma.

Ceir rhestr wirio gwneud cais am drwydded landlord ar ein gwefan a fyddai o fudd o bosib yma.  

Rydw i am gofrestru ar-lein ond rwy’n landlord ar gyfer llawer o eiddo. Oes ffordd o lanlwytho fy eiddo yn hytrach na’u rhoi i mewn fesul un?

Mae'r broses ar-lein yn gweithio orau pan fydd yr holl eiddo'n cael eu hychwanegu i'ch cofrestriad yn unigol. Fodd bynnag, erbyn hyn mae modd cyflwyno llawer of gofnodion ar yr un pryd, sy'n gwneud y broses yn gyflymach ac yn haws i landlordiad ychwanegu nifer conolig neu nifer fawr o eiddo cofrestredig. Rydym wedi creu canllaw i'ch helpu gyda'r broses hon. Mae modd ei lawrlwytho drwy ddilyn y ddolen hon.

A all asiant gofrestru eiddo ar ran landlord?

Dim ond y landlord a all gwblhau’r broses gofrestru. Golyga hyn y landlord unigol a enwir, landlord arweiniol a enwir ar ran cyd-landlordiaid, neu aelod o'r cwmni, elusen neu ymddiriedolaeth sy'n landlord. Ni all asiant neu rywun arall gwblhau’r broses ar ran landlord. Mae hyn gan fod rhaid i’r person sy’n cwblhau’r broses gofrestru ddilysu bod y wybodaeth sy’n cael ei chofrestru’n gywir a’i fod yn bersonol gyfrifol am y cofnod.

Mae modd cwblhau'r broses gofrestru ar-lein o unrhyw leoliad. Mae'n gyflym a rhwydd.

Faint mae’n ei gostio i gofrestru?

Mae cofrestru landlord yn costio £33.50 ar-lein neu £80.50 ar ffurflen gais bapur.

Dyma’r gost ar gyfer pob cofrestriad i landlordiaid, waeth faint o eiddo yng Nghymru sy’n cael eu cynnwys ar y cofrestriad. Rhaid cwblhau proses gofrestru wahanol ar gyfer pob trefniant y mae landlord yn rhan ohono; felly os bydd landlord yn cofrestru rhai eiddo dan berchnogaeth sengl, rhai fel cyd-landlord a rhai dan berchnogaeth cwmni, byddai’n rhaid cwblhau’r broses deirgwaith, felly byddai’n rhaid talu tair ffi hefyd.

Codir ffi uwch ar gyfer ceisiadau papur gan eu bod yn cymryd mwy o amser i’w prosesu.

Pa wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd am landlord cofrestredig neu landlord/asiant trwyddedig?

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn nodi yn Atodlen 1 y wybodaeth y mae’n rhaid ei chyflwyno am landlord cofrestredig, eiddo neu landlord neu asiant trwyddedig os gwneir cais i'r Awdurdod Trwyddedu.

Gallwch gael y wybodaeth hon gan ddefnyddio ein cofrestr gyhoeddus drwy glicio yma a chwilio am gyfeiriadau eiddo, enw landlord, enw asiant neu landlord a chyfeirnodau asiant.

Sut defnyddir y ffioedd sy'n cael eu casglu am gofrestru landlordiaid a thrwyddedu landlordiaid ac asiantau?

Bydd yr arian a geir mewn ffioedd yn talu costau rhedeg Rhentu Doeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys gwaith i sicrhau bod pobl drwyddedig yn cydymffurfio ag amodau’r drwydded, yr ymchwilir i gwynion gan denantiaid a bod gwaith gorfodi rhagweithiol yn cael ei wneud gan awdurdodau lleol yng Nghymru i sicrhau bod y bobl hynny sy'n ceisio anwybyddu eu rhwymedigaethau cyfreithiol yn cael eu gorfodi i gydymffurfio neu eu cosbi.

Nid yw ffioedd yn cael eu casglu i wneud elw.

Oes angen i mi gynnwys eiddo rhent y tu allan i Gymru yn fy nghofrestriad?

Nid oes angen i chi gynnwys cyfeiriadau unrhyw eiddo rhent rydych chi’n berchen arnynt y tu allan i Gymru ar eich cofrestriad. Dim ond eiddo yng Nghymru sydd angen eu nodi.

Sut ydw i’n cael trwydded landlord ac am ba hyd yw’r drwydded yn ddilys?

Mae modd gwneud cais am drwydded landlord ar lein drwy gyfrif ar wefan Rhentu Doeth Cymru. Gallwch hefyd cyflwyno cais drwy ddefnyddio ffurflen gais bapur. Gallwch ofyn am ffurflen gais bapur drwy gysylltu â Rhentu Doeth Cymru ar 03000 133344 neu mae modd lawr lwytho ffurflen yn www.rhentudoeth.llyw.cymru.

I gyflwyno cais dilys am drwydded, rhaid i’r holl wybodaeth ofynnol gael ei chyflwyno, rhaid talu’r ffi cywir, rhaid cyflwyno tystiolaeth o hyfforddiant addas, a rhaid cwblhau datganiad person ‘addas a phriodol’.

Gall yr hyfforddiant y mae’n rhaid i landlord ei gwblhau i gael trwydded gael ei wneud yn uniongyrchol gyda Rhentu Doeth Cymru, neu gellir cwblhau cwrs cymeradwy gyda darparwr hyfforddiant sydd wedi’i awdurdodi gan Rhentu Doeth Cymru. I ddarllen mwy am y gofynion hyfforddiant trwyddedu, ewch i’r adran 'Pa hyfforddiant sydd angen i mi ei wneud i gael trwydded?'

Ar ôl i gais trwyddedu cyflawn gael ei gyflwyno i Rhentu Doeth Cymru, caiff ei asesu i benderfynu a ellir cyflwyno trwydded. Bydd hyn yn cynnwys cadarnhau bod y cais yn gyflawn a bod y ffi gywir wedi’i thalu. Rhaid i Rhentu Doeth Cymru fod yn fodlon hefyd fod y landlord yn ‘addas a phriodol’ (drwy sicrhau nad oes ganddo unrhyw gollfarnau perthnasol yn ei erbyn) a chadarnhau bod yr hyfforddiant sydd wedi’i gwblhau gan yr ymgeisydd a/neu ei staff yn addas at ddibenion trwyddedu. Gall trwyddedau gael eu gwrthod os ystyrir nad yw’r ymgeisydd yn ‘addas a phriodol’.

Ar ôl i drwydded gael ei dyfarnu, bydd y landlord yn cael hysbysiad yn cynnwys ei rif trwyddedu unigryw a’r amodau sydd ynghlwm wrth ei drwydded. Bydd y landlord hefyd yn cael cerdyn trwyddedu drwy’r post..

Am ba hyd y mae trwydded yn ddilys?
Pan fydd gan landlord drwydded, bydd yn ddilys am 5 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid i’r ymgeisydd gadw’r wybodaeth yn ei drwydded yn gyfoes (er enghraifft, newid manylion cyswllt os byddant yn newid) a chydymffurfio ag amodau’r drwydded. Un o’r amodau fydd i gydymffurfio â’r Cod Ymarfer ar bob cyfrif. Crëwyd y Cod Ymarfer gan Lywodraeth Cymru fel modd o sicrhau safon cyson o osod a rheoli yng Nghymru. Gallwch ddarllen copi o’r Cod yma.

Os bydd deiliad trwydded yn methu â chydymffurfio ag amodau’r drwydded, neu os na fydd yn ‘addas a phriodol’ mwyach, gallai’r drwydded gael ei thynnu’n ôl. Mae hwn yn gam difrifol oherwydd byddai’n golygu na all landlord reoli gweithgareddau gosod a rheoli yn ei eiddo rhent mwyach. Yn hytrach, byddai’n rhaid iddo gyfarwyddo asiant trwyddedig i wneud y gwaith ar ei ran.

Rhestr Wirio Trwydded ar gyfer Landlord:

Rhaid i’r ymgeisydd (Unigolyn, Corff Corfforaethol, Cwmni, Elusen neu Ymddiriedolaeth) gwblhau cais gan gyflwyno gwybodaeth berthnasol am yr ymgeisydd, gan gynnwys manylion cyswllt.

Yn y cais rhaid i ‘bobl gysylltiedig’ (cyflogeion yr ymgeisydd) sy’n gwneud gwaith gosod a/neu reoli ar eiddo yng Nghymru gael eu henwi a’u dyddiadau geni wedi eu rhoi.

Rhaid talu taliad trwydded (cais ar-lein = £144, cais ar bapur = £186)

Rhaid i’r ymgeisydd a/neu bob defnyddiwr cysylltiedig fod wedi ei hyfforddi i safon landlord (darllenwch yr opsiynau hyfforddi: https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/training/)

Rhaid cwblhau’r datganiad addas a phriodol

Unwaith i gais sydd wedi ei gwblhau gael ei gyflwyno gall gymryd hyd at 8 wythnos i Rhentu Doeth Cymru benderfynu ac un ai dyfarnu trwydded neu wrthod y cais.

 

Gweithgareddau Gosod a Rheoli a gyflawnir gan landlord y mae’n rhaid cael trwydded ar eu cyfer

Os yw landlord yn cyflawni unrhyw rai o’r gweithgareddau canlynol mewn eiddo rhent yng Nghymru y mae’n landlord arno, rhaid iddo gael trwydded.

Gweithgareddau Gosod Landlordiaid:

 • trefnu neu gynnal ymweliadau gyda darpar denantiaid;
 • casglu tystiolaeth i weld a yw darpar denantiaid yn addas (er enghraifft, drwy gadarnhau geirdaon, cynnal gwiriadau credyd neu gyfweld â darpar denant);
 • paratoi neu drefnu cytundeb tenantiaeth;
 • paratoi neu drefnu rhestr eiddo ar gyfer yr annedd neu restr o gyflwr yr annedd.

Gweithgareddau Rheoli Eiddo Landlordiaid:

 • casglu rhent;
 • bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y tenant mewn perthynas â materion sy'n codi dan y denantiaeth;
 • gwneud trefniadau gyda rhywun i gyflawni gwaith trwsio neu gynnal a chadw;
 • gwneud trefniadau gyda thenant neu feddiannwr yr annedd i sicrhau mynediad i’r annedd at unrhyw ddiben;
 • gwirio cynnwys neu gyflwr yr annedd, neu drefnu iddynt gael eu gwirio fel rhan o denantiaeth gyfredol neu un sydd wedi dirwyn i ben;
 • cyflwyno hysbysiad i derfynu tenantiaeth.

Pwy sydd angen cael ei hyfforddi er mwyn i landlord gael trwydded?

Yn gyffredinol, bydd angen i'r landlord gael hyfforddiant. Fodd bynnag, ar gyfer cwmnïau a landlordiaid mwy o faint sydd â chyflogeion (‘personau cysylltiedig’), rhaid i’r unigolion hynny gael eu hyfforddi a’u henwi ar gais trwyddedu’r landlord er mwyn i’r landlord allu cael trwydded.

Y diffiniad o berson cysylltiedig dan y ddeddfwriaeth yw:

‘person sy'n gwneud pethau o dan gontract gwasanaeth neu brentisiaeth gyda cheisydd am drwydded pan y landlord yw’r ceisydd am drwydded a bod y person yn gwneud unrhyw rai o'r pethau a restrir yn:

(i) adran 6(2) o'r Ddeddf (gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau gosod eiddo); a
(ii) adran 7(2) o'r Ddeddf (gofyniad i landlordiaid fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau rheoli eiddo);'

Yn gyffredinol, mae person sydd dan gontract gwasanaeth yn aelod o staff rydych chi’n talu cyflog iddo neu sy’n ‘gyflogai’ at ddibenion y gyflogres. Nid yw pobl rydych chi’n eu talu am y gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu (e.e. contractwyr) neu bobl rydych chi’n eu cyfarwyddo i weithredu ar eich rhan yn cyfrif fel ‘personau cysylltiedig’, ac nid oes yn rhaid iddynt gael hyfforddiant er mwyn i landlord gael trwydded. 

Beth yw cost trwydded landlord?

Cost trwydded landlord yw £144 ar hyn o bryd, os wneir y cais ar-lein. Fodd bynnag, cost gwneud cais gan ddefnyddio ffurflen gais bapur yw £186.00.

Mae’r gost o gyflawni hyfforddiant yn wahanol i'r ffi drwyddedu, a bydd yn dibynnu ar ba hyfforddiant rydych chi'n penderfynu ei gyflawni.

Codir ffi uwch ar gyfer ceisiadau papur wedi cyflwyno’r gallu i wneud hyn ar-lein, gan eu bod yn cymryd mwy o amser i’w prosesu.

Sut ydw i’n cael trwydded asiant ac am ba hyd yw’r drwydded yn ddilys?

Mae modd gwneud cais am drwydded asiant ar-lein, drwy gyfrif ar wefan Rhentu Doeth Cymru, sef y wefan hon. Gallwch hefyd wneud cais am drwydded drwy gyflwyno ffurflen bapur; gallwch ofyn am ffurflen gais ar gyfer trwydded drwy gysylltu â Rhentu Doeth Cymru ar 03000 133344, neu mae modd lawr lwytho ffurflen yn www.rhentudoeth.llyw.cymru.

I gyflwyno cais dilys am drwydded, rhaid i’r holl wybodaeth ofynnol gael ei chyflwyno, rhaid talu’r ffi gywir, rhaid cyflwyno tystiolaeth o hyfforddiant addas, a rhaid cwblhau datganiad person ‘addas a phriodol’.

Os yw unigolyn neu gwmni sy’n gwneud cais am drwydded yn cyflogi staff (a ddiffinnir fel ‘personau cysylltiedig’ yn y ddeddfwriaeth) y mae eu gwaith yn cynnwys gwaith gosod a rheoli mewn eiddo rhent yng Nghymru, rhaid iddynt gael eu nodi ar y cais am drwydded gan yr ymgeisydd a rhaid iddynt oll gwblhau hyfforddiant asiant er mwyn i'r ymgeisydd gael trwydded.

Y diffiniad o berson cysylltiedig dan y ddeddfwriaeth yw:

‘person sy'n gwneud pethau o dan gontract gwasanaeth neu brentisiaeth gyda cheisydd am drwydded pan y landlord yw’r ceisydd am drwydded a bod y person yn gwneud unrhyw rai o'r pethau a restrir yn:

(i) adran 6(2) o'r Ddeddf (gofyniad i landlord fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau gosod eiddo); a
(ii) adran 7(2) o'r Ddeddf (gofyniad i landlordiaid fod yn drwyddedig i ymgymryd â gweithgareddau rheoli eiddo);'

Yn gyffredinol, mae person sydd dan gontract gwasanaeth yn aelod o staff rydych chi’n talu cyflog iddo neu sy’n ‘gyflogai’ at ddibenion y gyflogres. Nid yw pobl rydych chi’n eu talu am y gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu (e.e. contractwyr) neu bobl rydych chi’n eu cyfarwyddo i weithredu ar eich rhan yn cyfrif fel ‘personau cysylltiedig’, ac nid oes yn rhaid iddynt gael hyfforddiant er mwyn i landlord gael trwydded. 

Gall yr hyfforddiant y mae’n rhaid i asiant ei gwblhau i gael trwydded gael ei wneud yn uniongyrchol gyda Rhentu Doeth Cymru, neu gellir cwblhau cwrs cymeradwy gyda darparwr hyfforddiant sydd wedi’i awdurdodi gan Rhentu Doeth Cymru. I ddarllen mwy am y gofynion hyfforddiant trwyddedu, ewch i’r adran Pa hyfforddiant sydd angen i mi ei wneud i gael trwydded?

Ar ôl i gais trwyddedu cyflawn gael ei gyflwyno i Rhentu Doeth Cymru, caiff ei asesu i benderfynu a ellir cyflwyno trwydded. Bydd hyn yn cynnwys cadarnhau bod y cais yn gyflawn a bod y ffi gywir wedi’i thalu. Rhaid i Rhentu Doeth Cymru fod yn fodlon hefyd fod yr asiant yn ‘addas a phriodol’ (drwy sicrhau nad oes ganddo unrhyw gollfarnau perthnasol yn ei erbyn) a chadarnhau bod yr hyfforddiant sydd wedi’i gwblhau gan yr ymgeisydd a/neu ei staff yn addas at ddibenion trwyddedu. Gall trwyddedau gael eu gwrthod os ystyrir nad yw’r ymgeisydd yn ‘addas a phriodol’.

Ar ôl i drwydded gael ei dyfarnu, bydd yr asiant yn cael hysbysiad yn cynnwys ei rif trwyddedu unigryw a’r amodau sydd ynghlwm wrth ei drwydded. Bydd yr asiant hefyd yn cael cerdyn trwyddedu drwy’r post a sticer ffenest os oes ganddo bresenoldeb amlwg ar strydoedd.

Am ba hyd mae trwydded yn ddilys?
Pan fydd gan asiant drwydded, bydd yn ddilys am 5 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid i’r ymgeisydd gadw’r wybodaeth yn ei drwydded yn gyfoes (er enghraifft, newid manylion cyswllt os byddant yn newid) a chydymffurfio ag amodau’r drwydded. Un o’r amodau fydd i gydymffurfio â’r Cod Ymarfer ar bob cyfrif. Crëwyd y Cod Ymarfer gan Lywodraeth Cymru fel modd o sicrhau safon cyson o osod a rheoli yng Nghymru. Gallwch ddarllen copi o’r Cod yma.

Os bydd deiliad trwydded yn methu â chydymffurfio ag amodau’r drwydded, neu os na fydd yn ‘addas a phriodol’ mwyach, gallai’r drwydded gael ei thynnu’n ôl. Mae hwn yn gam difrifol oherwydd bydd yn golygu na all person gyflawni gweithgareddau gosod neu reoli mewn unrhyw eiddo yng Nghymru ar ran landlord.

Rhestr wirio cais Asiant am drwydded:

Rhaid i’r ymgeisydd (Unigolyn, Corff Corfforaethol, Cwmni, Elusen neu Ymddiriedolaeth) gwblhau cais gan roi gwybodaeth berthnasol am yr ymgeisydd, gan gynnwys manylion cyswllt.

Yn y cais rhaid i ‘bobl gysylltiedig’ (cyflogeion yr ymgeisydd) sy’n gwneud gwaith gosod a/neu reoli ar eiddo yng Nghymru gael eu henwi a’u dyddiadau geni wedi eu rhoi.

Rhaid talu’r taliad trwydded (gweler y polisi ar daliadau: https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/resource-library gan fod taliadau yn ddibynnol ar faint ar faint a’r math o asiant.

Rhaid i’r ymgeisydd a/neu bob defnyddiwr cysylltiedig fod wedi eu hyfforddi i safon landlord (darllenwch yr opsiynau hyfforddi: https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/training/)

Rhaid cwblhau’r datganiad addas a phriodol

Rhaid llwytho rhestr o’r holl eiddo yng Nghymru a reolir gan yr asiant gan gynnwys manylion yr holl landlordiaid sy’n gleientiaid. Os yw’r asiant yn ‘gosod yn unig’ yna caiff datganiad ei wneud i’r perwyl hwnnw.

Os oes Diogelwch Arian y Cleient, Yswiriant Indemniad Proffesiynol ac Aelodaeth o Gynllun Unioni Camwedd gan yr asiant, rhaid cyflwyno tystiolaeth o hyn wrth wneud cais.*

Unwaith i gais sydd wedi ei gwblhau gael ei gyflwyno gall gymryd hyd at 8 wythnos i Rhentu Doeth Cymru benderfynu ac un ai dyfarnu trwydded neu wrthod y cais.

*Os nad yw’r trefniadau diogelu busnes hyn gan yr asiant pan gaiff y cais ei gyflwyno, yna mae modd dyfarnu trwydded asiant, ond caiff amod amser ei ychwanegu i’r drwydded fydd yn mynnu bod y rhain yn eu lle o fewn 6 wythnos i’r caniatâd gael ei roi.  Gall methu cydymffurfio ag amod trwydded olygu y caiff y drwydded ei diddymu.  Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol (e.e. os yw person yn edrych ar ôl eiddo rhent i aelod uniongyrchol o’r teulu yn unig na fyddai amod o’r fath yn rhan o drwydded asiant). Dylai Asiant sy’n rhan o gorff aelodaeth debyg i’r Gymdeithas Asiantau Gosod Tai (ARLA), Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig , Cymdeithas Asiantaethau Gosod Tai y DU (UKALA) neu’r Cynllun Cenedlaethol Cymeradwy Gosod Tai (NALS) eisoes fod yn rhan o Gynllun Diogelu Arian y Cleient, fod â pholisi Yswiriant Indemniad proffesiynol ac yn aelod o gynllun unioni camwedd annibynnol tebyg i’r Ombwdsmon Eiddo, Gwasanaethau Eiddo’r Ombwdsmon neu’r Cynllun Iawndal Eiddo.

 

Gwaith Gosod a Rheoli y mae’n rhaid i asiant gael trwydded ar ei gyfer

Diffinnir y gwaith a wneir ar ran landlord, person neu gwmni y mae angen trwydded ar ei gyfer yn adrannau 10 a 13 Deddf Tai (Cymru) 2014.

Y meini prawf ar gyfer trwyddedu asiant yw:

Gwaith Gosod Asiant:
Gall y canlynol gael ei wneud gan berson heblaw am y landlord heb drwydded asiant, ar yr amod nad yw'n gwneud unrhyw beth dan yr adran 'Gwaith rheoli eiddo asiant’.

• cyhoeddi hysbysiadau neu ddosbarthu gwybodaeth;
• trefnu â chynnal ymweliadau gyda darpar denantiaid;
• paratoi neu drefnu cytundeb tenantiaeth;
• paratoi neu drefnu rhestr eiddo ar gyfer yr annedd neu restr o gyflwr yr eiddo;

Gwaith Rheoli Eiddo Asiant:
Mae angen trwydded ar gyfer:

• casglu rhent;

Mae’n dderbyniol gwneud un o’r canlynol heb drwydded, ar yr amod nad ydych yn casglu rhent na’n gwneud unrhyw beth dan yr adran ‘Gwaith Gosod Asiant’:

• bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y tenant mewn perthynas â materion sy'n codi dan y denantiaeth;
• gwneud trefniadau gyda rhywun i gyflawni gwaith trwsio neu gynnal a chadw;
• gwneud trefniadau gyda thenant neu feddiannwr yr annedd i sicrhau mynediad i’r annedd at unrhyw ddiben;
• gwirio cynnwys neu gyflwr yr annedd, neu drefnu iddynt gael eu gwirio fel rhan o denantiaeth gyfredol neu un sydd wedi dirwyn i ben;
• cyflwyno hysbysiad i derfynu tenantiaeth.


Pwynt penodol ar gyfer pobl sydd ond yn gwirio cyflwr eiddo neu’n llunio rhestri eiddo:
Os mai’r unig beth rydych chi’n ei wneud cyn, yn ystod neu ar ôl tenantiaeth yw creu rhestr eiddo neu restr o gyflwr yr eiddo, nid oes angen i chi gael eich trwyddedu fel asiant (oni bai eich bod yn gwneud unrhyw beth arall sydd wedi'i restru dan yr adran hon).

Pwynt penodol i bobl sy’n cyflawni gwaith trwsio a chynnal a chadw:
Os nad ydych yn landlord ond eich bod yn cyflawni gwaith trwsio neu gynnal a chadw yn yr eiddo (fel 'contractwr', h.y. dan gontract gwasanaeth) nid oes angen i chi gael eich trwyddedu fel asiant os cewch eich cyfarwyddo gan landlord i gyflawni'r gwaith cynnal a chadw a'i fod yn rhoi manylion y tenantiaid i chi/yn rhoi eich manylion chi i'r tenant i'ch galluogi i ddelio'n uniongyrchol â'r tenant i sicrhau mynediad i'r eiddo. Ond, os yw’r gwaith gosod neu reoli rydych chi’n ei wneud mewn eiddo rhent yng Nghymru ar ran landlord hefyd yn cwmpasu unrhyw waith gosod neu reoli arall fel y nodir yn yr adran hon, bydd angen trwydded asiant arnoch.

Beth yw cost trwydded asiant?

Mae ffioedd Asiantwyr wedi cael eu newid er mwyn cymryd i ystyriaeth sylwadau a gafwyd ers lansio Rhentu Doeth Cymru. Mae y ffioedd newydd yn weithredol o 25 Ebrill 2016 ymlaen. Mae’r ffi newydd yn amrywio i adlewyrchu maint portfolio’r eiddo sy’n cael ei reoli gan yr Asiant ac mae gostyngiad ar gael os yw Asiant yn aelod o gorff proffesiynol. Ar hyn o bryd y cyrff fydd yn derbyn gostyngiad yw: UKALA, ARLA, RICS, NALS.

Codir y ffi landlord lle mae Asiant yn rheoli llai nag 20 eiddo a nid ydynt yn gwneud gwaith “gosod yn unig.”

Codir y ffi landlord lle mae Asiant yn rhedeg ei eiddo ef/hi a/neu eiddo perthynas ac nid ydynt yn cyflogi staff at bwrpas gosod a rheoli.

Am ragor o wybodaeth, gweler y polisi

Byddwn yn codi ffi uwch ar gyfer ceisiadau papur wedi cyflwyno’r gallu i wneud ceisiadau ar-lein, gan eu bod yn cymryd mwy o amser i’w prosesu.

Pa hyfforddiant sy’n rhaid i mi ei gyflawni i gael trwydded?

Mae hyfforddiant gwahanol ar gael i landlordiaid ac asiantau. Os yw person yn landlord ac yn asiant y mae angen trwydded arno, gall gyflawni hyfforddiant asiant a bydd hyn yn ddigonol ar gyfer y drwydded landlord hefyd.

Gall pobl ddewis mynychu hyfforddiant Rhentu Doeth Cymru neu hyfforddiant cymeradwy a gynigir gan hyfforddwyr awdurdodedig. Yr opsiwn gorau ar gyfer cwblhau'r hyfforddiant trwyddedu yw mynychu cwrs hyfforddi, oherwydd gall pobl ryngweithio a dysgu gan eraill a gofyn cwestiynau sy'n berthnasol i’w profiadau eu hunain. Fodd bynnag, yn yfuan bydd cyrsiau ar-lein ar gael hefyd ar gyfer y rheini nad yw’r cyrsiau’n gyfleus iddynt. Edrych i weld ba hyfforddiant sydd ar gael. Fel arall, mae darparwyr allanol awdurdodedig wedi eu cymeradwyo i ddarparu hyfforddiant amgen y mae modd ei cwblhau nawr. Gallwch weld y cyrisau hyn yma.

Gall hyfforddiant a gynigir gan Rhentu Doeth Cymru gael ei archebu fel rhan o gais ar-lein am drwydded, ac mae ar gael mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru. Cwrs undydd yw'r hyfforddiant i landlordiaid, ac fe’i cyflwynir mewn awyrgylch hamddenol gan hyfforddwyr sydd â phrofiad go iawn o weithio yn y sector rhent preifat. Mae tua 5,000 eisoes wedi cyflawni’r hyfforddiant hwn dan yr hen gynllun gwirfoddol, Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru, ac mae wedi cael adborth cadarnhaol iawn. Mae'r hyfforddiant yn llawn gwybodaeth, yn berthnasol, ac o werth go iawn i bobl sy'n rhedeg eiddo rhent.

Yn y flwyddyn newydd bydd opsiwn ar-lein ar gael i landlordiaid ac asiantau wneud eu hyfforddiant ar-lein drwy wefan Rhentu Doeth Cymru.

Efallai y bydd ein rhestr wirio gwneud cais am drwydded landlord a rhestr wirio gwneud cais am drwydded asiant o fudd o ran deall sut mae hyfforddiant yn rhan o’r broses drwyddedu gyda Rhentu Doeth Cymru:

Rhestr Wirio i Landlordiaid
Rhestr Wirio i Asiantau 

Rwy’n landlord ac asiant, oes angen i mi gyflwyno cais am Drwydded Landlord a Thrwydded Asiant?

Nac oes, mae angen i chi gyflwyno cais am Drwydded Asiant yn unig a chwblhau cwrs hyfforddi Asiantau. Bydd y drwydded yn cwmpasu gweithgareddau landlord ac asiant.

Mae angen i mi gael fy nhrwyddedu i reoli eiddo yng Nghymru, ond ni allaf fynychu cwrs hyfforddi fy hun. Beth alla i ei wneud?

Os yw hi’n anodd i chi fynychu cwrs, er enghraifft gan nad ydych yn gallu teithio, gan eich bod chi’n byw y tu allan i Gymru neu’n methu â mynychu cwrs oherwydd ymrwymiadau gwaith, bydd modd i chi gwblhau eich hyfforddiant yn fuan ar-lein drwy ein Modiwl Hyfforddiant Ar-lein. Fel arall, mae darparwyr allanol awdurdodedig wedi eu cymeradwyo i ddarparu hyfforddiant amgen y mae modd ei cwblhau nawr. Gallwch weld y cyrisau hyn yma.

Pa mor hir ar ôl i drwydded gael ei chyflwyno i Rhentu Doeth Cymru fydd yn rhaid aros iddo gael ei rhoi?

Rydym wedi gweld niferoedd mawr iawn o geisiadau trwydded yn dod i law wrth i landlordiaid ac asiantau geisio cydymffurfio â’r gyfraith erbyn y dyddiad terfyn.

Rydym yn gweithio’n galed i brosesu’r ceisiadau hyn a byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau gan asiantau.

Am gyfnod dros dro yn unig, rydym yn disgwyl i geisiadau trwydded landlord gymryd yn hwy na’r cyfnod arferol o wyth wythnos. Ni fydd hyn yn effeithio’n andwyol arnoch gan y bydd dyddiad eich trwydded yn rhedeg o ddyddiad eich cymeradwyaeth. Os ydych wedi cyflwyno’ch cais, byddwn yn cysylltu â chi os oes angen mwy o wybodaeth arnom ni.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra yn sgil yr oedi a diolchwn i gwsmeriaid am eu hamynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ynglŷn â disgwyl am eich trwydded ar gael yma.

Rydym am sicrhau pawb sy’n ceisio cydymffurfio, er bod camau gorfodi bellach ar waith, na fyddwn ni’n cymryd camau yn erbyn y rheiny all ddangos eu bod yn ceisio ateb y gofynion.

Unwaith y bydd cais am drwydded wedi’i gyflwyno, caiff ei adolygu i sicrhau ei fod yn gais am drwydded cyflawn a boddhaol. Os oes angen mwy o wybodaeth neu eglurhad ar Rhentu Doeth Cymru, byddwn yn cysylltu â chi ar y ffôn neu drwy e-bost.

Os cyflwynoch chi’r cais ar-lein, byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad i gymeradwyo neu wrthod y drwydded dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 drwy e-bost.

Ni fydd modd i chi gael cyswllt â’ch cais, na gweld y cais, tan y bydd wedi’i adolygu gan Rhentu Doeth Cymru. Os yw’ch cais yn nodi ei fod ‘dan ystyriaeth’, peidiwch â cheisio newid nac ail-gyflwyno’r cais, oherwydd gall gwneud hynny arwain at oedi yn y broses.  

Mae gen i Dŷ Amlfeddiannaeth yng Nghymru; oes angen i mi fod yn rhan o Rhentu Doeth Cymru?

Oes, mae gofynion Deddf Tai (Cymru) 2014 ar ben y gofynion trwyddedu ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth yn Neddf Tai 2004. Nid yw'r ddeddfwriaeth newydd hon yng Nghymru yn diddymu Deddf Tai 2004; mae’r ddwy ohonynt ar waith a rhaid cydymffurfio â nhw.

Rhaid i landlord Tŷ Amlfeddiannaeth trwyddedig gofrestru â Rhentu Doeth Cymru. Fel rhan o’r broses gofrestru, rhaid datgan cyfeiriad y Tŷ Amlfeddiannaeth, yn ogystal ag unrhyw eiddo rhent yng Nghymru y mae person yn landlord ar eu cyfer. Ar gyfer pob eiddo rhent, rhaid i’r landlord ddatgan pwy sy’n gyfrifol am brydlesu a rheoli’r eiddo.

Rhaid i'r person sy'n prydlesu neu reoli'r eiddo rhent gael trwydded. Gallai hyn fod y landlord, yr asiant neu’r ddau ohonynt (os rhennir y cyfrifoldebau prydlesu a rheoli). Nid yw trwyddedu dan Rentu Doeth Cymru yn dilyn yr un model â thrwyddedau tai amlfeddiannaeth gan na roddir trwydded mewn perthynas ag unrhyw eiddo rhent penodol yng Nghymru. Mae angen i landlord gael un drwydded yn unig ar gyfer yr holl eiddo sydd ganddo yng Nghymru.

Fi yw perchennog tŷ ond fy mhartner sy’n gwneud yr holl waith gosod a rheoli. Oes angen trwydded ar y ddau ohonom?

Dim ond y rheini sy’n gwneud gwaith rheoli a/neu osod ar eiddo sydd angen trwydded. Yn yr achos hwn, bydd angen trwydded asiant ar eich partner, ond os nad ydych chi eich hun yn gwneud unrhyw waith rheoli o gwbl, ni fydd angen trwydded landlord arnoch. Fel y landlord ar gyfer yr eiddo, rhaid i chi gofrestru a datgan eich partner fel rheolwr yr eiddo rhent rydych chi'n berchen arno.

Rydw i’n berchen ar dŷ gyda rhywun arall ac mae’r ddau ohonom yn gwneud gwaith rheoli eiddo. Oes angen i’r ddau ohonom gael ein cofrestru a’n trwyddedu?

Oes. Bydd un ohonoch yn gallu cofrestru’r eiddo ar ran y llall a chael eich enwi fel y landlord “arweiniol", ond bydd rhaid i fanylion y ddau ohonoch fod ar y cofrestriad a bydd rhaid i’r ddau ohonoch wneud cais am drwydded landlord ar wahân.

Rydw i’n berchen ar eiddo yn fy enw fy hun, a rhai ar y cyd ag eraill. Pwy sydd angen cofrestru a chael trwydded?

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer yr eiddo rydych chi’n unig berchennog arno. Bydd angen cwblhau cofrestriad ar wahân ar gyfer eiddo rydych chi'n gyd-berchennog arno; gall y naill berchennog gwblhau’r broses gofrestru ar ran y llall. Yr unig unigolion y mae angen trwydded arnynt yw’r rheini sy’n gwneud gweithgarwch gosod a rheoli, waeth pa eiddo (os o gwbl) y maent yn berchen arno. Felly os ydych chi’n cyflawni’r holl dasgau sy’n ymwneud â gosod a rheoli ar eich pen eich hun, ni fydd angen i berchennog/perchnogion eraill eich eiddo gael trwydded.

Rydw i’n berchen ar fy eiddo fy hun ac yn ei reoli, ac yn rheoli eiddo pobl eraill. Beth sydd rhaid i mi ei wneud?

Mae’n rhaid i chi gofrestru eich eiddo eich hun. Bydd rhaid i berchenogion yr eiddo eraill gofrestru eu heiddo eu hunain a rhoi'ch enw chi fel yr unigolyn sy'n gyfrifol am wneud Gwaith Rheoli Projectau yn y cyfeiriadau hynny. Yna bydd rhaid i chi wneud cais am eich trwydded Asiant eich hun i'ch galluogi i wneud y Gwaith Rheoli yn y tai nad ydych yn berchen arnynt. Ni fydd angen trwydded landlord arnoch hefyd, gan fod trwydded landlord yn ddigon i chi gynnal gwaith gosod a rheoli yn eich eiddo chi ac eiddo pobl eraill. Darllen mwy

Rwy’n rhedeg asiantaeth gosod tai ac mae nifer o staff gennym. Pwy sydd angen cael ei hyfforddi er mwyn trwyddedu'r cwmni?

Rhaid i chi (yn enw'r cwmni os yw'r busnes yn gorfforaeth) wneud cais am drwydded asiant i drwyddedu eich cwmni i osod a rheoli eiddo yng Nghymru.

Os oes gan unigolyn neu gwmni sy’n ceisio am drwydded asiant gyflogeion (a ddiffinnir fel ‘personau cysylltiedig’ yn y ddeddfwriaeth) y mae eu gwaith yn cynnwys tasgau gosod a rheoli mewn eiddo rhent yng Nghymru, yna mae’n rhaid i’r ceisydd eu datgan ar y cais am drwydded ac mae’n rhaid i bob un gwblhau hyfforddiant asiant er mwyn i’r ymgeisydd gael trwydded. Fodd bynnag, nid oes angen trwydded unigol arnynt.

Os yw eich cyflogeion yn cyflawni unrhyw rai o’r canlynol yn rhan o’u swyddi, mae angen iddynt gael eu hyfforddi fel y gallwch chi (fel y ceisydd) wneud cais am drwydded asiant:

• cyhoeddi hysbysebion neu ledaenu gwybodaeth;
• trefnu a chynnal ymweliadau gan ddarpar denantiaid;
• paratoi, neu drefnu i baratoi, y cytundeb tenantiaeth;
• paratoi, neu drefnu i baratoi, unrhyw stocrestr neu restr o gyflwr;
• casglu rhent;
• bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y tenant mewn perthynas â materion sy'n codi dan y denantiaeth;
• gwneud trefniadau gyda pherson i ymgymryd â gwaith trwsio neu gynnal a chadw;
• gwneud trefniadau gyda thenant neu feddiannwr yr annedd i sicrhau mynediad i’r annedd at unrhyw ddiben;
• cadarnhau cynnwys neu gyflwr yr annedd, neu drefnu iddynt gael eu cadarnhau fel rhan o denantiaeth gyfredol neu un sydd wedi dirwyn i ben;
• cyflwyno hysbysiad terfynu tenantiaeth

Diffiniad llawn person cysylltiedig yn y ddeddfwriaeth yw:
‘person sy’n gwneud pethau o dan gontract gwasanaeth neu brentisiaeth gyda cheisydd am drwydded lle mae’r ceisydd am drwydded yn gweithredu ar ran y landlord ac mae’r person yn gwneud unrhyw rai o’r pethau a restrir yn:
(i) is-adrannau (1)(a) a (b), (2)(a) a (b) a (3)(a) i (c) adran 10 (ystyr gwaith gosod) y Ddeddf; ac
(ii) adran 12(1) (ystyr gwaith rheoli eiddo) y Ddeddf.’

Yn gyffredinol, mae person sydd o dan gontract gwasanaeth yn aelod o staff rydych chi’n talu cyflog iddo neu sy’n ‘gyflogai’ at ddibenion y gyflogres. Nid yw pobl rydych chi’n eu talu am y gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu (e.e. contractwyr) neu bobl rydych chi’n eu cyfarwyddo i weithredu ar eich rhan yn cyfrif fel ‘personau cysylltiedig’, ac nid oes yn rhaid iddynt gael hyfforddiant er mwyn i landlord gael trwydded. Efallai na fydd rhaid i gyflogeion eraill yr asiantaeth ddilyn unrhyw hyfforddiant os nad ydynt yn gwneud gwaith gosod neu reoli eiddo, fel y diffinnir gan y Ddeddf (felly, yn nodweddiadol, ni fyddai angen i gyflogeion sy'n gweithio fel derbynyddion, cyfrifwyr, glanhawyr ac ati ddilyn unrhyw hyfforddiant).

Rydw i’n ymddiriedolwr gydag ymddiriedolaeth sy’n berchen ar eiddo yng Nghymru. A yw’r ddeddfwriaeth newydd yn berthnasol i ni a’n heiddo?

Ydy. Yr ymddiriedolaeth yw perchennog cyfreithiol yr eiddo ac felly hi yw'r landlord, a bydd rhaid iddi gofrestru ei hun felly. Dylid rhoi manylion yr ymddiriedolaeth, nid yr ymddiriedolwr/ymddiriedolwyr unigol wrth lenwi'r ffurflen gofrestru. Os yw’r eiddo’n cael ei reoli gan asiantaeth, byddai’n rhaid i’r asiantaeth honno fod wedi’i thrwyddedu. Os yw un neu fwy o’r ymddiriedolwyr eu hunain yn gyfrifol am y gwaith o reoli eiddo, gellir gwneud cais am drwydded sengl (eto, gan ddefnyddio manylion yr ymddiriedolaeth); byddai’n rhaid i bob unigolyn sy’n gwneud gwaith rheoli eiddo yn y cyfeiriad ddilyn hyfforddiant.

A oes rhaid i gontractwyr fel garddwyr, peirianwyr nwy, trydanwyr ac ati wneud cais am drwydded?

Nac oes. Er bod gofyn iddynt gysylltu â thenantiaid i drefnu amser cyfleus i wneud gwaith o bryd i’w gilydd, ni fydd angen i gontractwyr megis peirianwyr neu blymwyr gael trwydded dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 os ydynt yn gwneud gwaith yn rhinwedd eu swydd yn unig.

Mae gen i drwydded landlord, ac rwy’n mynd ar fy ngwyliau. Pwy sy’n gallu rheoli fy eiddo?

Cewch apwyntio person heb ei drwyddedu i fod yn brif bwynt cyswllt ac i wneud penderfyniadau ynglŷn â’ch eiddo mewn argyfwng, neu yn yr amgylchiadau canlynol:

 • Am gyfnod byr dymor, dim yn fwy na 4 wythnos mewn unrhyw gyfnod o 12 mis , pryd rydych ar eich gwyliau neu gyfnod mewn ysbyty.

Os ydych chi du fas i Dir Mawr Prydain / methu rheoli eich eiddo am fwy na 4 wythnos rhaid apwyntio asiant trwyddedig sydd wedi’w sefydlu ar Dir Mawr Prydain i gyflawni'r gwaith gosod a rheoli ar eich cyfer am y cyfnod hwn.

Am faint allaf fod tu allan i Dir Mawr Prydain heb orfod apwyntio asiant trwyddedig?

Gallwch apwyntio person heb ei drwddedu i fod yn brif bwynt cyswllt a gwneud penderfyniadau am eich eiddo mewn argyfwng neu yn y sefyllfa ganlynol:

 • Am gyfnod byr dymor, dim yn fwy na 4 wythnos mewn unrhyw gyfnod o 12 mis , pryd rydych ar eich gwyliau neu gyfnod mewn ysbyty.

Os ydych chi du fas i’r Tir Mawr / methu rheoli eich eiddo am fwy na 4 wythnos rhaid apwyntio asiant trwyddedig sydd wedi’w sefydlu ar Dir Mawr Prydain i gyflawni'r gwaith gosod a rheoli ar eich cyfer am y cyfnod hwn.

Rwy’n byw tu allan i’r DU, fedra i osod a rheoli fy eiddo yng Nghymru?

Os ydych yn landlord yn byw tu allan i dir mawr Prydain ac yn gosod a rheoli eich eiddo yng Nghymru rhaid i chi gofrestru eich eiddo ac ymgeisio am drwydded landlord; ond, mae hefyd angen i chi benodi asiant trwyddedig sydd wedi ei leoli yn lleol i’r eiddo rhent i weithredu ar eich rhan.

Os yw eich trwydded landlord yn cael ei chaniatáu ac eich bod tu allan i dir mawr Prydain am fwy na 4 wythnos o fewn cyfnod o 12 mis bydd hi’n amod y drwydded eich bod hefyd yn penodi Asiant trwyddedig sydd wedi ei leoli ar dir mawr Prydain.


Gall eich asiant fod yn asiantaeth gosod a rheoli stryd fawr, neu yn unigolyn megis aelod o’r teulu neu ffrind cyhyd a bod ganddynt drwydded gan Rhentu Doeth Cymru.

Os ydy eich asiant trwyddedig yn aelod o deulu (fel yr amlinellwyd yn Y Ddeddf Tai (Cymru) 2014 - Mam, Tad, Brawd, Modryb, Ewythr, Taid, Nain, llys- berthnasau a pherthnasau yng nghyfraith) byddent yn talu ffi landlord o £144 os ydych chi'n cwblhau cais ar lein neu £186 os ydych chi'n cwblhau cais bapur trwydded asiant cyn belled eu bod ond yn gweithio fel asiant trwyddedig ar ran aelodau teulu fel y nodir uchod. Os gwelwch yn dda, cliciwch yma i weld rhestr wirio cais trwydded asiant ac am fwy gwybodaeth ar sut i gwblhau cais am drwydded.

Nodwch ei fod yn drosedd i benodi asiant sydd heb drwydded ddilys. Ewch yma i weld y Gofrestr Gyhoeddus ac i wirio os oes gan asiant drwydded gyda Rhentu Doeth Cymru.

Os ydych yn cyflogi aelod o staff sydd wedi ei sefydlu ar Dir Mawr Prydain, gallent gael eu hychwanegu i’ch cais am drwydded landlord fel ‘person cysylltiedig’ a bydd angen iddynt gwblhau hyfforddiant landlord. Nodwch, er mwyn i unigolyn fod yn ‘ person cysylltiedig ‘ am gais drwydded bydd angen iddynt fod yn cwbl gyflogedig ar gytundeb gwasanaeth i ymgeisydd drwydded.

Gall Rhentu Doeth Cymru wobrwyo trwydded landlord i chi cyn i chi benodi asiant neu weithiwr sydd wedi ei sefydlu at Dir Mawr Prydain, ond bydd gan eich trwydded amod bod yn rhaid i chi benodi asiant trwyddedig wedi ei sefydlu ar Dir Mawr Prydain I weithio ar eich rhan o fewn 8 wythnos o’r dyddiad cafodd y drwydded y ei wobrwyo.

Os nad ydych yn cytuno gydag amodau eich trwydded, cewch apelio yn eu herbyn i’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl Er mwyn apelio amod trwydded bydd angen i chi cwblhau cais am drwydded, cael ei gwobrwyo gyda thrwydded ac i’r drwydded cynnwys yr amod hwn. Gall eich methiant i gydymffurfio gydag amodau eich trwydded yn arwain at derfyniad eich trwydded. Yn ogystal, cewch apelio yn erbyn terfyniad trwydded.

A allaf adennill costau'r ffioedd cofrestru a thrwyddedu a dalwyd gennyf i Rentu Doeth Cymru ar fy Ffurflen Treth Incwm (Hunanasesiad) neu Ffurflen Treth Gorfforaeth?

Gallwch ddidynnu'r costau hyn wrth gyfrifo'ch elw trethadwy ar y ffioedd a dalwyd gennych, gan ei fod yn gynllun gorfodol ar gyfer pob landlord sydd ag eiddo yng Nghymru.

Os oeddech yn un o'r bobl a dalodd eich ffi cofrestru rhwng mis Tachwedd 2015 a 5 Ebrill 2016, gellir ei hawlio fel traul ar eich Ffurflen Dreth ar gyfer 2015-16. Gellir cynnwys taliadau a wnaed rhwng 6 Ebrill 2016 a 5 Ebrill 2017 ar eich Ffurflen Dreth ar gyfer 2016-17. Pan fydd angen adnewyddu'ch trwydded y tro nesaf, bydd y gost yn ddidynadwy yn y flwyddyn dreth berthnasol.

A allaf adennill costau hyfforddiant gorfodol Rhentu Doeth Cymru ar gyfer deiliaid trwydded?

Gallwch ddidynnu'r costau hyn wrth gyfrifo'ch elw trethadwy ar y costau hyfforddi a dalwyd gennych, gan ei fod yn ymwneud â chynllun gorfodol ar gyfer pob landlord neu asiant sy'n rheoli eiddo yng Nghymru.

Os oeddech yn un o'r bobl a dalodd am eich hyfforddiant rhwng mis Tachwedd 2015 a 5 Ebrill 2016, gellir ei hawlio fel traul ar eich Ffurflen Dreth ar gyfer 2015-16. Gellir cynnwys taliadau a wnaed rhwng 6 Ebrill 2016 a 5 Ebrill 2017 ar eich Ffurflen Dreth ar gyfer 2016-17. Os cymerir rhan mewn unrhyw hyfforddiant pellach, bydd y gost yn ddidynadwy yn y flwyddyn dreth berthnasol.

Diogelu Arian y Cleient gan Asiantau

Mae Rhentu Doeth Cymru yn gofyn i asiantau fod â chynllun diogelu arian y cleient wrth wneud gwaith gosod a rheoli ar ran landlordiaid nad ydynt yn aelodau o'u teulu agos. Darperir tystiolaeth o hyn fel rhan o’r cais neu rhaid cael tystiolaeth o fewn chwe wythnos ar ôl i’r drwydded gael ei rhoi. Caiff hyn ei nodi’n glir yn amodau’r Drwydded (gweler hefyd ‘Mathau o Drwyddedau ac Amodau Cysylltiedig’ ac ‘Asiantau’n Gweithredu Ar Ran Un Cleient Landlord Yn Unig’ isod)

Os yw Asiant sy'n gwneud cais am drwydded yn nodi nad yw'n trin unrhyw arian cleient fel rhan o’i waith fel Asiant yng Nghymru, bydd Rhentu Doeth Cymru yn derbyn hyn cyn belled â bod y ffurflen 'Datganiad Dim Arian Cleient Asiant’ wedi'i chyflwyno fel tystiolaeth gyda’r cais. Ar ôl i’r ffurflen hon gael ei chyflwyno fel tystiolaeth gyda’r cais, ni fydd angen i’r Asiant gael cynllun diogelu arian y cleient. Mae’r ffurflen briodol a mwy o wybodaeth ar gael yma.

Mathau o Drwyddedau ac Amodau Cysylltiedig

Pan fo landlord neu asiant yn cael trwydded gan Rhentu Doeth Cymru, mae nifer o amodau safonol yn gysylltiedig. Mewn rhai achosion, gall Amodau ychwanegol gael eu hychwanegu a all olygu graddfeydd amser a gofynion ychwanegol i’r ymgeisydd. Cewch ragor o wybodaeth am y gwahanol fathau o drwyddedau a'u hamodau cysylltiedig yma.

Asiantau yn Gweithredu ar Ran Un Cleient Landlord yn Unig

Mae Rhentu Doeth Cymru wedi gwneud penderfyniad polisi sy’n golygu os yw Asiant yn gweithredu ar ran un cleient landlord yn unig (gan ddiystyru unrhyw aelodau teulu) nad ydynt yn perthyn iddynt, a dim ond yn gosod a/neu reoli dau eiddo neu lai ar gyfer y landlord hwnnw yng Nghymru, nid oes angen i asiant gael cynllun diogelu arian y cleient, Yswiriant Indemniad Proffesiynol na bod yn aelod o Gynllun Iawndal. Os yw’r asiant yn rheoli mwy na dau eiddo yn y dyfodol (ar gyfer pobl nad ydynt yn aelodau teulu), bydd angen iddynt gael y tri pheth hyn. Fodd bynnag, bydd Rhentu Doeth Cymru yn ei gwneud hi'n ofynnol i’r asiant sy’n ymgeisio a’r landlord y maent yn gweithredu ar ei ran, gwblhau'r Datganiad Un Cleient, Dau Eiddo cyn i’r drwydded gael ei rhoi. Mae’r ffurflen ar gael yma.