Beth yw Rhentu Doeth Cymru?

Mae Rhentu Doeth Cymru yn wasanaeth sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Caerdydd ond sy’n sicrhau cydymffurfiaeth gyda'r ddeddfwriaeth mewn partneriaeth gyda'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Dynodwyd Cyngor Caerdydd fel yr Awdurdod Trwyddedu gan Weinidogion Cymru dros Gymru gyfan yn 2015. Gellir darllen manylion y dynodiad ar y  wefan ddeddfwriaeth.

Yn ei rôl fel Awdurdod Trwyddedu o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, rhaid i wasanaeth Rhentu Doeth Cymru brosesu cofrestriadau landlordiaid a dyfarnu trwyddedau i landlordiaid ac asiantau y mae gofyn iddynt gydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.

Dewisodd Llywodraeth Cymru un Cyngor i weithredu fel gweinyddwr ar gyfer Cymru gyfan i’w gwneud hi’n haws i landlordiaid, asiantau a thenantiaid gael mynediad i’r gwasanaeth. Mae’r gofrestr ganolog yn golygu mai dim ond unwaith mae'n rhaid i landlord gofrestru, ac os yw'n hunan-reoli, dim ond un drwydded y mae'n rhaid gwneud cais amdani - bydd hon yn cwmpasu Cymru gyfan. Mae'r un peth yn wir i asiantau - dim ond un drwydded y mae’n rhaid gwneud cais amdani.

Bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn gweithio gyda’r Awdurdodau Lleol i gyflawni eu swyddogaethau o dan y Ddeddf. Mewn rhai achosion, gall yr awdurdod lleol arwain camau gorfodi yn erbyn y landlordiaid a’r asiantau hynny nad ydynt yn cydymffurfio â'u rhwymedigaethau cyfreithiol ar ran yr Awdurdod Trwyddedu.

Er mwyn cynnig gwasanaeth cyflawn i’r sector rhentu preifat yng Nghymru, mae Rhentu Doeth Cymru hefyd yn cynnig gwybodaeth i helpu tenantiaid sy’n byw yn y sector rhentu preifat, neu’n ystyried gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys Canllaw Tenantiaid, sydd ar gael ar y Dudalen Adnoddau.