Beth yw Rhentu Doeth Cymru?

Mae Rhentu Doeth Cymru yn wasanaeth sy'n cael ei chynnal gan Gyngor Caerdydd er mwyn cydymffurfio gyda'r ddeddfwriaeth mewn partneriaeth gyda'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Sefydlwyd y gwasanaeth hwn gan Gyngor Caerdydd oherwydd dynodwyd y cyngor gan Weinidogion Cymru fel yr Awdurdod Trwyddedu ar gyfer y wlad gyfan ym mis Ebrill 2015, ar ôl ymgynghori â holl gynghorau Cymru. Gallwch ddarllen am y penderfyniad ar y wefan ddeddfwriaeth.

Yn ei rôl fel Awdurdod Trwyddedu dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, rhaid i wasanaeth Rhentu Doeth Cymru brosesu cofrestriadau landlordiaid a rhoi trwyddedau i landlordiaid ac asiantau y mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.

Dewisodd Llywodraeth Cymru un Cyngor i weithredu fel gweinyddwr ar gyfer Cymru gyfan i’w gwneud hi’n haws i landlordiaid, asiantau a thenantiaid ddefnyddio’r gwasanaeth. Mae’r gofrestr ganolog yn golygu mai dim ond unwaith sy'n rhaid i landlord gofrestru, ac os yw'n hunan-reoli, dim ond un drwydded y mae'n rhaid gwneud cais amdani - bydd hon yn cwmpasu Cymru gyfan. Mae'r un peth yn wir i asiantau - dim ond un drwydded y mae’n rhaid gwneud cais amdani.

Bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn gweithio gyda’r awdurdodau lleol i gyflawni eu swyddogaethau dan y Ddeddf. Mewn rhai achosion, gall yr awdurdod lleol arwain camau gorfodi yn erbyn y landlordiaid a’r asiantau hynny nad ydynt yn cydymffurfio â'u rhwymedigaethau cyfreithiol ar ran yr Awdurdod Trwyddedu.

Er mwyn cynnig gwasanaeth cyflawn i’r sector rhent preifat yng Nghymru, mae Rhentu Doeth Cymru hefyd yn cynnig gwybodaeth i helpu tenantiaid sy’n byw yn y sector rhent preifat, neu sydd am symud iddo. Mae hyn yn cynnwys Canllaw Tenantiaid, sydd ar gael ar y Dudalen Adnoddau.