Polisi Preifatrwydd

Diogelu Data

Pam fod data personol yn cael ei gasglu a’i storio fel rhan o Rhentu Doeth Cymru?

Er mwyn bodloni rhwymedigaethau’r System Cofrestru Landlordiaid a’r System Drwyddedu fel y nodir yn Rhan 1 Deddf Tai (Cymru) 2014, mae’n rhaid i’r Awdurdod Trwyddedu ddatblygu a chynnal system sy’n casglu gwybodaeth. Hefyd, mae gan awdurdodau lleol swyddogaethau dan y Ddeddf, felly bydd y wybodaeth a gedwir amdanoch chi gan Rhentu Doeth Cymru ar gael i awdurdodau lleol o fewn y sir lle rydych chi’n gweithredu. At hynny, gall awdurdodau lleol rannu gwybodaeth berthnasol amdanoch chi gyda’r Awdurdod Trwyddedu i helpu i benderfynu a ydych yn berson addas a phriodol i weithredu fel landlord trwyddedig neu asiant trwyddedig.

Gweithredir Rhentu Doeth Cymru gan Gyngor Caerdydd. Felly, Cyngor Caerdydd yw’r Rheolydd Data mewn perthynas ag unrhyw ddata personol a ddarperir at y dibenion hyn.

Gweithredir Rhentu Doeth Cymru gan Gyngor Caerdydd. Felly, Cyngor Caerdydd yw’r Rheolydd Data mewn perthynas ag unrhyw ddata personol a ddarperir at y dibenion hyn. Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Caiff ei defnyddio ond at ddibenion Cynllun Rhentu Doeth Cymru, ond weithiau gall yr Awdurdod Trwyddedu rannu'ch data personol gyda chyrff rheoleiddio fel Cyllid a Thollau EM, neu'r Heddlu, at ddibenion canfod ac atal twyll neu at unrhyw ddiben arall a ganiateir gan y gyfraith. Mae Rhentu Doeth Cymru yn cymryd rhan yn y Fenter Twyll Genedlaethol at y dibenion hyn. Gweler isod am fwy o wybodaeth.

Sut y caiff fy ngwybodaeth ei defnyddio?

Mae angen i chi ddarparu gwybodaeth sy’n gywir a chyfoes. Ni chaiff y wybodaeth hon ei chadw’n hirach nag sydd angen.

Caiff y wybodaeth a roddir ei defnyddio at y dibenion canlynol lle y bo’n berthnasol:

  • Cofrestru landlord; cymeradwyo trwydded landlord neu drwydded asiant
  • Monitro cydymffurfiaeth landlordiaid ac asiantau yn unol â Deddf Tai (Cymru) 2014
  • Dangos (i’r cyhoedd sy’n chwilio drwy’r Gofrestr) bod landlord wedi’i gofrestru; ac a yw’r landlord neu’r asiant (neu’r ddau) wedi’u trwyddedu i gyflawni tasgau gosod neu reoli yn yr eiddo
  • Prosesu trafodion ariannol ar gyfer taliadau cofrestru, trwyddedu a hyfforddi
  • Helpu awdurdodau lleol a’r Awdurdod Trwyddedu i gyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw bryderon am sut y caiff eich gwybodaeth ei phrosesu, cysylltwch â ni.

Caiff unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir drwy’r wefan hon ei phrosesu’n unol ag egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998.

Mae rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data ar gael ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth yn https://ico.org.uk/

Menter Twyll Genedlaethol

Yn ôl y gyfraith mae'n ofynnol i Rentu Doeth Cymru ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu, fel yr awdurdod trwyddedu sengl i Gymru a rhan o Gyngor Caerdydd. Mae'n gallu rhannu gwybodaeth a ddarperir iddo gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus, er mwyn atal a chanfod twyll.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru (yr Archwilydd Cyffredinol) yn archwilio cyfrifon yr awdurdod hwn. Mae hefyd yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data. Mae paru data yn golygu cymharu cofnodion cyfrifiadurol a gedwir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol eraill a gedwir gan yr un corff neu gorff arall i weld i ba raddau y maent yn cyfateb i’w gilydd. Gwybodaeth bersonol yw hon fel arfer. Mae paru data cyfrifiadurol yn (meddwl y gall hawliadau a thaliadau twyllodrus cael eu darganfod) galluogi’r gwaith o ganfod hawliadau a thaliadau twyllodrus. Pan fo data cyfatebol yn dod i’r amlwg gallai hynny nodi fod anghysondeb sydd angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir rhagdybio os bu twyll, gwall neu esboniad arall hyd oni chynhelir ymchwiliad.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Caerdydd gymryd rhan mewn ymarfer paru data er mwyn cynorthwyo â’r gwaith o atal a chanfod twyll. Mae'n ofynnol i ni ddarparu setiau data penodol i'r Archwilydd Cyffredinol eu paru ar gyfer pob ymarfer (corff) a nodir y rhain yn arweiniad y Comisiwn Archwilio, ac maent i’w gweld yma. Yn ogystal, darperir setiau data Rhentu Doeth Cymru.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn defnyddio data mewn ymarfer paru data (yn cael ei wneud) ag awdurdod statudol o dan ei bwerau yn Rhan 3 o'r Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Nid oes angen caniatâd unigolion dan sylw o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Mae’r gwaith paru data a wneir gan yr Archwilydd Cyffredinol yn destun Cod Ymarfer. Gellir ddod o hyd i’r cod ymarfer yma.

I gael rhagor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau pam ei fod yn paru gwybodaeth benodol, ewch i wefan yr Archwilydd Cyffredinol yma.

Am ragor o wybodaeth o ran paru data o fewn Cyngor Caerdydd, cysylltwch â David Hexter ar 02920 87 2284.