Polisi Preifatrwydd

Diogelu Data

Pam fod data personol yn cael ei gasglu a’i storio gan Rhentu Doeth Cymru

Er mwyn bodloni rhwymedigaethau’r System Cofrestru Landlordiaid a’r System Drwyddedu fel y nodir yn Rhan 1 Deddf Tai (Cymru) 2014, mae’n rhaid i’r Awdurdod Trwyddedu lunio a chynnal system casglu gwybodaeth. Hefyd, mae gan awdurdodau lleol swyddogaethau dan y Ddeddf, felly bydd y wybodaeth a gedwir amdanoch chi gan Rhentu Doeth Cymru ar gael i awdurdodau lleol o fewn y sir lle rydych chi’n gweithredu. At hynny, gall awdurdodau lleol rannu gwybodaeth berthnasol amdanoch chi gyda’r Awdurdod Trwyddedu i helpu i benderfynu a ydych yn berson addas a phriodol i weithredu fel landlord trwyddedig neu asiant trwyddedig.

Gweithredir Rhentu Doeth Cymru gan Gyngor Caerdydd. Felly, Cyngor Caerdydd yw’r Rheolydd Data mewn perthynas ag unrhyw ddata personol a roir at y dibenion hyn.

Gweithredir Rhentu Doeth Cymru gan Gyngor Caerdydd. Felly, Cyngor Caerdydd yw’r Rheolydd Data mewn perthynas ag unrhyw ddata personol a roir at y dibenion hyn. Bydd yr holl wybodaeth a roir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ar bob adeg. I gael rhagor o wybodaeth am ofynion diogelu data y Cyngor cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data dros e-bost: diogeludata@caerdydd.gov.uk

Caiff gwybodaeth amdanoch chi ond ei defnyddio at ddibenion Cynllun Rhentu Doeth Cymru, ond weithiau gall yr Awdurdod Trwyddedu rannu'ch data personol gyda chyrff rheoleiddio fel Cyllid a Thollau EM, neu'r Heddlu, at ddibenion canfod ac atal twyll, gyda chontractwyr sy’n gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru i gyflawni’r cynllun,  neu at unrhyw ddiben arall a ganiateir gan y gyfraith. Mae Rhentu Doeth Cymru yn cymryd rhan yn y Fenter Twyll Genedlaethol at y dibenion hyn.

Mae Rhentu Doeth Cymru yn Bartner i 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru, yn ogystal ag asiantaethau eraill a chwmnïau cyfleustodau.

Sut y caiff fy ngwybodaeth ei defnyddio?

Mae gofyn i chi roi gwybodaeth i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth newydd.  Gallwch hefyd ddewis cofrestru i gael gwybodaeth gan ein partneriaid.  Os hoffech dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg, gallwch wneud hynny drwy eich cyfrif Rhentu Doeth Cymru neu drwy gysylltu â Rhentu Doeth Cymru yn uniongyrchol. 

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn rhoi gwybodaeth gywir a chyfredol gan gynnwys pan fo’ch manylion/amgylchiadau yn newid.  Ni chaiff y wybodaeth hon ei chadw’n hirach nag sydd angen.   Bydd Rhentu Doeth Cymru yn cadw eich gwybodaeth am 6 + 1 blwyddyn ar ôl i’r drwydded a/neu’r cofrestriad ddod i ben.

Caiff y wybodaeth a roddir ei defnyddio at y dibenion canlynol lle y bo’n berthnasol:

  • ar gyfer cofrestru landlord; cymeradwyo trwydded landlord neu drwydded asiant
  • monitro cydymffurfiaeth landlordiaid ac asiantau yn unol â Deddf Tai (Cymru) 2014
  • dangos (i’r cyhoedd sy’n chwilio drwy’r Gofrestr) bod landlord wedi’i gofrestru; ac a yw’r landlord neu’r asiant (neu’r ddau) wedi’u trwyddedu i gyflawni tasgau gosod neu reoli yn yr eiddo
  • trefnu a chynnal cyrsiau hyfforddi
  • prosesu trafodion ariannol ar gyfer taliadau cofrestru, trwyddedu a hyfforddi
  • helpu awdurdodau lleol a’r Awdurdod Trwyddedu i gyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw bryderon am sut y caiff eich gwybodaeth ei phrosesu, cysylltwch â ni.

Mae rhagor o wybodaeth am y rheoliadau Diogelu Data ar gael ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth https://ico.org.uk/

Menter Twyll Genedlaethol

Yn ôl y gyfraith mae'n ofynnol i Rentu Doeth Cymru ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu, fel yr awdurdod trwyddedu sengl i Gymru a rhan o Gyngor Caerdydd. Caiff rannu gwybodaeth a roir iddo gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus, er mwyn atal a chanfod twyll.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru (yr Archwilydd Cyffredinol) yn archwilio cyfrifon yr awdurdod hwn. Mae hefyd yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data. Mae paru data yn golygu cymharu cofnodion cyfrifiadurol a gedwir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol eraill a gedwir gan yr un corff neu gorff arall i weld i ba raddau y maent yn cyfateb i’w gilydd. Gwybodaeth bersonol yw hon fel arfer. Mae paru data cyfrifiadurol yn galluogi’r gwaith o ganfod hawliadau a thaliadau twyllodrus. Pan fo data cyfatebol yn dod i’r amlwg gallai hynny nodi fod anghysondeb sydd angen ymchwilio iddo ymhellach. Ni ellir rhagdybio os bu twyll, gwall neu esboniad arall hyd oni chynhelir ymchwiliad.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Caerdydd gymryd rhan mewn ymarfer paru data er mwyn cynorthwyo â’r gwaith o atal a chanfod twyll. Mae'n ofynnol i ni ddarparu setiau data penodol i'r Archwilydd Cyffredinol eu paru ar gyfer pob ymarfer (corff) a nodir y rhain yn arweiniad y Comisiwn Archwilio, ac maent i’w gweld yma. Yn ogystal, darperir setiau data Rhentu Doeth Cymru.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn defnyddio data mewn ymarfer paru data (yn cael ei wneud) ag awdurdod statudol o dan ei bwerau yn Rhan 3 o'r Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Nid oes angen caniatâd yr unigolion dan sylw dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol. Mae’r gwaith paru data a wneir gan yr Archwilydd Cyffredinol yn destun Cod Ymarfer. Gellir dod o hyd i’r cod ymarfer yma.

I gael rhagor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau pam ei fod yn paru gwybodaeth benodol, ewch i wefan yr Archwilydd Cyffredinol yma.

Eich hawliau

Mae hawl gennych i ymarfer eich hawliau fel unigolyn, gan gynnwys mynediad at wybodaeth, cywiro gwybodaeth anghywir neu wrthwynebu prosesu eich data personol.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, ewch i’r wefan.

Gallwch hefyd ysgrifennu at y:
Swyddog Diogelu Data
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
e-bost: hawliauunigolion@caerdydd.gov.uk

Rhagor o Wybodaeth

Darllenwch hysbysiad Polisi llawn y Cyngor yma