Polisi Preifatrwydd

Diogelu Data

Pam fod data personol yn cael ei gasglu a’i storio fel rhan o Rhentu Doeth Cymru?

Er mwyn bodloni rhwymedigaethau’r System Cofrestru Landlordiaid a’r System Drwyddedu fel y nodir yn Rhan 1 Deddf Tai (Cymru) 2014, mae’n rhaid i’r Awdurdod Trwyddedu ddatblygu a chynnal system sy’n casglu gwybodaeth. Hefyd, mae gan awdurdodau lleol swyddogaethau dan y Ddeddf, felly bydd y wybodaeth a gedwir amdanoch chi gan Rhentu Doeth Cymru ar gael i awdurdodau lleol o fewn y sir lle rydych chi’n gweithredu. At hynny, gall awdurdodau lleol rannu gwybodaeth berthnasol amdanoch chi gyda’r Awdurdod Trwyddedu i helpu i benderfynu a ydych yn berson addas a phriodol i weithredu fel landlord trwyddedig neu asiant trwyddedig.

Gweithredir Rhentu Doeth Cymru gan Gyngor Caerdydd. Felly, Cyngor Caerdydd yw’r Rheolydd Data mewn perthynas ag unrhyw ddata personol a ddarperir at y dibenion hyn.

Caiff yr holl wybodaeth a gesglir ei thrin yn gyfrinachol ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Ni chaiff ei defnyddio ond at ddibenion Cynllun Rhentu Doeth Cymru, ond ar adegau gall yr Awdurdod Trwyddedu hefyd rannu eich data personol â chyrff rheoleiddio fel Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi neu’r Heddlu i ganfod neu atal twyll neu at unrhyw ddiben arall a ganiateir dan y gyfraith.

Sut y caiff fy ngwybodaeth ei defnyddio?

Mae angen i chi ddarparu gwybodaeth sy’n gywir a chyfoes. Ni chaiff y wybodaeth hon ei chadw’n hirach nag sydd angen.

Caiff y wybodaeth a roddir ei defnyddio at y dibenion canlynol lle y bo’n berthnasol:

  • Cofrestru landlord; cymeradwyo trwydded landlord neu drwydded asiant
  • Monitro cydymffurfiaeth landlordiaid ac asiantau yn unol â Deddf Tai (Cymru) 2014
  • Dangos (i’r cyhoedd sy’n chwilio drwy’r Gofrestr) bod landlord wedi’i gofrestru; ac a yw’r landlord neu’r asiant (neu’r ddau) wedi’u trwyddedu i gyflawni tasgau gosod neu reoli yn yr eiddo
  • Prosesu trafodion ariannol ar gyfer taliadau cofrestru, trwyddedu a hyfforddi
  • Helpu awdurdodau lleol a’r Awdurdod Trwyddedu i gyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw bryderon am sut y caiff eich gwybodaeth ei phrosesu, cysylltwch â ni.

Caiff unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir drwy’r wefan hon ei phrosesu’n unol ag egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998.

Mae rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data ar gael ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth yn https://ico.org.uk/