Mentrau Twyll Cenedlaethol

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i Rhentu Doeth Cymru fel yr awdurdod trwyddedu sengl ar gyfer Cymru a rhan o Gyngor Caerdydd amddiffyn yr arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu. Gallai rannu gwybodaeth a roddwyd iddo gyda chyrff cyfrifol eraill at ddibenion archwilio neu i weinyddu arian cyhoeddus, er mwyn atal a chanfod twyll.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru (yr Archwilydd Cyffredinol) yn archwilio cyfrifon yr awdurdod hwn. Mae hefyd yn gyfrifol am wneud ymarferion paru data. Mae paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiadurol a gedwir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadurol yr un corff neu gorff arall i weld pa mor debyg i'w gilydd y maen nhw. Gwybodaeth bersonol yw hyn fel arfer. Mae paru data cyfrifiadurol yn galluogi canfod hawliau a thaliadau twyllodrus posibl. Os caiff data ei baru, gallai fod arwydd bod anghysondeb y mae angen ei ymchwilio ymhellach. Ni ellir cymryd yn ganiataol a fu twyll, camgymeriad neu eglurhad arall hyd nes i ymchwiliad gael ei gwblhau.

Ar hyn o bryd mae'r Archwilydd Cyffredinol yn gofyn i Gyngor Caerdydd gymryd rhan mewn ymarfer paru data er mwyn cynorthwyo yn y gwaith o atal a chanfod twyll. Mae angen i ni gyflwyno setiau penodol o ddata i’r Archwilydd Cyffredinol i’w paru ar gyfer pob ymarfer, a nodir y rhain yng nghanllawiau’r Comisiwn Archwilio, y gellir eu gweld yma. Yn ogystal, darperir setiau data Rhentu Doeth Cymru.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn defnyddio’r data mewn ymarfer paru data gydag awdurdod statudol dan ei bwerau yn Rhan 3 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Nid oes angen iddo gael caniatâd yr unigolion dan sylw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018 na Deddf Diogelu Data 1998. Mae paru data gan yr Archwilydd Cyffredinol yn amodol ar God Ymarfer sydd ar gael yma.

Am fwy o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau dros pam mae’n paru gwybodaeth benodol cliciwch yma.