Tenantiaid

Sefydlwyd Rhentu Doeth Cymru i sicrhau bod holl eiddo rhent preifat Cymru a’u landlordiaid wedi’u henwi ar gofrestr ganolog. At hynny, rhaid i landlordiaid hunan-reoli ac asiantau sy’n gosod a rheoli eiddo gael trwydded. Er mwyn cael trwydded, rhaid i bobl gael eu hyfforddi ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau wrth rentu eiddo i denantiaid.

Os oes gennych bryderon am ymddygiad eich landlord neu asiant sydd wedi’i drwyddedu gan Rhentu Doeth Cymru, gallwch roi gwybod i ni drwy ein tudalen gyswllt ac fe ymchwiliwn i’r mater.

Os ydych am wirio a yw'ch landlord wedi’i gofrestru a bod y person sy'n gosod a rheoli'r eiddo wedi ei drwyddedu, gallwch wneud hyn drwy chwilio drwy ein cofrestr a chwilio yn ôl cyfeiriad eiddo, enw landlord, enw asiant neu'r cyfeirnod perthnasol. Os na ddewch o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch â ni.

Gallwch fynd i'r gofrestr drwy glicio yma

Os yw eich cartref  yn cael ei osod gan landlord preifat, eiddo rhent preifat ydyw. Gall eich landlord fod yn unigolyn neu’n gwmni. Weithiau, bydd asiant yn rheoli ac yn gosod eiddo ar ran y landlord.

Mae tua 16% o gartrefi Cymru’n cael eu rhentu’n breifat gan landlord, naill ai’n uniongyrchol neu drwy asiant.

Mae rhwymedigaethau ar landlordiaid ac asiantau i denantiaid pan fyddant yn rhentu eiddo, ond fel tenant mae gennych chi hawliau a chyfrifoldebau hefyd. I helpu tenantiaid i ddeall sut i rentu’n llwyddiannus yn y sector preifat, mae Llywodraeth Cymru wedi creu Canllaw Tenantiaid.

Mae pethau defnyddiol eraill y gellir eu lawrlwytho hefyd, gan gynnwys rhestr wirio i roi cyngor ac awgrymiadau defnyddiol ar yr hyn y dylid edrych amdano a’r cwestiynau y dylid eu gofyn wrth edrych am gartref newydd ar ein tudalen adnoddau.

Gall tenantiaid yn y sector rhentu preifat gael gwybodaeth a chymorth gan y sefydliadau canlynol:

Gwybodaeth a Chyngor Cyffredinol ar Denantiaeth:  Gallwch gael cyngor a chymorth gan Shelter Cymru, eich swyddfa Cyngor ar Bopeth leol neu Wasanaeth Dewisiadau Tai eich Cyngor.

Os ydych chi mewn perygl o fod yn ddigartref neu wedi colli eich cartref: Dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol, oherwydd yn y rhan fwyaf o achosion mae dyletswydd arno i roi cyngor i chi. Dylai’r gwasanaeth naill ai eich helpu chi i aros yn eich cartref neu ddod o hyd i un newydd.

Weithiau, mae tenantiaid yn wynebu cael eu troi allan yn anghyfreithlon. Mae troi allan yn anghyfreithlon fel arfer yn digwydd pan nad yw'r landlord yn dilyn y broses gyfreithiol briodol i ail-ennill meddiant ac mae'n gofyn i chi adael heb roi'r hysbysiad hwn a/neu gymryd camau ychwanegol fel newid y cloeon. Weithiau gwaethygir hyn gan ymddygiad bygythiol.

Os yw eich landlord am adennill meddiant o'r eiddo, mae'n rhaid iddo gyflwyno naill ai hysbysiad Adran 8 neu Adran 21 a rhoi'r cyfnod rhybudd gorfodol a bennir gan Lywodraeth Cymru i chi. Am fwy o fanylion cliciwch yma

Os ydych yn wynebu troi allan yn anghyfreithlon neu'n cael eich aflonyddu, mae cymorth ar gael, trwy Shelter Cymru neu eich awdurdod lleol. Dylech hefyd adrodd i Rhentu Doeth Cymru fel y gall arferion gwael a brofwyd gael effaith ar drwydded y landlord neu'r asiant.

Cyflwr eiddo: Yn y lle cyntaf dylech gysylltu â’ch landlord/asiant yn ysgrifenedig i ddod â'r broblem at ei sylw. Os nad yw’n ymateb yn briodol, gallwch siarad ag adran Iechyd yr Amgylchedd eich Cyngor lleol. Yna gallant archwilio eich eiddo a mynnu bod y landlord/asiant yn unioni unrhyw broblemau sy’n ddigon sylweddol i effeithio ar eich iechyd, diogelwch neu lesiant.

Cyllidebu a fforddiadwyedd: Mae Money Made Clear, sy'n cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru, a Gwasanaeth Cyngor Ariannol y DU yn cynnig gwybodaeth defnyddiol am faterion ariannol.

Bondiau a gwarantwyr: Os nad oes gennych ddigon o arian i dalu blaendal neu nad oes gennych berson a all fod yn warantwr i chi, gallwch ofyn i Wasanaeth Dewisiadau Tai eich Cyngor lleol, Shelter Cymru neu eich swyddfa Cyngor ar Bopeth leol am gyngor.

Hoffech chi gael eich dweud ar faterion tai?

Caiff tîm Pwls Tenantiaid ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru i ddeall yr hyn sy’n bwysig i denantiaid.

Drwy arolygon rheolaidd sy’n cael eu cyhoeddi drwy gydol y flwyddyn, gallwch ennill gwobr a gwneud gwahaniaeth i’r gwasanaethau tai yng Nghymru. Cofrestrwch yma i roi cychwyn arni.