Tenantiaid

Sefydlwyd Rhentu Doeth Cymru i sicrhau bod holl eiddo rhent preifat Cymru a’u landlordiaid wedi’u henwi ar gofrestr ganolog. At hynny, rhaid i landlordiaid hunan-reoli ac asiantau sy’n gosod a rheoli eiddo gael trwydded. Er mwyn cael trwydded, rhaid i bobl gael eu hyfforddi ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau wrth rentu eiddo i denantiaid.

Os oes gennych bryderon am ymddygiad eich landlord neu asiant sydd wedi’i drwyddedu gan Rhentu Doeth Cymru, gallwch roi gwybod i ni drwy ein tudalen gyswllt ac fe ymchwiliwn i’r mater.

Os ydych am weld a yw'ch landlord wedi cofrestru a'r person sy'n gosod a rheoli'r eiddo wedi ei drwyddedu, gallwch wneud hyn drwy wirio ein cofrestr a chwilio fesul eiddo, enw landlord, enw asiant neu'r cyfeirnod perthnasol.  Os na ddewch o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch â ni.

Gallwch fynd i'r gofrestr drwy glicio yma

Os yw eich cartref yn berchen i ac yn cael ei osod gan landlord preifat, eiddo rhent preifat ydyw. Gall eich landlord fod yn unigolyn neu’n gwmni. Weithiau, bydd asiant yn rheoli ac yn gosod eiddo ar ran y landlord.

Mae tua 16% o gartrefi Cymru’n cael eu rhentu’n breifat gan landlord, naill ai’n uniongyrchol neu drwy asiant.

Mae rhwymedigaethau ar landlordiaid ac asiantau i denantiaid pan fyddant yn rhentu eiddo, ond fel tenant mae gennych chi hawliau a chyfrifoldebau hefyd. I helpu tenantiaid i ddeall sut i rentu’n llwyddiannus yn y sector preifat, mae Llywodraeth Cymru wedi creu Canllaw Tenantiaid. Mae pethau eraill defnyddiol y gellir eu lawrlwytho hefyd, gan gynnwys rhestr wirio i roi cyngor ac awgrymiadau defnyddiol ar yr hyn y dylid edrych amdano a’r cwestiynau y dylid eu gofyn wrth edrych am gartref newydd ar ein tudalen adnoddau.

Gall tenantiaid yn y sector rhent preifat gael gwybodaeth a chymorth gan y sefydliadau canlynol:

Gwybodaeth a Chyngor Cyffredinol ar Denantiaeth:  Gallwch gael cyngor a chymorth gan Shelter Cymru, eich swyddfa Cyngor ar Bopeth leol neu Wasanaeth Dewisiadau Tai eich Cyngor.

Os ydych chi mewn perygl o fod yn ddigartref neu wedi colli eich cartref: Dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol, oherwydd yn y rhan fwyaf o achosion mae dyletswydd arno i roi cyngor i chi. Dylai’r gwasanaeth naill ai eich helpu chi i aros yn eich cartref neu ddod o hyd i un newydd.

Cyflwr eiddo: Yn y lle cyntaf dylech gysylltu â’ch landlord/asiant yn ysgrifenedig i ddod â'r broblem at ei sylw. Os nad yw’n ymateb yn briodol, gallwch siarad ag adran Iechyd yr Amgylchedd eich Cyngor lleol. Yna gallant archwilio eich eiddo a mynnu bod y landlord/asiant yn unioni unrhyw broblemau sy’n ddigon sylweddol i effeithio ar eich iechyd, diogelwch neu les.

Cyllidebu a fforddiadwyedd: Mae Money Made Clear, sy'n cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru, a Gwasanaeth Cyngor Ariannol y DU yn cynnig gwybodaeth ddi-ri am faterion ariannol.

Bondiau a gwarantwyr: Os nad oes gennych ddigon o arian i dalu blaendal neu nad oes gennych berson a all fod yn warantwr i chi, gallwch ofyn i Wasanaeth Dewisiadau Tai eich Cyngor lleol, Shelter Cymru neu eich swyddfa Cyngor ar Bopeth leol am gyngor.