Dŵr Cymru Welsh Water

Gweithio mewn partneriaeth i wella safonau ar gyfer Landlordiaid a Thenantiaid

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru i rannu arfer gorau a gwella'r sector rhentu preifat ar gyfer landlordiaid, asiantau a thenantiaid.

Mae Gareth Williams, Rheolwr Trawsnewid Casgliadau ar gyfer Dŵr Cymru yn amlinellu yma sut mae ei sefydliad yn gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru i wella sut y rheolir taliadau dŵr ar gyfer anheddau rhent tra'n hybu cydymffurfiaeth â'r cynllun cofrestru a thrwyddedu ar yr un pryd.

“Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW) yw’r unig gwmni dŵr nid-er-elw yn y DU.

“Yn rhan o’n nod i wneud taliadau dŵr yn fwy fforddiadwy i bobl, ers mis Ionawr 2015 mae wedi bod yn ofynnol i landlordiaid ddweud wrthym pwy yw eu tenantiaid. Yn ogystal wrth i ddeddfwriaeth Rhentu Doeth Cymru gael ei chyflwyno yn 2015, rydym wedi bod yn cydweithio i godi ymwybyddiaeth ynghylch y deddfau newydd hyn.

“Er mwyn nodi landlordiaid ac eiddo rhent, mae DCWW yn defnyddio’r gofrestr gyhoeddus ar wefan Rhentu Doeth Cymru, ac os deuwn yn ymwybodol o eiddo rhent nad ydynt wedi'u cofrestru gyda'r cynllun, rydym yn rhoi gwybod i landlordiaid ynghylch yr angen i gydymffurfio.

“Unwaith y mae landlordiaid wed'u cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru a DCWW, byddant yn cael buddion yn sgil cofrestru gan y byddant yn cydymffurfio â’r gyfraith ac yn osgoi wynebu cosbau megis dirwyon neu fod yn gyfrifol am daliadau dŵr eu heiddo rhent.

“Byddant yn derbyn diweddariadau rheolaidd ar wybodaeth ddefnyddiol y mae angen iddynt ei gwybod fel landlord ynghyd â dogfennau hyfforddi a briffiau ymwybyddiaeth a fydd yn eu helpu i ddod yn landlordiaid gwell.

“Budd arall yw unwaith y mae gan DCWW fanylion landlord a manylion cywir am denantiaeth, gall gysylltu â'r landlord neu’r tenant i drafod materion perthnasol megis mesur, gollyngiadau posibl, a sut i wneud taliadau dŵr yn fwy fforddiadwy.

“Yn y bôn, bwriad DCWW a Rhentu Doeth Cymru yw gwella’r sector rhentu yng Nghymru felly mae’n gwneud synnwyr ein bod yn cydweithio gan wireddu’r buddion a ddaw yn sgil y bartneriaeth.

“Mae buddion ar gyfer RhDC, DCWW a landlordiaid ac asiantau hefyd. Mae Dŵr Cymru Welsh Water a Rhentu Doeth Cymru yn buddsoddi swm sylweddol o amser ac ymdrech i gyrraedd landlordiaid ac asiantau sy’n gweithredu yn yr ardaloedd rydym yn gweithio ynddynt, felly pam na fydden ni am helpu ein gilydd.

“Effaith hyn yn gyffredinol yw bod profiad y tenant yn well a mwy diogel a bod safon yr eiddo a'r gwasanaethau'n briodol. Bydd y bartneriaeth yn galluogi Rhentu Doeth Cymru i godi’r safonau hyn a hefyd i gefnogi Dŵr Cymru Welsh Water yn y gwaith o barhau i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hollbwysig, sy’n hanfodol ar gyfer llesiant hirdymor y bobl rydym yn eu gwasanaethu a’r amgylchedd rydym yn gweithredu ynddo.”