Landlordiaid

Dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, mae rhwymedigaethau cyfreithiol ar landlordiaid sydd ag eiddo rhent yng Nghymru. Mae’r tudalennau hyn yn esbonio’r rhwymedigaethau hyn ac yn eich helpu i ddeall y broses.

Gall landlordiaid sy’n gweithredu unrhyw le yng Nghymru gydymffurfio â’r gyfraith newydd drwy gwblhau’r cais priodol ar y wefan hon. I ddechrau’r broses, rhaid i chi greu cyfrif. Ewch Amdani


Cofrestru Landlordiaid

Mae’n rhaid i unrhyw landlord sydd ag eiddo rhent yng Nghymru sy'n cael ei rentu ar denantiaeth sicr, byrddaliad sicr neu denantiaeth reoleiddiedig gael ei gofrestru. Mae’r sawl a ddylai gofrestru eiddo yn dibynnu ar ei berchnogaeth. Caiff pob cofrestriad ei brosesu gan Rhentu Doeth Cymru.  Darllenwch fwy


Trwyddedu Landlordiaid

Nid oes angen trwydded ar landlordiaid nad ydynt yn rhan o’r gwaith o osod tenantiaethau a rheoli eu heiddo rhent; fodd bynnag, rhaid iddynt ddefnyddio asiant trwyddedig a chofrestru fel landlord gan nodi'r asiant ar y cofrestriad. Mae angen i landlordiaid sydd yn cyflawni tasgau gosod a rheoli yn eu heiddo rhent yng Nghymru wneud cais am drwydded. Yn aml, gelwir landlordiaid o’r fath yn landlordiaid ‘hunan-reoli’. Darllenwch fwy

Cwestiynau Cyffredin - Cofrestru fel Landlord

Cliciwch ar gwestiwn i weld yr ateb i'r cwestiynau cyffredin hyn

Cwestiynau Cyffredin - Trwyddedu Landlord

Cliciwch ar gwestiwn i weld yr ateb i'r cwestiynau cyffredin hyn


A yw hyn yn berthnasol i mi?

Defnyddiwch ein holiadur rhyngweithiol i'ch helpu i ddeall y gofynion cyfreithiol a sut i gydymffurfio â hwy.

Gwneud cais Mewngofnodi

Get trained; get licenced

Hyfforddi a Thrwyddedu

Rhaid i bobl sy’n delio â thenantiaethau drwy gyflawni tasgau gosod a rheoli gyflawni hyfforddiant i gael trwydded..

Darllenwch fwy