Hafren Dyfrdwy yn annog landlordiaid i weithredu i osgoi costau a achosir gan reoliadau
30 Ion 2019 Asiantau   Cyffredinol   Landlordiaid  

Hafren Dyfrdwy yn annog landlordiaid i weithredu i osgoi costau a achosir gan reoliadau

Mae Hafren Dyfrdwy, y cwmni dŵr newydd a ffurfiwyd trwy uno Dŵr Dyffryn Dyfrdwy a Severn Trent, yn annog landlordiaid i roi ystyriaeth i Reoliadau Meddianwyr nad ydynt yn Berchenogion y Diwydiant Dŵr (Ymgymerwyr sy’n Gyfan Gwbl neu’n Bennaf yng Nghymru) 2014.

Cyflwynwyd y rhain gan Lywodraeth Cymru yn 2015 ac maent yn gofyn bod landlordiaid yn rhoi gwybod i gwmnïau dŵr am fanylion y rheiny sy’n gyfrifol am dalu costau dŵr a/neu garthffosiaeth am eu heiddo y mae tenantiaid ynddynt.

Mae angen i landlordiaid roi gwybod i’r darparwr dŵr am unrhyw gostau tenantiaeth ymhen 21 diwrnod i’r newid, yn benodol enw llawn, cyfeiriad, a dyddiad geni’r holl denantiaid cyfrifol yn ogystal â’r dyddiad iddynt ddechrau byw yn yr eiddo.

Gallai methu â rhoi’r wybodaeth hon arwain at Hafren Dyfrdwy yn arfer eu hawl dan y rheoliadau i ddal landlordiaid yn gyfrifol am gostau.

Meddai Louise Moir o Dyfrdwy, ‘Rydym am sicrhau bod y broses yn hawdd i landlordiaid ac nad yw'n achosi unrhyw broblemau i unrhyw un. Y ffordd hawsaf i anfon diweddariadau atom yw trwy Landlord Tap - gallwch gofrestru'ch holl eiddo ar-lein felly mae gwneud newidiadau'n hawdd ac yn gyflym.' 

Gallwch gael mwy o wybodaeth yma.

Logo


Yn ôl