Astudiaethau Achos Landlord

Mary Williams, Cricieth (Landlord Preifat)

Yn Ynys, ger Cricieth, yng ngogledd-orllewin Cymru mae cartref Mary Williams. Yn yr ardal honno y mae wedi byw erioed. Gyda’i gŵr a’u mab, mae ganddi fferm laeth, ac yn sgil llwyddiant y busnes yn ddiweddar mae wedi dechrau rhentu dau ffermdy i denantiaid ar ôl prynu rhagor o dir wrth ymestyn y fferm.

Er gwaethaf eu lleoliad gwledig, cafodd Mary wybod am Rhentu Doeth Cymru a’r newid yn y gyfraith pan anfonodd y cyngor lleol lythyr ati. Aeth ar gwrs hyfforddi yng Ngwynedd, ei bro mebyd. Mae gofalu am fuches odro fawr yn waith prysur i deulu Williams, ond gwnaeth amser ar gyfer yr hyfforddiant ac mae’n falch iawn iddi fynd ar y cwrs hyfforddi.

“Roedd y wybodaeth gymaint yn haws ei phrosesu wyneb yn wyneb gyda’r hyfforddwr. Roedd nifer o faterion dyrys i’w trafod a llawer o bethau i’w cofio, ond roedden ni’n gallu gofyn cwestiynau fel y mynnem, ac roedd yr atebion yn dod yn syth.”

Er mai yn y sesiwn hyfforddi y dysgodd Mary am lawer o’r wybodaeth newydd, roedd yn rhyddhad iddi sylweddoli ei bod eisoes yn gweithredu llawer o’r gofynion beth bynnag.

“Roedden ni eisoes yn gweithredu llawer o’r pethau oedd yn cael eu trafod yn y cwrs, ond fe ddysgom wybodaeth newydd hefyd y gallwn ei defnyddio yn y dyfodol.”

Pan ofynnwyd iddi a fyddai’n argymell y cwrs, dywedodd Mary:

“O byddwn! Dydy o ddim yn rhy gymhleth ac fe fydd yr hyfforddiant yn sicr yn gwella’ch arferion fel landlord yn y dyfodol.”