Astudiaethau Achos Asiant

Astudiaeth Enghreifftiol; Angela Davey MARLA, Pennaeth Gosodiadau yn Peter Alan

A hithau’n Bennaeth Gosodiadau yn un o’r gwerthwyr a gosodwyr eiddo mwyaf yng Nghymru ac yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr ARLA (Y Gymdeithas Asiantau Gosod Eiddo Preswyl) – y corff llywodraethol ar gyfer y diwydiant gosod yng ngwledydd Prydain – bu Angela Davey yn y busnes gosod tai ers dros 26 mlynedd.


Pan wahoddwyd ei hasiantaeth yn Ne Cymru, Peter Alan, i gymryd rhan yn y broses ymgynghori ynghylch datblygu cynllun Rhentu Doeth Cymru, roedd Angela yn ymwybodol yn syth ei bod ar fin cael rôl flaenllaw yn un o’r newidiadau pwysicaf y gwelodd y busnes rhentu hyd yn hyn – ac roedd hi’n awyddus i roi cychwyn arni.


“Yn Peter Alan, rydym yn delio â landlordiaid a thenantiaid bob dydd wrth inni reoli dros 3,000 eiddo ledled De Cymru ynghyd â gweithio â 2,000 o landlordiaid sy’n hunan-reoli. Felly, pan glywsom gyntaf fod Llywodraeth Cymru’n bwriadu cyflwyno cynllun rheoleiddio newydd i helpu llywodraethu’r farchnad rentu yng Nghymru, gwyddom fod rhaid inni arwain y ffordd a gwneud ein rhan, nid yn unig i helpu sicrhau y byddai’r ddeddf mor gynhwysfawr a theg â phosib, ond hefyd i ofalu ein bod yn arwain drwy esiampl trwy ddarparu hyfforddiant cymeradwy i’n holl staff rhentu mewn da bryd cyn y dyddiad cau.


“A ninnau wedi bod yn rhan o’r broses ymgynghori hon o’r cychwyn cyntaf, roeddem yn Peter Alan yn deall cymaint o sioc fyddai’r ddeddf newydd hon i lawer o landlordiaid ac asiantau gosod eiddo, am mai hwn yw’r newid mwyaf a welwyd yn ein sector ers cyflwyno deddfwriaeth am flaendaliadau tenantiaethau. Ond dyma’r union reswm pam ein bod yn cefnogi Rhentu Doeth Cymru a’r hyn mae’n ceisio’i gyflawni.


“Gall unrhyw un fod yn landlord. Ond mae gosod eiddo i denant yn gyfrifoldeb mawr, ac mae’n gwbl briodol y dylid cael trefn i sicrhau bod landlordiaid yn ymwybodol o’u rôl a’u cyfrifoldebau a sut i’w cyflawni, gan roi tawelwch meddwl i denantiaid ar yr un pryd.


“Drwy ddod yn drwyddedig mae’n bosib profi gallu a chymhwysedd landlordiaid, ac yn fy marn i mae’n feincnod sydd mawr ei angen ac yn un y dylid ei groesawu gan y sector, gan ei fod yn golygu fod pawb sydd ynghlwm wrth rentu eiddo yn gwneud hynny o fewn yr un telerau. Gallech feddwl am y drwydded fel yr hyn sy’n cyfateb i Nod Barcud Diogelwch yn y sector rhentu - fyddech chi ddim yn prynu rhywbeth trydanol heb y nod hwn, felly pam byddech chi’n rhentu oddi wrth rywun sydd heb ei drwyddedu?


“Yn Peter Alan buom yn gwneud ein gorau i chwalu rhai o’r chwedlau a chael gwared â’r ofn am y ddeddf newydd trwy hyfforddi ein staff ac addysgu ein cleientiaid. Fy neges i unrhyw un sy’n rhentu neu’n rheoli eiddo rhent yng Nghymru yw nad oes gennych ddim i’w ofni yn y ddeddf newydd. Dim ond budd a ddaw drwy gael Achrediad Rhentu Doeth Cymru trwy drwyddedu, gan roi’r hygrededd sydd ei angen arnoch fel y gall eich tenantiaid eich ystyried yn landlord dibynadwy, addas a phriodol.


“Cydiwch yn y newid hwn, gan iddo gael ei gyflwyno am y rhesymau gorau posib – mae Rhentu Doeth Cymru yma i aros, a bydd y sector rhentu yn sicr yn elwa ohono.”