Astudiaethau Achos Asiant

Astudiaeth Enghreifftiol; Angela Davey MARLA, Pennaeth Gsodiadau yn Peter Alan

A hithau’n Bennaeth Gosodiadau yn un o’r gwerthwyr a gosodwyr tai mwyaf yng Nghymru ac yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr ARLA (Cymdeithasau Asiantwyr Gosod Preswyl) – y corff llywodraethol ar gyfer y diwydiant gosod yng ngwledydd Prydain – bu Angela Davey yn y busnes gosod tai am fwy na 26 mlynedd. Pan wahoddwyd ei hasiantaeth yn Ne Cymru, Peter Alan, i gymryd rhan yn y broses ymgynghori ynghylch datblygu cynllun Rhentu Doeth Cymru, roedd Angela yn ymwybodol yn syth ei bod ar fin cael rôl flaenllaw  yn un o’r newidiadau pwysicaf y gwelodd y busnes rhentu hyd yn hyn – ac roedd hi’n awyddus i roi cychwyn arni.

“Yn Peter Alan, rydym yn delio â landlordiaid a thenantiaid bob dydd wrth inni reoli dros 3,000 eiddo ledled De Cymru ynghyd â gweithio â 2,000 o landlordiaid sy’n hunan-reoli. Felly, pan glywsom gyntaf fod Llywodraeth Cymru’n bwriadu cyflwyno cynllun rheoleiddio newydd i helpu llywodraethu’r farchnad rhentu yng Nghymru, gwyddom fod rhaid inni arwain y ffordd a gwneud ein rhan, nid yn unig i helpu sicrhau y byddai’r ddeddf mor gynhwysfawr a theg â phosib, ond hefyd i ofalu ein bod yn arwain yn ymarferol trwy ddarparu hyfforddiant cymeradwy i’n holl staff rhentu mewn da bryd cyn y dyddiad cau.

“A ninnau wedi bod yn rhan o’r broses ymgynghori hon o’r cychwyn cyntaf, roeddem yn Peter Alan yn deall cymaint o newid fyddai’r ddeddf newydd hon yn ei olygu i’n sector, ac y gallai landlordiaid ac asiantwyr gosod deimlo’n nerfus am yr hyn y mae’n ei olygu iddyn nhw.

“Gall unrhyw un fod yn landlord. Ond mae gosod eiddo i denant yn gyfrifoldeb mawr, ac mae’n gwbl briodol y dylid cael trefn i sicrhau bod landlordiaid yn ymwybodol o’u rôl a’u cyfrifoldebau a sut i’w cyflawni, gan roi tawelwch meddwl i denantiaid ar yr un pryd.

“Drwy ddod yn drwyddedig mae’n bosib profi gallu a chymhwysedd landlordiaid, ac yn fy marn i mae’n feincnod sydd mawr ei angen ac yn un ddylid ei groesawu gan y   sector, gan ei fod yn golygu fod pawb sydd ynghlwm wrth rentu eiddo yn gwneud hynny o fewn yr un telerau. Gallech feddwl am y drwydded fel yr hyn sy’n cyfateb i Nod Barcud Diogelwch yn y sector rhentu - fyddech chi ddim yn prynu rhywbeth trydanol heb y nod hwn, felly pam fyddech chi’n rhentu oddi wrth rywun nad sy’n drwyddedig?

“Yn Peter Alan buom yn gwneud ein gorau i chwalu rhai o’r chwedlau a chael gwared â’r ofn am y ddeddf newydd trwy hyfforddi ein staff ac addysgu ein cleientiaid. Fy neges i unrhyw un sy’n rhentu neu’n rheoli eiddo rhent yng Nghymru yw nad oes gennych unrhywbeth i’w ofni yn y ddeddf newydd. Dim ond budd a ddaw drwy gael  Achrediad Rhentu Doeth Cymru trwy drwyddedu, gan roi’r hygrededd sydd ei angen arnoch ac fel y gall eich tenantiaid eich ystyried yn landlord dibynadwy, cymwys a phriodol.

“Cofleidiwch y newid hwn, gan iddo gael ei gyflwyno am y rhesymau gorau posib – mae Rhentu Doeth Cymru yma i aros, a bydd y sector rhentu yn sicr yn elwa ohono.”