Astudiaethau Achos Landlord

Anthony Burrell, Landlord Preifat

Mae Anthony Burrell, sy’n 51 oed, yn berchen ar fflatiau preifat uwchben ei fusnes fframio yn Aberystwyth, ac mae wedi eu rhentu allan ers blynyddoedd. Ar ôl darllen erthygl yn y papur lleol a chael taflen trwy’r post, penderfynodd Anthony baratoi ar gyfer y ddeddf newydd mewn da bryd cyn y dyddiad cau ar 23 Tachwedd - a chafodd ei siomi ar yr ochr orau gan symlrwydd y broses.


“Ar ôl clywed am y gofynion trwyddedu newydd, chwiliais am Rhentu Doeth Cymru ar-lein a defnyddiais y wefan yn gyntaf i gael mwy o wybodaeth. Roedd y wefan yn ddefnyddiol iawn, ac roedd yn cynnwys llif rhesymegol a chlir o wybodaeth, fel ei bod yn hawdd gweld pa rannau oedd yn berthnasol i fi fel landlord preifat."


“Roedd yn bwysig i mi allu mynychu cwrs hyfforddiant lleol, gan y byddai unrhyw angen i deithio’n bell wedi effeithio ar fy musnes fframio gan mai dim ond fi sydd yn y busnes ac y byddai’n rhaid cau’r siop. Yn ffodus, llwyddais i ddarganfod cwrs un dydd yn Aberystwyth ei hun, oedd yn golygu fy mod wedi gallu cael trefn ar bethau’n ddigon cynnar a heb ormod o strach."


“Cefais flas mawr ar y cwrs, ac yn sicr fe ddysgais rai pethau nad oeddwn yn eu gwybod ynghynt. Roedd ambell i foment o sylweddoliad mawr, ac fe fyddwn yn dweud fod yr hyfforddiant yn bendant wedi gwella’r ffordd yr ydw i’n gweithredu fel landlord mewn sector sydd erbyn hyn yn newid yn gyflym ac yn drwm ei alwadau."


“Yn fy marn i dim ond daioni all ddod o Rhentu Doeth Cymru a’r hyn mae’n ceisio ei gyflawni i’r sector rhentu, gan godi safonau i bawb a diogelu tenantiaid ledled Cymru.”