Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Terfynau Rhagnodedig ar gyfer Taliadau Diffygdaliad (Cymru) 2020
4 Maw 2020 Asiantau   Cyffredinol   Landlordiaid  

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Terfynau Rhagnodedig ar gyfer Taliadau Diffygdaliad (Cymru) 2020

Pasiwyd y Rheoliadau uchod yn dilyn trafodaeth yn y Senedd ar 25 Chwefror 2020, a chawsant eu llunio gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ar 28 Chwefror 2020 Daw’r Rheoliadau i rym ar 28 Ebrill 2020.

Caniateir taliadau diffygdaliad o dan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019. Mae’r Rheoliadau hyn yn pennu terfynau (terfynau rhagnodedig) ar fathau penodol o daliadau sy’n ofynnol yn achos diffygdaliad gan ddeiliad contract. Os na chedwir at y terfynau rhagnodedig, mae’r swm ychwanegol yn daliad gwaharddedig.

Mae’r Rheoliadau yn amlinellu’r dull o bennu’r terfyn rhagnodedig ar rent hwyr, maent yn pennu’r terfyn rhagnodedig ar daliadau mewn perthynas â chost newid, ychwanegu neu dynnu clo, a’r terfyn rhagnodedig ar newid allwedd/dyfais ddiogelwch arall.

Mae’r Rheoliadau a’r Memorandwm Esboniadol atodol i’w gweld yn yma.


Yn ôl