Credyd Cynhwysol: Helpu hawlwyr i dalu eu rhent
31 Ion 2020 Asiantau   Cyffredinol   Landlordiaid  

Credyd Cynhwysol: Helpu hawlwyr i dalu eu rhent

Yn y mwyafrif helaeth o achosion, mae hawlwyr Credyd Cynhwysol yn talu eu rhent yn brydlon ac yn llawn, ond bydd adegau pan fydd angen ychydig o help ychwanegol. Mae Fiona Jones – Cyfarwyddwr Grŵp Cymru, Gwaith ac Iechyd - yn trafod y gefnogaeth y mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (AGaP) yn ei gynnig i landlordiaid i helpu i gadw pethau ar y trywydd cywir.

Gall Credyd Cynhwysol gynnwys swm tuag at gostau tai hawlydd, ac fel arfer mae hwn yn cael ei dalu i'r hawlydd, sy’n gwneud trefniadau talu i'w landlord ei hunain.

Ond wrth gwrs bydd achosion lle mae angen ychydig mwy o gefnogaeth ar denant i allu talu ei rent yn brydlon, bob tro, neu pan fydd ôl-ddyledion yn cronni ac mae angen gofalu amdanynt.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn cynnig ystod o opsiynau i helpu landlordiaid a hawlwyr i fynd i'r afael yn gyflym ag unrhyw faterion sy'n ymwneud â thalu rhent.

Y llwybr ymholiadau Tai yw eich porth i'r holl help hwn. Mae'n cynnwys:

  • rhifau ffôn am gymorth arbenigol
  • dolenni i wybodaeth gyffredinol ar-lein, yn ogystal â chynnwys penodol ar bynciau fel didyniadau, taliadau gwasanaeth a thaliadau trydydd parti
  • y ffurflenni sydd eu hangen i ofyn am daliad wedi'i reoli
  • y ffurflenni sydd eu hangen i wneud cais am help gydag ôl-ddyledion rhent
  • dolen i'r cylchlythyr ymgysylltu â landlordiaid Credyd Cynhwysol

Trwy ddewis y llwybr cywir i’ch ymholiad, gallwch gyrchu'r gefnogaeth orau yn y ffordd gyflymaf i ddatrys eich mater mor effeithlon â phosibl.

Weithiau bydd hyn yn fater i chi neu'ch tenant ddarganfod sut mae agwedd benodol ar Gredyd Cynhwysol yn gweithio. Ar adegau eraill gallai olygu eich bod yn siarad â gweithiwr achos eich tenant i gytuno ar drefniadau talu uniongyrchol. Beth bynnag yw eich ymholiad, byddai’r Adran Gwaith a Phensiynau yn eich helpu i'w ddatrys.

Nodwch, cyn y gall yr Adran Gwaith a Phensiynau siarad â chi am hawl eich tenant, byddwn fel arfer angen caniatâd gan eich tenant i ni rannu eu gwybodaeth. Gall y tenant ddarparu hwn trwy ei ddyddlyfr ar-lein neu trwy ffonio'r Ganolfan Gwasanaeth Credyd Cynhwysol. I gael mwy o wybodaeth am hyn, gan gynnwys pa wybodaeth bydd ei hangen arnoch wrth ffonio’r Canolfan Gwasanaeth, darllenwch canllawiau datrys ymholiadau a chaniatâd a datgelu.

Talu rhent ar ddechrau cais

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cydnabod y gallai fod gennych bryderon ynghylch tenantiaid yn talu eu rhent pan fyddant yn dechrau hawlio Credyd Cynhwysol, felly maen't wedi rhoi mesurau ar waith i helpu sicrhau bod rhent yn parhau i’w gael ei dalu.

Os yw'ch tenant yn symud o Fudd-dal Tai i Gredyd Cynhwysol, bydd ei Fudd-dal Tai yn parhau am bythefnos gyntaf eu cais Credyd Cynhwysol newydd. Nid oes angen i'r tenant dalu'r arian hwn yn ôl i’r Adran Gwaith a Phensyinau, ac os talwyd y Budd-dal Tai yn uniongyrchol i chi, bydd y taliad olaf hwn hefyd yn dod i chi.

Fel arfer, bydd hawlwyr Credyd Cynhwysol yn cael eu taliad cyntaf ar ôl eu cyfnod asesu misol cyntaf. Hyd hyn, gallant wneud cais am daliad ymlaen llaw ddi-log, y bydd angen iddynt wedyn ei dalu'n ôl o'u taliadau Credyd Cynhwysol - fel arfer dros 12 mis. Bydd yr uchafswm y gallant ei fenthyg yn dibynnu ar eu hamgylchiau a hyd at eu taliad Credyd Cynhwysol cyntaf amcangyfrifedig.

Efallai y byddwch hefyd am roi gwybod i'ch tenantiaid Credyd Cynhwysol y gallent fod yn gymwys i gael Gostyngiad Treth Cyngor Lleol neu daliad tai dewisol gan eu hawdurdod lleol.

Taliadau uniongyrchol i landlordiaid

Os nad yw'ch tenant yn gallu rheoli ei arian ei hun, neu wedi adeiladu ôl-ddyledion rhent un mis dros fwy na deufis, gall yr Adran Gwaith a Phensiynau drefnu Taliad wedi'i Reoli i Landlord. Mae hyn yn talu arian tuag at gostau tai yn syth i'r landlord, a gellir ei ystyried ar ddechrau hawliad Credyd Cynhwysol, neu ar unrhyw adeg yn ystod hynny.

I gael mwy o fanylion ynghylch pryd y gellir gofyn am Daliadau Wedi’u Rheoli i Landlordiaid, gweler canllaw Trefniadau Taliadau Amgen, sy’n cynnwys y ffactorau haen sy’n galluogi taliad wedi’i rheoli i gael ei rhoi ar waith.

Ôl-ddyledion rhent

Os yw tenant yn syrthio i ôl-ddyledion rhent gwerth dau fis neu fwy, gall Credyd Cynhwysol helpu i adennill yr ôl-ddyledion hynny. Cyn belled â bod y tenant yn aros yn yr eiddo, gall swm ddod yn uniongyrchol i chi o'u taliad Credyd Cynhwysol misol nes bod yr ôl-ddyledion wedi'u talu.

I gael llawer mwy am beth y mae Credyd Cynhwysol yn ei olygu i landlordiaid a sut y gallwch helpu sicrhau bod rhent yn cael ei dalu’n brydlon, cliciwch yma.


Yn ôl