Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) Cymru 2019
10 Rhag 2019 Asiantau   Cyffredinol   Landlordiaid  

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) Cymru 2019

Cyflwynwyd Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Gwybodaeth Benodedig) Cymru 2019 (‘y Rheoliadau’) ar 15 Tachwedd, a'r dyddiad y daw i rym yw 13 Rhagfyr 2019.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus 8 wythnos o hyd ar y Rheoliadau rhwng 24 Mai a 19 Gorffennaf 2019. Ers i'r Rheoliadau gael eu gosod, cafodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ohebiaeth gan landlordiaid, asiantau a chyrff cynrychioliadol yn amlinellu eu pryderon ynghylch y Rheoliadau.

Mae'r Rheoliadau yn nodi gwybodaeth y mae'n rhaid i landlord ei darparu i ddarpar ddeiliad contract ac, os cyfarwyddir hynny, ei asiant gosod, cyn i flaendal cadw gael ei gymryd. Y pryderon, yn gyntaf, oedd faint o amser a fyddai gan landlordiaid ac asiantaethau gosod tai i wneud unrhyw newidiadau o ganlyniad i'r Rheoliadau. Yr ail bryder oedd bod yn rhaid i'r landlord ddarparu cyfeiriad cyn i flaendal daliad gael ei gymryd oddi ar ddeiliad contract.

Bu i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ystyried y pryderon hyn yn ofalus, a phenderfynodd fynd i'r afael â nhw drwy ddiddymu'r Rheoliadau a'u hailgyflwyno fel Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) Cymru 2019 (‘y Rheoliadau Amgen’).

Mae diben cyflwyno'r Rheoliadau gwreiddiol yn parhau. Nid yw'n ofynnol i ddarpar ddeiliaid contract dalu blaendal cadw oni bai bod gwybodaeth benodedig wedi'i darparu iddynt ymlaen llaw. Mae hyn yn caniatáu i ddarpar denantiaid benderfynu a yw tenantiaeth yn addas cyn gwneud ymrwymiad ariannol, a hynny ar sail y wybodaeth briodol.

Mae'r rheoliadau wedi’u diwygio i nodi y bydd angen i landlord a/neu asiant ddarparu manylion cyswllt. Bydd hyn yn golygu na fydd rhaid i landlord roi ei gyfeiriad cartref i ddarpar denant cyn cymryd blaendal cadw. Mae hyn yn arbennig o berthnasol lle bo’r eiddo’n cael ei reoli gan asiant – mewn achos o’r fath, dim ond manylion cyswllt yr asiant fydd eu hangen.

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn cydnabod y bydd angen amser ar rai i weithredu’r rheoliadau; yn enwedig pan fo angen diweddaru gwaith papur a phrosesau. Rydym am i’r prosesau hyn fod yn rhai cadarn a thrylwyr i denantiaid, i sicrhau y cânt yr wybodaeth gywir ar yr adeg gywir i ganiatáu iddynt wneud penderfyniad am denantiaeth, a hynny ar sail gwybodaeth gywir. Roedd angen mwy amser ar randdeiliaid i wneud y newidiadau hyn.

Mae'r Gweinidog hefyd wedi newid y dyddiad y daw'r rheoliadau i rym i 28 Chwefror 2020 er mwyn rhoi mwy o rybudd i randdeiliaid. Oni chaiff y Rheoliadau eu dirymu gan y Cynulliad, daw'r darpariaethau llawn i rym ar 28 Chwefror 2020.


Yn ôl