Ydych chi’n cydymffurfio ag Isafswm y Safonau Effeithlonrwydd Ynni?
31 Hyd 2019 Asiantau   Cyffredinol   Landlordiaid  

Ydych chi’n cydymffurfio ag Isafswm y Safonau Effeithlonrwydd Ynni?

Mae Eiddo Rhent Preifat Domestig yng Nghymru yn cael ei reoleiddio gan y Safonau Lleiafswm Effeithlonrwydd Ynni. Mae angen sgôr Tystysgrif Pefformiad Ynni (TPY) o E neu uwch ar yr eiddo hwn er mwyn cydymffurfio â'r gyfraith.

Os ydych chi’n gosod eiddo dan fyrddaliad domestig, byrddaliad a reolir neu denantiaeth fyrddaliol sicr, dylech fod yn ymwybodol o ddau ddyddiad.

1 Ebrill 2018: Roedd rhaid i gytundebau tenantiaeth a ddechreuodd neu a adnewyddwyd ar ôl y dyddiad hwn fodloni isafswm y lefelau ar unwaith.

1 Ebrill 2020: Bydd y ddeddfwriaeth yn ymestyn i gwmpasu tenantiaethau presennol hefyd.

Bydd unrhyw eiddo rhent domestig nad yw’n bodloni isafswm y gofynion yn cael eu hystyried yn anghyfreithlon a gall y landlord fod yn destun cosb sifil o hyd at £5,000.

Ond mae nifer o adnoddau ar gael a all eich helpu i gydymffurfio, gan gynnwys cynlluniau a all gynnig cymorth â’r gost o wneud gwelliannau ynni ar eich eiddo.

Cynllun NYTH

Yn rhan o gronfa Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru, mae NYTH yn cynnig ystod o gyngor diduedd, am ddim ac, os ydych yn gymwys, pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni y cartref am ddim, megis bwyler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

Gwefan: nyth.llyw.cymru


Simple Energy Advice

Hyb ar-lein sy’n cynnig cyngor diduedd ar y dulliau gorau o wella safonau Tystysgrif Perfformiad Ynni mewn eiddo ydy Simple Energy Advice. Mae’r wefan hefyd yn cynnig gwybodaeth am gyfleoedd cyllido posibl i landlordiaid.

Gwefan: simpleenergyadvice.org.uk

Cyfleoedd Cyllido: simpleenergyadvice.org.uk/pages/funding-opportunities-for-landlords

Mae gofynion y ddeddfwriaeth hefyd yn cael ei hadlewyrchu yng Nghod Ymarfer ein deiliad trwydded. Gall methu a bodlonir isafswm y safonau, roi eich trwydded, ac o ganlyniad, eich busnes mewn perygl.

I gael crynodeb cyflym o’r rheoliad, gwyliwch ein fideo animeiddio yma.

Mae canllawiau manwl yn ymwneud â’r Isafswm Safonau Effeithlonrwydd Ynni wedi’i baratoi gan Lywodraeth y DU ac mae ar gael yma.


Yn ôl