Canllawiau i landlordiaid ac asiantau: Gwahardd ffioedd rhentu preifat
20 Awst 2019

Canllawiau i landlordiaid ac asiantau: Gwahardd ffioedd rhentu preifat

O 1 Medi 2019 ymlaen, bydd Llywodraeth Cymru yn gwahardd ffioedd rhentu preifat.

Mae hyn yn golygu na fydd landlordiaid ac asiantaethau gosod tai yn gallu codi ffioedd ychwanegol ar denantiaid.

Os gwnaeth tenantiaeth gyfredol tenantiaid ddechrau neu gael ei llofnodi cyn 1 Medi 2019, bydd angen iddynt barhau i dalu'r ffioedd yn y denantiaeth hon.

Os cytunir ar gytundeb tenantiaeth ar ôl 1 Medi 2019, mae yna ffioedd penodol na fydd raid i denantiaid eu talu.

Dyma enghreifftiau ohonynt:

 • llofnodi contract cytundeb tenantiaeth
 • adnewyddu cytundeb tenantiaeth
 • gofyn am restr wirio ynghylch cyflwr yr eiddo a'r eitemau ynddi cyn symud i mewn (a elwir yn ffi rhestr cynnwys a chyflwr)
 • ymweliadau yng nghwmni rhywun
 • ffi pan fyddant yn symud i mewn (a elwir yn ffi symud i mewn)
 • ffi pan fyddant yn symud allan (a elwir yn ffi symud allan)
 • ffioedd gweinyddol
 • ffioedd i gadw eiddo (a elwir yn ffioedd cadw)
 • ffioedd archwilio pan fyddant yn symud allan

Taliadau y mae'n rhaid i denantiaideu talu

 • rhent
 • blaendaliadau sicrwydd (os bydd angen)
 • blaendaliadau i gadw eiddo (os bydd angen). Bydd y rhain yn ad-daladwy ac ni ddylai tenantiaid dalu mwy na wythnos o rent
 • talu rhent yn hwyr neu dorri cytundeb tenantiaeth (a elwir yn ddiffygdaliadau)
 • treth gyngor (os yw'n rhan o'r cytundeb tenantiaeth)
 • cyfleustodau, er enghraifft dŵr, trydan (os yw'n rhan o'r cytundeb tenantiaeth)
 • trwydded teledu (os yw'n rhan o'r cytundeb tenantiaeth)
 • gwasanaethau cyfathrebu, er enghraifft rhyngrwyd, ffôn (os yw'n rhan o'r cytundeb tenantiaeth)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw ymarferol i helpu landlordiaid ac asiantaethau i ddeall y gwaharddiad a beth mae’n ei olygu iddyn nhw.

Lawrlwythwch y canllaw yma.

Yn ôl