Erthygl gwadd: Cefnogi eich hawlwyr Credyd Cynhwysol
18 Gorff 2019 Asiantau   Cyffredinol   Landlordiaid  

Erthygl gwadd: Cefnogi eich hawlwyr Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn newid sylweddol i'r system fudd-daliadau, ac mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi bod yn gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru i helpu landlordiaid i ddeall beth mae'n ei olygu iddyn nhw. 

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynauyn edrych ar ffyrdd i helpu sicrhau bod costau tai yn cael eu talu'n brydlon ac yn llawn. Mae'r cynlluniau’n cynnwys datblygu fideo a fydd yn cwmpasu'r pynciau sy'n berthnasol i landlordiaid.

Yn y cyfamser, roeddem o'r farn y byddai cael trosolwg cyflym o agweddau allweddol o Gredyd Cynhwysol i landlordiaid yn ddefnyddiol. Mae ragor o fanylion ar dudalennau Deall Credyd Cynhwysol landlordiaid, a gallwch gysylltu â'ch rheolwr partneriaeth lleol bob amser.

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol ar gyfer pobl sydd ar incwm isel neu'n ddi-waith. Fel arfer caiff ei dalu fel taliad misol unigol, a gall gynnwys help tuag at gostau tai.

Mae'n disodli chwe budd-dal, gan gynnwys Budd-dal Tai. Bydd unrhyw un sydd eisoes yn cael y budd-daliadau hyn yn parhau i’w cael am y tro, oni bai fod ganddynt newid yn eu hamgylchiadau sy'n golygu bod angen iddynt hawlio Credyd Cynhwysol yn lle hynny.

Fel arfer telir Credyd Cynhwysol yn uniongyrchol i hawlwyr, a'u cyfrifoldeb nhw yw talu eu rhent eu hunain. Fodd bynnag, gall yr Adran Gwaith a Phensiynau sefydlu taliad wedi'i reoli i landlord os yw eich tenant:

  • yn agored i niwed
  • mewn ôl-ddyledion gyda'u rhent am fwy na dau fis, neu
  • ddim wedi talu digon o rent yn barhaus dros gyfnod o amser ac mae ôl-ddyledion wedi cyrraedd yr un swm o rent misol neu fwy.

Mae hwn yn enghraifft o Drefniant Talu Amgen (APA).

Faint fydd hawlwyr yn eu cael tuag at dai?

Mae taliadau costau tai tenantiaid sector preifat yn seiliedig ar y swm is allan o'u rhent gwirioneddol (gan gynnwys taliadau gwasanaeth) a'r gyfradd Lwfans Tai Lleol perthnasol.

Os nad yw eu taliad Credyd Cynhwysol yn talu eu holl gostau tai, gall tenantiaid wneud cais am gymorth ychwanegol gan yr awdurdod lleol trwy Daliadau Tai Dewisol.

Gall taliadau Credyd Cynhwysol newid dros amser. Er enghraifft, os bydd tenant yn dechrau gweithio, efallai y bydd eu taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei ostwng wrth iddynt ennill mwy, ac efallai y bydd angen iddynt ddefnyddio peth o'u henillion i dalu eu costau tai.

Symud o Fudd-dal Tai

Os yw tenant yn cael Budd-dal Tai hyd at y dyddiad y gwnaethant gais am Gredyd Cynhwysol, bydd eu Budd-dal Tai yn parhau'n awtomatig am y pythefnos cyntaf o’u cais newydd Credyd Cynhwysol. Nid oes angen ad-dalu hwn, ac mae'n helpu i hwyluso'r newid o Fudd-dal Tai i Gredyd Cynhwysol.

Fel arfer, bydd Budd-dal Tai yn stopio'n awtomatig pan gaiff yr hawl i Gredyd Cynhwysol ei gymeradwyo.

Ni fydd taliadau uniongyrchol Budd-dal Tai i landlordiaid gan awdurdodau lleol yn cael eu rhoi mewn lle yn awtomatig pan fydd rhywun yn symud i Gredyd Cynhwysol, ond gellir ystyried taliadau a reolir i landlordiaid os yw'r tenant yn dweud wrth eu hanogwr gwaith cafodd eu Budd-dal Tai eu talu’n uniongyrchol i'w landlord.

Helpu ceisiadau i fynd yn esmwyth

Helpwch eich tenantiaid i wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol drwy sicrhau bod ganddynt ddogfennau cywir sy'n profi eu cyfrifoldeb i dalu rhent a'u deiliadaeth o'r eiddo y maent yn gwneud cais amdano. Gallai tystiolaeth sydd ar goll neu sy’n anghywir oedi eu taliad cyntaf.

Bydd annog eich tenantiaid i agor cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn sicrhau eu bod yn barod ar gyfer eu taliad Credyd Cynhwysol cyntaf, ac yn caniatáu iddynt drefnu debyd uniongyrchol neu archebion sefydlog ar gyfer eu rhent.

Atgoffwch eich tenant os na allant ymdopi hyd nes eu taliad cyntaf, gallant wneud cais am daliad ymlaen llaw. Bydd yr uchafswm y gallant eu cael yr un fath â'u taliad amcangyfrifedig cyntaf ar gyfer Credyd Cynhwysol. Bydd angen iddynt dalu hyn yn ôl o daliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol, fel arfer dros 12 mis.

Cysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau

Os oes angen i chi gysylltu â'r Adran Gwaith a Phensiynau am eich tenant, bydd angen iddynt fod wedi rhoi eu caniatâd i'r Adran Gwaith a Phensiynau. Gallant wneud hyn trwy eu dyddlyfr ar-lein neu drwy ffonio'r Ganolfan Gwasanaethau Credyd Cynhwysol.

Mae’r caniatâd ond yn para hyd nes bod yr ymholiad penodol wedi cael ei ddatrys neu am gyfnod cyfyngedig o amser, felly efallai y bydd angen i'ch tenant roi caniatâd fwy nag unwaith.

Os oes taliad wedi'i reoli i'r landlord mewn lle, gall yr Adran Gwaith a Phensiynau siarad â'r landlord am y taliad heb fod angen caniatâd, ond bydd angen caniatâd o hyd ar gyfer pob pwnc arall.

Unwaith y rhoddir caniatâd, gallwch ffonio'r Ganolfan Gwasanaeth Credyd Cynhwysol ar 0800 328 1744, neu drwy ddefnyddio'r llinell Saesneg ar 0800 328 5644.

Cliciwch yma ragor o wybodaeth a chyngor ar gyfer landlordiaid am Gredyd Cynhwysol.


Yn ôl