Newidiadau deddfwriaethol pwysig sy'n effeithio ar Landlordiaid ac Asiantau
25 Ebr 2019 Asiantau   Cyffredinol   Landlordiaid  

Newidiadau deddfwriaethol pwysig sy'n effeithio ar Landlordiaid ac Asiantau

Ffioedd Tenantiaid

Llwyddodd y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) i basio Cam 4 proses ddeddfwriaethol y Cynulliad ar 27 Mawrth 2019.

O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, mae'r Bil yn mynd trwy gyfnod o ystyriaeth gyfreithiol am bedair wythnos cyn derbyn Cydsyniad Brenhinol, a fydd yn golygu bod y Bil yn Ddeddf bellach. Rydym yn rhagweld y caiff Gydsyniad Brenhinol ym mis Mai.

Wrth i'r Bil fynd drwy'r camau, roedd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn eglur ei bod yn dymuno gweld y ddeddfwriaeth bwysig hon mewn grym cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, mae’n deall bod angen amser ar landlordiaid ac asiantiaid i addasu eu modelau busnes er mwyn cydymffurfio â'r newid. Felly, os yw'r Bil yn derbyn Cydsyniad Brenhinol, mae’n bwriadu cychwyn y gwaharddiad ar ffioedd ar 1 Medi 2019.

Bydd y ddeddfwriaeth yn gwahardd rhai taliadau oni bai eu bod yn cael eu caniatáu o dan Atodlen 1 y Bil: hynny yw rhent, blaendal sicrwydd, blaendal cadw ad-daladwy (wedi'i bennu'n rhent un wythnos ar y mwyaf), diffygdaliadau a thaliadau am wasanaethau fel cyfleustodau a'r dreth gyngor. Mae pob taliad arall yn "daliad gwaharddedig" ac felly, maent wedi'u gwahardd.

Bydd Cod Ymarfer Rhentu Doeth Cymru yn cael ei diweddaru er mwyn adlewyrchu’r newidiadau. Golyga hyn y gall codi tâl am ffi sy’n waharddedig olygu y bydd trwydded i osod neu reoli mewn perygl.

Am rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Diogelwch Deiliadaeth yn y Sector Rhentu Preifat a throi tenantiaid allan heb fai

Mae’r Prif Weinidog wedi gwneud ymrwymiad i ddeddfu i wella diogelwch deiliadaeth yn y sector rhentu preifat. Cadarnhaodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn ddiweddar hefyd yn y Senedd y byddai Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos â’r sector i ddiwygio’r sylfaen i’w defnyddio i derfynu tenantiaethau. Cadarnhawyd hyn yng nghynhadledd y Blaid Lafur. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwneud cyhoeddiad tebyg wedi hynny.

Mae cryn dipyn o ystyriaeth wedi’i rhoi i sut y gallai hyn gael ei gyflawni mewn ffordd sy’n arwain at drefniadau tecach a mwy priodol. Bydd y cynigion yn destun ymgynghoriad llawn wedi hynny yn yr haf a bydd hynny’n gyfle i landlordiaid, asiantiaid a’r rheini sy’n rhentu yn y sector rhentu preifat gael cyfle i ddweud eu dweud.


Yn ôl