Beth newidiodd ar 23 Tachwedd 2016?

Daeth y ddeddfwriaeth a gyflwynodd proses cofrestru landlordiaid a’r gofyn i landlordiaid ac asiantau sy’n gosod ac yn rheoli eiddo rhent yng Nghymru gael trwydded, i rym ar 23 Tachwedd 2015 (Deddf Tai (Cymru) 2014). O’r adeg hon, anogwyd landlordiaid ac asiantau i gydymffurfio â’u rhwymedigaethau newydd. Roedd y ddeddfwriaeth yn caniatáu blwyddyn i’r rhai yr oedd angen iddynt gydymffurfio wneud hynny heb berygl o wynebu canlyniadau am ddiffyg-cydymffurfio h.y. heb i hynny fod yn drosedd.

Mae’r grymoedd gorfodi dan y ddeddf bellach yn weithredol. Mae hyn yn golygu bod modd i Rentu Doeth Cymru a’i bartneriaid Awdurdod Lleol trwy Gymru nawr gymryd camau gweithredu er mwyn sicrhau bod y rhai y mae’n ofynnol iddynt gydymffurfio yn gwneud hynny. Mae peidio â chydymffurfio â’r ddeddfwriaeth nawr yn drosedd.

Nid wyf wedi cydymffurfio eto. Beth ddylwn ei wneud nawr?

Peidiwch ag oedi. Os ydych yn dechrau’r broses yn syth ac yn gwneud cynnydd da o ran cydymffurfio cyn gynted ag y gallwch, mae’n annhebygol y byddwn yn cymryd camau gorfodi yn eich erbyn y tro hwn.

Nid oes angen i chi roi galwad i ni yn gyntaf, cewch ddechrau’r broses ar-lein. Yn gyntaf, mae’n rhaid i chi greu cyfrif defnyddiwr ar ein gwefan (pwyswch y botwm ‘Cais’ yng nghornel dde uchaf y wefan). Pan fyddwch wedi creu cyfrif, cewch gwblhau’r canlynol (yn dibynnu ar eich amgylchiadau):

  • Cwblhau cofrestriad landlord (mae hon yn broses gyfreithiol sy'n gofyn i'r landlord roi ei wybodaeth gyswllt a manylion yr eiddo rhent yng Nghymru y mae’n eu gosod ar denantiaethau domestig a thalu’r ffi cofrestru (£33.50 ar-lein). Mae hyn yn berthnasol i bob landlord yng Nghymru. Darllen mwy
  • Cwblhewch gais am drwydded landlord. Mae’r broses ond yn berthnasol i landlordiaid sy’n gosod ac yn rheoli eu llety rhent eu hunain. Mae trwyddedu’n cynnwys cwblhau hyfforddiant, cais a thalu am ffi’r drwydded (£144 ar-lein). Darllen mwy.
  • Cwblhewch gais am drwydded landlord. Mae hyn yn berthnasol i asiantau gosod a rheoli masnachol neu i unrhyw un sy’n gosod ac yn rheoli ar ran landlord. Mae rhestr wirio yn dangos sut mae cwblhau cais am drwydded asiant ac mae gwybodaeth am y ffioedd perthnasol ar gael trwy glicio yma.

Beth fydd yn digwydd i'r rhai nad ydynt yn cydymffurfio â gofynion y Ddeddf?

Bydd gweithgarwch marchnata yn parhau er mwyn sicrhau bod gofynion Rhentu Doeth Cymru yn cael eu deall yn dda ar draws y sector. Fodd bynnag, bydd gweithredu camau gorfodi’n anorfod. Mae tîm gorfodi Rhentu Doeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid awdurdod lleol ledled Cymru. Bydd y timau hyn yn gweithio ar brojectau ‘chwilio a chanfod’ er mwyn adnabod landlordiaid ac asiantau nad ydynt yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth. Yn gyntaf, bydd y gweithgarwch rhagweithiol yn targedu rhannau risg uchel y sector. Mae'r ddeddfwriaeth yn rhoi grym i Rentu Doeth Cymru gael mynediad i amrywiaeth o ffynonellau data i helpu i fynd i’r afael â diffyg cydymffurfio.

Mae canlyniadau i droseddu dan y Ddeddf. Maent yn cynnwys y canlynol:

  • Hysbysiadau Cosb Benodedig (naill ai £150 neu £250)
  • Gorchmynion Ad-Dalu Rhent
  • Gorchmynion Atal Rhent
  • Erlyn Troseddol a DirwyonHefyd, ni fydd landlordiaid yn gallu cyflwyno hysbysiad adran 21 dilys er mwyn meddiannu eu heiddo oni bai fod yr eiddo wedi ei gofrestru ac y mae'r landlord naill ai wedi ei drwyddedu neu mae'n defnyddio asiant wedi ei drwyddedu.

Er mwyn osgoi’r camau hyn yn eich erbyn, gweithredwch nawr er mwyn cydymffurfio.

Defnyddir ein grymoedd gorfodi mewn dull synhwyrol a chymesur ac ein blaenoriaeth fydd cymryd camau gweithredu pan na fydd pobl wedi cymryd unrhyw gamau er mwyn cydymffurfio.

Pa effaith y mae’r darpariaethau gorfodi yn eu cael ar landlordiaid / asiantau sy’n dymuno defnyddio hysbysiad is-adran 21?

Mater i’r llysoedd yw dehongli’r ddeddfwriaeth hon a dylech o hyd fynnu eich cyngor cyfreithiol eich hun, ond barn Rhentu Doeth Cymru ar hyn o bryd yw:

1. Os cyflwynoch eich hysbysiad is-adran 21 ar ôl cofrestru / cael eich trwyddedu, rydych wedi cwblhau'r holl 
gamau angen rheidiol steps, a bydd gofyn i chi ddarparu’r dystiolaeth hon fel rhan o’ch cais ger bron y llys. 
Bydd y dystiolaeth hon  yn cynnwys cyfeirifau’r cofrestru a’r drwydded.

Gellir gweld statws y cofrestriad a’r drwydded ar y tab gwirio cofrestru ar gronfa ddata Rhentu Doeth Cymru.

I gael tystiolaeth bellach gellir lawr lwytho’r wybodaeth oddi mewn i’ch cyfrif. Byddwch hefyd wedi derbyn y dystiolaeth drwy e-bost a bydd cerdyn trwyddedu wedi ei yrru atoch drwy’r post. Mae’r wybodaeth yma yn cynnwys yr holl gyfeirifau perthnasol. Mae rhif cofrestru fel rheol yn dechrau gyda #RN a rhif trwydded fel rheol yn dechrau gyda #LR.

2. Os nad oeddech wedi’ch cofrestru / trwyddedu pan gyflwynoch eich hysbysiad is-adran 21 gall 
y canllaw canlynol fod
ddefnydd i chi:

a.    Lle cafodd yr hysbysiad ei chyflwyno cyn 23 Tachwedd 2016, nid yw’r hysbysiad wedi ei heffeithio gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 h.y. os nad oeddech wedi’ch cofrestru neu wedi’ch trwyddedu ar yr adeg y cyflwynwyd yr hysbysiad gennych yna bydd yn ddilys o hyd.

b.    Os cafodd yr hysbysiad ei chyflwyno ar neu wedi 23 Tachwedd 2016 ac nad oeddech wedi’ch cofrestru / trwyddedu yna mae’r hysbysiad yn annilys, oni bai eich bod wedi cyflwyno cais dilys ar gyfer cofrestru / trwydded cyn cyflwyno’r hysbysiad. Mae is-adran 5(a) ac 8(a) y Ddeddf yn egluro’r eithriadau hyn.

c.    Os cafodd yr hysbysiad is-adran 21 ei chyflwyno ar neu wedi 23 Tachwedd 2016 ac nad oeddech wedi’ch cofrestru / trwyddedu a heb gyflwyno ceisiadau i gael eich cofrestru / trwyddedu ar yr adeg y cyflwynwyd yr hysbysiad, yna mae’r hysbysiad yn annilys. Does dim y gallwch ei wneud wedi’r dyddiad yma i newid hyn. Os byddwch yn cydymffurfio â’r gofynion i gofrestru / cael eich trwyddedu yn ddiweddarach, mae’r hysbysiad yn parhau yn annilys a bydd gofyn i chi ail-gyflwyno hysbysiad newydd.

Yn aros am eich trwydded?

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi gweld niferoedd mawr iawn o geisiadau trwydded yn dod i law wrth i landlordiaid ac asiantau geisio cydymffurfio â’r gyfraith erbyn y dyddiad terfyn.

Rydym yn gweithio’n galed i brosesu’r ceisiadau hyn a byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau gan asiantau.

Am gyfnod dros dro yn unig, rydym yn disgwyl i geisiadau trwydded landlord gymryd yn hwy na’r cyfnod arferol o wyth wythnos. Ni fydd hyn yn effeithio’n andwyol arnoch gan y bydd dyddiad eich trwydded yn rhedeg o ddyddiad eich cymeradwyaeth. Os ydych wedi cyflwyno’ch cais, byddwn yn cysylltu â chi os oes angen mwy o wybodaeth arnom ni.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra yn sgil yr oedi a diolchwn i gwsmeriaid am eu hamynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Rydym am sicrhau pawb sy’n ceisio cydymffurfio, er bod camau gorfodi bellach ar waith, na fyddwn ni’n cymryd camau yn erbyn y rheiny all ddangos eu bod yn ceisio ateb y gofynion.