Cyngor wrth ddisgwyl am eich trwydded

Ydych chi'n landlord sydd yn aros am eich trwydedd?

Fel rheol, mae’n cymryd 8 wythnos i brosesu trwydded gan fod y broses penderfynu ar drwydded yn un drylwyr, i sicrhau y cyrhaeddir y safonau yn Neddf Tai (Cymru) 2014. Gallai diogelwch tenantiaid fod mewn perygl, os caiff y broses ei chyfaddawdu. O ganlyniad, gall fod achlysuron lle gallai'r cais gymryd mwy o amser i’w gymeradwyo. Lle mae ymholiadau pellach gennym, bydd swyddog Rhentu Doeth Cymru yn cysylltu â’r prif ymgeisydd drwy e-bost neu dros y ffôn.

Os ydych wedi cyflwyno’r drwydded yn gywir Rydych wedi cydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014, a gallwch weithredu’n gyfreithlon fel landlord yng Nghymru.

Ydw i wedi cyflwyno cais yn gywir?

Ar ôl i chi dalu am eich cais am drwydded, cewch dderbynneb am daliad y ffi, NID yw hwn yn cadarnhau bod eich cais am drwydded wedi’i gyflwyno.

Ar ôl i chi dalu ffi’r drwydded, rhaid i chi gwblhau datganiad ar y cais, ac nid yw wedi’i gyflwyno’n llawn nes i chi gwblhau’r datganiad a chlicio “Cyflwyno”.

I weld statws eich cais, ewch i ddashfwrdd eich cyfrif. Bydd hyn yn dangos statws y cais fel “Amodol” os caiff ei gyflwyno’n gywir.

A allaf barhau i osod a rheoli tai tra’n aros am benderfyniad ar fy nhrwydded?

Nid bwriad y ddeddfwriaeth oedd anfanteision landlordiaid a oedd wedi mynd ati i gydymffurfio â’r ddeddf newydd.

Os yw’r cais rydych wedi ei gyflwyno yn un dilys, gallwch barhau i ymgymryd â gweithgareddau rheoli a gosod tai sydd wedi ei rhestru yn y ddeddfwriaeth. Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth ynglŷn â gweithgareddau rheoli a gosod yma.

A gymerir camau gorfodi yn fy erbyn tra byddaf yn aros am fy nhrwydded?

Ni chymerir camau gorfodi am fethu â chofrestru a/neu drwyddedu OS ydych wedi cyflwyno’ch cais i ni’n gywir.

Pryd ddaw fy nhrwydded i ben?

Daw trwydded i ben 5 mlynedd o'r dyddiad cymeradwyo.

Mae rhai o’m manylion wedi newid ers i mi gyflwyno fy nghais am drwydded, beth ddylwn ei wneud?

Mae gan Landlordiaid / Asiantau gyfrifoldeb parhaus i ddiweddaru gwybodaeth sy’n rhan o’u cais am Drwydded. Ond, ar ôl cyflwyno cais am drwydded ni all ymgeisydd newid unrhyw fanylion yn y cyfrif oni phenderfynwyd ar y cais am drwydded.

Os oes unrhyw rai o’ch manylion yn newid wrth aros am drwydded, ffoniwch ni ar 0300 133 344.

A allaf gyflwyno hysbysiad A.21 tra’n aros am benderfyniad ar fy nhrwydded?

Nid bwriad y ddeddfwriaeth oedd anfanteisio landlordiaid a oedd wedi mynd ati i gydymffurfio â’r ddeddf newydd.

Barn Rhentu Doeth Cymru yw, lle cyflwynir hysbysiad 21 ar 23 Tachwedd 2016 neu ar ôl hynny y byddai’r hysbysiad yn annilys oni chyflwynid cais dilys i gofrestru / trwyddedu cyn cyflwyno’r hysbysiad. Ond, caiff y ddeddfwriaeth ei dehongli gan y llysoedd ac felly dylech bob amser geisio’ch cyngor cyfreithiol eich hun.

    1. Os gwnaethoch gyflwyno’ch hysbysiad adran 21 ar ôl cael eich cofrestru / trwyddedu, rydych wedi cwblhau’r holl gamau angenrheidiol, a gofynnir i chi roi’r dystiolaeth hon fel rhan o’ch cais i’r llys. Bydd y dystiolaeth hon yn cynnwys cyfeirnodau cofrestru a’r drwydded.

     2. Os nad oeddech wedi’ch cofrestru / trwyddedu pan gyflwynoch eich hysbysiad adran 21 gallai'r canllawiau canlynol fod yn berthnasol i chi:

    a. Pan gyflwynwyd hysbysiad adran 21 cyn 23 Tachwedd 2016, nid effeithir ar yr hysbysiad gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 h.y. os nad oeddech wedi’ch cofrestru neu drwyddedu ar adeg cyflwyno’r hysbysiad bydd yr hysbysiad dal yn ddilys.

    b. Pan gyflwynwyd hysbysiad adran 21 ar 23 Tachwedd 2016 neu ar ôl hynny ac nad oeddech wedi’ch cofrestru / trwyddedu mae’r hysbysiad yn annilys, oni wnaethoch gyflwyno cais dilys i gofrestru / trwyddedu cyn cyflwyno’r hysbysiad. Mae Adran 5(a) ac 8(a) y Ddeddf yn egluro’r eithriadau hyn.

Noder: Nid yw Adrannau 5(a) ac 8(a) y Ddeddf yn eithriadau sy’n berthnasol i asiantau.

    c. Pan gyflwynwyd yr hysbysiad adran 21 ar 23 Tachwedd 2016 neu ar ôl hynny ac nad oeddech wedi’ch cofrestru / trwyddedu a heb gyflwyno ceisiadau i gael eich cofrestru / trwyddedu ar adeg cyflwyno'r hysbysiad, mae'r hysbysiad yn annilys. Nid oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i newid hyn. Os cydymffurfiwch yn nes ymlaen â’r gofynion i fod yn gofrestredig / trwyddedig mae’r hysbysiad dal yn annilys, a bydd angen i chi gadw hysbysiad dilys.

A allaf gyflwyno hysbysiad A.8 tra’n aros am benderfyniad ar fy nhrwydded?

Tydi Deddf Tai (Cymru) 2014 ddim yn rhoi cyfyngiad penodol ar allu landlord i gyflwyno hysbysiad adran 8. Ond, caiff y ddeddfwriaeth ei dehongli gan y llysoedd ac felly dylech bob amser geisio’ch cyngor cyfreithiol eich hun.

Pwyntiau Allweddol: