Project Cartrefi Clyd Cymru Gyfan

Mae Rhentu Doeth Cymru wedi ffurfio partneriaeth ag Yes Energy Solutions, Sure Maintenance ac awdurdodau lleol ledled Cymru i ddyrannu cyllid Datrysiadau Cynhesrwydd Fforddiadwy er mwyn gosod systemau gwres canolog mewn 'cartrefi oer'.

Ni chaiff eich gwybodaeth ei rhannu ag Yes Energy a phartneriaid a chontractwyr perthnasol oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd trwy gwblhau ffurflen ganiatâd.

Pa ddata personol a gedwir gennym fel rhan o'r project hwn, a sut rydyn ni’n ei gael

Gall enghreifftiau o ddata personol a gedwir ac a brosesir gan Rhentu Doeth Cymru gynnwys:

  • Manylion cyswllt gan gynnwys enw, cyfeiriad, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost.
  • Manylion personol megis dyddiad geni
  • Gan ddibynnu ar amgylchiadau'r meddianwyr, efallai y bydd peth data categorïau arbennig yn cael ei gadw megis gwybodaeth am anabledd ac iechyd
  • Gan ddibynnu ar amgylchiadau'r meddianwyr, data sensitif fel hawl i fudd-daliadau

Sut byddwn yn defnyddio eich data personol

Caiff data ei ddefnyddio i asesu addasrwydd yr ymgeisydd a'r meddianwyr i gael arian a swm yr arian hwnnw ac i drefnu, darparu a sicrhau taliadau ar gyfer gwaith a wneir mewn eiddo addas.

Bydd data'n cael ei rannu â'r sefydliadau partner a restrir isod

Sefydliad Partner Math o Sefydliad Data a Rennir Rôl yn y Project
YES Energy Solutions Cwmni Buddiannau Cymunedol Data Personol Goruchwylio'r gwaith o gyflawni'r project
Sure Maintenance Contractwr Data Personol Y contractwr sy'n gyfrifol am osod unrhyw waith a ariennir gan y project
The 22 Welsh Local Authorities Awdurdod Lleol Data Personol Gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru a'r contractwr i sicrhau bod gwaith yn cael ei gwblhau i safon benodol, archebion ac anfonebau'n cael eu codi a thaliadau'n cael eu gwneud

Cyfnod cadw data personol

Ni fydd gwybodaeth a gesglir gan Rhentu Doeth Cymru yn cael ei chadw am fwy o amser nag sy’n angenrheidiol. 6 + 1 o flynyddoedd yw cyfnod cadw Rhentu Doeth Cymru ar ôl i'r anfoneb derfynol neu'r gweithgarwch achos gael ei thalu/ei dalu.

Pwy yw'r Rheolwr Data ar gyfer y project

Mae Yes Energy Solutions yn rheolwr data ar y cyd â Chyngor Caerdydd mewn perthynas ag unrhyw ddata personol a ddarperir at y dibenion hyn. Caiff yr holl wybodaeth a ddarperir ei thrin yn gyfrinachol a’i phrosesu yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018. I gael rhagor o wybodaeth am Yes Energy a'r data a gedwir ganddynt, cysylltwch â'u Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid:

Ffôn: 01422 880 100
Ffurflen Gyswllt y Wefan: www.yesenergysolutions.co.uk
neu drwy lythyr wedi'i gyfeirio at:

Data Protection Manager
YES Energy Solutions
Unit 1, Brookwoods Industrial Estate
Burrwood Way
Holywell Green
Halifax,
HX4 9BH

Mae hysbysiad preifatrwydd Yes Energy ar gael yma

Eich Hawliau

Gall caniatâd gael ei dynnu'n ôl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â Rhentu Doeth Cymru ar 03000 133344 a YES Energy Solutions ar 01422 880100.