Teitl y cwrs: Cwrs Asiant Rhentu Doeth Cymru

Addysgir yn: Saesneg

Cynulleidfa darged: Asiantau

Maes Llafur:

Mae’r cwrs hwn yn darparu trosolwg fras o Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 a’r rheswm dros yr hyfforddiant ac mae’n symud ymlaen yn sydyn i ddarparu, mewn modd sy’n denu eich sylw, ystod gynhwysfawr o bynciau a fydd o werth i unrhyw asiant sy’n ymwneud â rheoli eiddo. Mae gan ein holl hyfforddwyr brofiad o reoli eiddo ac maent yn arbenigwyr yn eu dull cyflwyno. Ymhlith y prif feysydd a drafodir mae’r canlynol:

(Cliciwch ar y saeth i ddatgelu cynnwys)

Perthnasau Cytundebol ac Ymddygiad Busnes

Pwy yw pwy yn y berthynas rhwng y landlord, yr asiant, y tenant a’r defnyddiwr

Cymryd cyfarwyddiadau gan landlordiaid (gwiriadau i’w cyflawni e.e. caniatâd, gwirio a yw’r landlord wedi’i gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru)

Cytundebau

Telerau Busnes

Cytundeb ar gyfer Gwasanaethau a Chytundeb Gwasanaeth (a phwy sy’n ‘berson cysylltiedig’ o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014)

Trafod Arian Cleientiaid a Diogelu Arian Cleientiaid

Cyfraith a Chanllawiau Diogelu Defnyddwyr

Treth (gan gynnwys Treth Landlordiaid nad ydynt yn Byw yn yr Eiddo)

Cadw Cofnodion

Cynghori cleientiaid

Gwelliannau i eiddo/addasiadau (rheoliadau cynllunio ac adeiladu)

Ymdrin â chwynion gan ddefnyddwyr; gan gynnwys camau unioni’r Ombwdsmon a datrys anghydfodau

Sefydlu Tenantiaeth

Hysbysebu eiddo i’w osod a chynnal ymweliadau i weld yr eiddo

Deddfwriaeth Diogelu Defnyddwyr

Tystysgrifau Perfformiad Ynni

Mathau o Denantiaeth a Chytundebau

Blaendaliadau Tenantiaethau a Chynlluniau Gwarantu Bondiau

Fetio tenantiaid

Gwahaniaethu anghyfreithlon

Gosod Rhent a’r Cyfnod Rhent

Rhestrau Eiddo/Rhestrau Cyflwr

Budd-dal Tai, Lwfans Tai Lleol a Chredyd Cynhwysol

Cyfleustodau

Symud tenant i mewn

Cyfrifoldebau a Rhwymedigaethau

Termau a awgrymir gan Gyfraith Gyffredin a Chyfraith Statudol

Cyflwr, atgyweiriadau a chynnal a chadw eiddo

Deddf Tai 2004

Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch

Diogelwch Dodrefn

Yn ystod Tenantiaeth

Ymweliadau a Chynnal a Chadw Arferol

Ymdrin â chwynion gan denantiaid

Hawl Mynediad a Gwrthod Mynediad

Gweithdrefnau mewn Achosion Brys

Newid Telerau Tenantiaeth

Ymestyn/Adnewyddu Cytundebau Tenantiaeth

Rhent

Cysylltiadau rhwng y Landlord a’r Tenant

Niwsans ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Dod â Thenantiaeth i Ben

Ymadael

Tenant yn dod â Thenantiaeth i Ben

Asesiad

Gwneir yr asesiad o 30 o gwestiynau aml-ddewis. Bydd angen i chi gyflawni sgôr o 70% (21 ateb cywir) i basio'r asesiad a chwblhau'r cwrs.

Canslo Cyrsiau

Os digwydd i Rhentu Doeth Cymru ganslo cwrs neu newid amser, lleoliad neu ddyddiadcwrs, byddwn yn ymdrechu i gysylltu â phawb, gan gynnwys y lleoliad, yrhyfforddwyr ac unrhyw gleientiaid sydd wedi cofrestru ar y cwrs cyn gynted ag ybo modd.

Bydd Rhentu Doeth Cymru ond yncanslo’r cwrs os na fydd digon o enwau wedi cofrestru (llai na 15 o gynrychiolwyr) o leiaf 15 diwrnod cyndyddiad dechrau’r cwrs. Gall cyrsiau gael eu canslo oherwydd amgylchiadauarbennig ar unrhyw adeg. Os bydd angen i Rhentu Doeth Cymru ganslo cwrs, caiff lle ar gwrs arall ei gynnig yn ydyfodol i bob cleient sydd wedi cofrestru neu cynigir ad-daliad llawn.

Parcio

Gofalwch eich bod yn darllen y cyfarwyddiadau isod. Nid oes cyfleusterau parcio am ddim ym mhob lleoliad. Pan nad oes cyfleusterau parcio am ddim ar gael gostyngir ffioedd y cwrs i wneud yn iawn am y costau parcio lleol.

Diogelu Data

Bydd Rhentu Doeth Cymru yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018. Caiff eich gwybodaeth ei thrin yn gyfrinachol ond caiff ei rhannu gyda’n darparwyr hyfforddiant dan gontract fel rhan o ddarpariaeth gwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ar sut mae Rhentu Doeth Cymru yn rheoli ac yn rhannu data personol, gweler ein polisi preifatrwydd yma. here.

Cyrsiau Dosbarth Cymraeg

Mae cyrsiau Dosbarth Rhentu Doeth Cymru ar gael yn Gymraeg. Os hoffech holi am gwrs Cymraeg cysylltwch â Rhentu Doeth Cymru dros y ffôn: 03000 133 344 neu e-bostiwch: HyfforddiantRhentuDoethCymru@caerdydd.gov.uk.

Dyddiad cychwyn: 7 Ion 2020 - 8:45 AM
Dyddiad gorffen: 7 Ion 2020 - 6:00 PM

Cost (fesul person): £130.00

Lleoedd sy'n weddill: 0

Manylion y Lleoliad

Lleoliad: CAERDYDD
CF10 4UW

Yn ôl