Teitl y cwrs: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer y Sector Rhentu Preifat

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg

Cynulleidfa darged: Landlordiaid / Asiantau

Maes Llafur:

Cynlluniwyd y cwrs hwn i roi trosolwg o ddeddfwriaeth cydraddoldeb berthnasol i landlordiaid ac asiantaethau gosod sy'n gweithio yn y sector rhentu preifat.

Mae'r cwrs yn cynnwys pedwar modiwl.

(Cliciwch ar y saeth i ddatgelu cynnwys)

Deddf Cydraddoldeb 2010

Y Nodweddion Gwarchodedig

Y Gwahanol Fathau o Wahaniaethu

Gwahaniaethu Uniongyrchol

Gwahaniaethu Anuniongyrchol

Aflonyddu

Erledigaeth

Gweithio gyda thenantiaid sydd â nodweddion gwarchodedig

Cyngor Cyffredinol ar gyfer cynnal ymweliadau cartref

Tenantiaid sydd ag anableddau

Cyfathrebu â thenantiaid byddar a phobl â nam ar eu clyw

Tenantiaid â nam ar eu golwg, rhai sy’n ddall neu’n rhannol ddall

Menywod

Ystyriaethau crefyddol/ethnig

Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol

Diogelu

Addasiadau a hygyrchedd

Addasiadau rhesymol

Assessment

Mae asesiad byr ar ddiwedd y cwrs i gadarnhau eich bod wedi deall popeth. Rhaid cwblhau hyn er mwyn derbyn tystysgrif. Mae’r prawf yn cynnwys 10 cwestiwn ac mae angen ateb 7 neu fwy yn gywir i basio. Dim ond ar ôl cwblhau’r holl fodiwlau y gellir gwneud y prawf. Bydd angen i chi wneud yr asesiad mewn un eisteddiad.

Cost (fesul person): Am ddim

Archebu Lle Yn ôl