Teitl y cwrs: Diogelwch Tân

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg

Cynulleidfa darged: Landlordiaid

Maes Llafur:

This course has been developed by Rent Smart Wales in collaboration with North Wales Fire and Rescue Service, Mid and West Wales Fire and Rescue Service and South Wales Fire and Rescue Service.<}0{>Mae’r cwrs hwn wedi’i ddatblygu gan Rhentu Doeth Cymru ar y cyd â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Canol a Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

 

The main objectives of the course are:<}0{>Prif amcanion y cwrs yw:

      To improve your knowledge of your legal duties as a landlord in regard to fire safety.<}0{>Gwella eich gwybodaeth am eich dyletswyddau cyfreithiol fel landlord mewn perthynas â diogelwch tân.

      For you to understand the steps required to carry out a fire safety risk assessment.<}0{>Deall y camau sydd angen eu cymryd i gynnal asesiad risg diogelwch tân.

This course aims to provide a general awareness of fire safety within the Private Rented Sector (PRS).<}0{>Nod y cwrs yw rhoi ymwybyddiaeth gyffredinol am ddiogelwch tân yn y Sector Rhent Preifat (SRhP). It is not designed to give you specific training or competence to carry out fire risk assessments or use of fire-fighting equipment.<}0{>Nid pwrpas y cwrs yw rhoi hyfforddiant penodol neu gymhwysedd i ymgymryd ag asesiadau risg tân na defnyddio offer ymladd tân. This course covers the broad principles of fire safety but does not aim to address issues that are specific to your circumstances.<}0{>Mae’r cwrs yn trafod egwyddorion eang diogelwch tân ond nid yw’n bwriadu mynd ar ôl materion sy’n benodol i’ch amgylchiadau chi. You should always take expert advice if you have any doubts about your competence to carry out fire safety related tasks.<}0{>Dylech geisio cyngor arbenigol bob tro os oes gennych unrhyw amheuon am eich gallu i ymgymryd â thasgau’n ymwneud â diogelwch tân.

This course covers the following topics:<}0{>Mae’r cwrs hwn yn trafod y pynciau canlynol:

1 - Cyflwynniad

Fire Safety.<}0{>2 - Diogelwch Tân Cyffredinol

Management of Houses in Multiple Occupations (Wales) Regulations 20063 - Rheoliadau Rheoli Tai Aml-feddiannaeth (Cymru) 2006

Fire Risk Assessment<}100{>4 - Asesiadau Risg Tân

Gas Safety<}0{>5 - Diogelwch Nwy

Carbon

Electrical Safety<}6 - Diogelwch Trydanol

7 - Rheoliadau Celfi a Dodrefnu (Diogelwch Tân) 1988

8 - Smygu a Deddf Iechyd 2006

Smoking<}100{><0Crynodeb.9 - Crynodeb

 

Asesiad

Gwneir yr asesiad o 10 cwestiwn aml-ddewis.
Bydd angen i chi gyflawni sgôr o 70% (7 ateb cywir) i basio'r asesiad a chwblhau'r cwrs.

Bydd angen i chi fynd trwy'r asesiad mewn un tro. Yn wahanol i'r modiwlau cwrs lle gallwch arbed eich cynnydd a dychwelyd ato yn nes ymlaen, nid yw hyn yn bosibl ar yr asesiad.

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y cwestiwn a'r atebion priodol cyn i chi wneud eich dewis. Os byddwch chi'n methu â'n cwrs ar eich ymgais gyntaf, rydyn ni'n darparu ailsefyll cwrs am ddim i chi.

Cost (fesul person): Am ddim

Archebu Lle Yn ôl