Teitl y cwrs: RhDDC

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg

Cynulleidfa darged: Landlordiaid / Asiantau

Maes Llafur:

Nod y cwrs hwn yw rhoi trosolwg o gyfrifoldebau landlordiaid ac asiantau mewn perthynas â chasglu, prosesu, rhannu a storio gwybodaeth a gesglir ganddynt gan denantiaid.

 

Mae prif amcanion y cwrs yn cynnwys dealltwriaeth:

 

  • Sut mae'r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) yn effeithio ar landlordiaid ac asiantau;

  • Pa gyfrifoldebau sydd gan landlordiaid ac asiant wrth ddelio â gwybodaeth bersonol tenantiaid;

  • Y gwahaniaeth rhwng proseswyr data a rheolwyr data;

  • Pa ddata a gesglir gan landlordiaid ac asiantau sydd ei angen yn unol â GDPR;

  • Sut mae landlordiaid ac asiantau yn hysbysu tenantiaid am y ffordd y mae eu gwybodaeth bersonol yn mynd i gael ei thrin;

  • Pa ddirwyon sy'n gysylltiedig â thorri GDPR.

Mae'r cwrs hwn yn trafod:

 

1. Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC)

 

2. Sut mae hyn yn effeithio ar landlordiaid?

 

3. Sut mae hyn yn effeithio ar asiantau?

 

4. Beth yw'r seiliau cyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth?

 

5. Y gwahaniaeth rhwng proseswyr data a rheolwyr data

 

6. Oes rhaid i bob rheolwr data gofrestru?

 

7. Pa ddata y mae landlordiaid ac asiantau’n ei gasglu/brosesu?

 

8. Beth yw hysbysiadau preifatrwydd?

 

9. Hawl i gael eich anghofio

 

10. Beth yw goblygiadau methu cydymffurfio?

 

11. Enghreifftiau bywyd go iawn

 

12. Gwybodaeth bellach

 

Asesiad

 

Mae'r asesiad yn cynnwys 10 o gwestiynau aml-ddewis. Bydd angen i chi gael sgôr o 70% (ateb 7 yn gywir) i lwyddo yn yr asesiad a chwblhau'r cwrs.

 

Bydd angen i chi fynd drwy'r asesiad mewn un eisteddiad. Yn wahanol i'r modiwlau lle gallwch arbed eich cynnydd a dychwelyd yn ddiweddarach, nid yw'n bosibl gwneud hyn gyda'r asesiad.

 

Dylech sicrhau eich bod yn darllen y cwestiwn a'r priod atebion cyn dewis eich ateb. Os ydych yn methu ein cwrs ar eich ymdrech cyntaf, rydyn yn darparu cwrs ail-eistedd am ddim.

 

Cost (fesul person): Am ddim

Archebu Lle Yn ôl