Teitl y cwrs: Cwrs Landlord Ar-lein RhDC

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg

Cynulleidfa darged: Landlordiaid

Maes Llafur:

Nod y cwrs yw darparu hyfforddiant cymeradwy, fel y nodir yn Rheoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gofynion Hyfforddiant) (Cymru) 2015, i roi gwybodaeth berthnasol a chyfoes i landlordiaid ac asiantau er mwyn rheoli tenantiaethau llwyddiannus o fewn y gyfraith.

Mae prif amcanion y cwrs yn cynnwys deall:

 • Rhwymedigaethau statudol landlord a thenant;
 • Y berthynas gytundebol rhwng landlord a thenant;
 • Rôl y landlord sy'n cyflawni gweithgareddau gosod neu weithgareddau rheoli eiddo;
 • Gofynion arfer gorau o ran gosod a rheoli anheddau sy’n destun tenantiaeth ddomestig

Fel canllaw y dylid ystyried y cwrs hyfforddiant hwn. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol bod y cyfreithiau a'r gweithdrefnau sy'n berthnasol i'r maes tai yn gymhleth. Ni fwriedir i'r hyfforddiant hwn ddisodli'r angen i geisio cyngor proffesiynol.

Noder:  Ar ôl i chi gwblhau’r asesiad ar-lein ni fydd gennych fynediad i ddeunydd y cwrs.

Bydden ni’n eich argymell i gymryd nodiadau gydol y cwrs i’ch cynorthwyo â’r asesiad ar gyfer cyfeirio atynt yn y dyfodol.  Rydym wedi creu dogfen word y gallwch ei hargraffu neu ei golygu ar eich cyfrifiadur i wneud nodiadau o gynnwys y cwrs.  *Bydd hyn ond yn gweithio os oes gennych Microsoft Software.*

Cliciwch yma i lawrlwytho’r adnodd hwn.

Mae'r cwrs hwn yn trafod: (Cliciwch o fewn pob saeth am ragor o wybodaeth)

Deddf Tai (Cymru) 2014

 • Beth mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn ei olygu i landlordiaid ac asiantau yng Nghymru?
 • Beth bydd y ddeddfwriaeth yn ei gyflawni?
 • Pa wybodaeth fydd ar gael i'r cyhoedd?
 • Beth bydd yn digwydd i'r rhai nad ydynt yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth hon?
 • Cofrestru landlordiaid
 • Trwyddedu landlordiaid ac asiantau
 • Beth os nad yw'r landlord yn gosod ac yn rheoli'r eiddo'n bersonol?
 • Sut galla i gael trwydded a pha effaith gaiff hynny arna i?
 • Ar gyfer pa weithgareddau gosod a rheoli eiddo y mae angen trwydded ar landlord?
 • Ar gyfer pa weithgareddau gosod a rheoli eiddo y mae angen trwydded ar asiant?
 • Gofynion ychwanegol sydd ynghlwm wrth Drwydded Asiant
 • Archwiliad Asiant
 • Rwy'n byw y tu allan i'r Du; a allaf barhau I osod a rheoli'r eiddo rwy'n berchen arno yng Nghymru?
 • Mae gen I drwydded landlord, ond rwy'n mynd ar fy ngwyliau. Pwy sy'n gallu rheoli fy eiddo?
 • Rydw i'n cyflogi staff i'm helpu i reoli fy mhortffolio. A oes unrhyw ofynion ychwanegol yn sgil hynny?
 • Nid fi yw'r landlord; y cyfan rydw i'n ei wneud ydy gwirio cyflwr yr eiddo neu baratoi stocrestrau. A oes angen trwydded arna i?
 • A allaf adennill costau'r ffioedd cofrestru, trwyddedu a hyfforddiant gorfodol?

Ystyriaethau i Landlordiaid cyn y Denantiaeth

 • Buddsoddi mewn eiddo
 • Opsiynau gosod - Dulliau o reoli eiddo
 • Y berthynas rhwng y landlord a'r asiant
 • Atebolrwydd y landlord a'r asiant
 • Caniatadau i osod eiddo 
 • Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC)
 • Bydd angen i chi fod yn barod
 • Yswiriant
 • Treth
 • Aelodaeth o Gymdeithas Landlordiaid
 • Gweithio gyda thenantiaid sy’n i niwed

Cyfrifoldebau ac Atebolrwydd y Landlord/Asiant Gosod Eiddo

 • Beth yw telerau ymhlyg?
 • Beth yw telerau ymhlyg statudol?
 • Y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai
 • Pwerau gorfodi Awdurdodau Lleol
 • Cyddwysiad
 • Asbestos
 • Clefyd y Llengfilwyr
 • Diogelwch nwy
 • Diogelwch trydan
 • Rheoliadau Celfi a Dodrefn (Diogelwch Tân) 1988
 • Diogelwch Tân
 • Smygu a Deddf Iechyd 2006
 • Tai Amlfeddiannaeth (HMO)
 • Dyletswyddau Rheolwr HMO
 • Trwyddedu eiddo rhentu preifat
 • Sancsiynau am fethu â chydymffurfio â chynlluniau trwyddedu

Proses

 • Paratoi cyn cyfarwyddo asiant
 • Ffionedd tenantiaid  
 • Sut i reoli ymweliadau
 • Gwaith papur sy'n ofynnol ar gyfer y tenant
 • Ymdrin â chwynion

Sefydlu Tenantiaeth

 • Mathau o denantiaeth
 • Telerau annheg mewn cytundebau tenantiaeth
 • Llunio stocrestr / rhestr gyflwr
 • Blaendaliadau a Chynlluniau Blaendaliadau Tenantiaethau
 • Cynlluniau Gwarantu Bondiau
 • Gosod rhent
 • Codi'r rhent
 • Tenantiaethau (Rheoleiddiedig) Deddf Rhent 1977
 • Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016
 • Credyd cynhwysol
 • Tystlythyrau tenantiaid
 • Gwahaniaethu anghyfreithlon
 • Diogelu Data

Yn ystod y Denantiaeth

 • Ymweliadau cyfnodol ac ymweliadau eraill
 • Argyfyngau
 • Newid telerau tenantiaeth sicr neu denantiaeth fyrddaliol sicr ac adnewyddu tenantiaethau
 • Pryd ac a gaiff y tenant adael yn ystod tenantiaeth
 • Atal, rheoli ac adennill ôl-ddyledion rhent
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Terfynu Tenantiaeth

 • Cyngor ymarferol am drosglwyddiad di-boen ar ddiwedd tenantiaeth
 • Beth i'w wneud os yw'r denantiaeth yn parhau
 • Cytuno ar denantiaeth fyrddaliol sicr tymor penodedig newydd
 • Cytuno ar denantiaeth fyrddaliol sicr gyfnodol gytundebol
 • Tenantiaeth gyfnodol statudol
 • Beth i'w wneud os yw'r tenant yn dymuno gadael
 • Beth gall landlordiaid ei wneud os ydynt yn dymuno i denant adael
 • Sail i feddiannu
 • Gofynion hysbysiad adran 21
 • Cyflwyno dogfennau

Asesiad

Mae'r asesiad yn cynnwys 20 o gwestiynau aml-ddewis. Bydd angen i chi gael sgôr o 75% (ateb 15 yn gywir) i lwyddo yn yr asesiad a chwblhau'r cwrs.

Bydd angen i chi fynd drwy'r asesiad mewn un eisteddiad. Yn wahanol i'r modiwlau lle gallwch arbed eich cynnydd a dychwelyd yn ddiweddarach, nid yw'n bosibl gwneud hyn gyda'r asesiad.

Dylech sicrhau eich bod yn darllen y cwestiwn a'r priod atebion cyn dewis eich ateb. Os ydych yn methu ein cwrs ar eich ymdrech cyntaf, rydyn yn darparu cwrs ail-eistedd am ddim. Bydd mwy o wybodaeth am sut i ail-eistedd yn cael ei darparu ar ddiwedd y cwrs.

Cost (fesul person): £30.00

Archebu Lle Yn ôl