Teitl y cwrs: Cwrs Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Addysgir yn: Cymraeg

Cynulleidfa darged:

Maes Llafur:

https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/privacy-policy/Mae’r cwrs hwn yn darparu trosolwg fras o Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 a’r rheswm dros yr hyfforddiant ac mae’n symud ymlaen yn sydyn i ddarparu, mewn modd sy’n denu eich sylw, ystod gynhwysfawr o bynciau a fydd o werth i unrhyw landlord sy’n gosod eiddo i’w rentu yng Nghymru. Mae gan ein holl hyfforddwyr brofiad o reoli eiddo ac maent yn arbenigwyr yn eu dull cyflwyno. Ymhlith y prif feysydd a drafodir mae’r canlynol:

Trosgolwg Gyffredinol o Rentu

 • Pwy yw pwy – y landlord a’r tenant
 • Opsiynau Gosod
 • Caniatâd i osod
 • Yswiriant
 • Treth Incwm a materion treth eraill
 • Cytundeb ar gyfer Gwasanaethau a Chytundeb Gwasanaeth (a phwy sy’n ‘berson cysylltiedig’ o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014)
 • Treth Gyngor
 • Gwelliannau i eiddo/addasiadau (rheoliadau cynllunio ac adeiladu)
 • Ble i gael cyngor
 • Cadw Cofnodion

Sefydlu Tenantiaeth

 • Hysbysebu eiddo i’w osod a chynnal ymweliadau i weld yr eiddo
 • Deddfwriaeth Diogelu Defnyddwyr
 • Tystysgrifau Perfformiad Ynni
 • Mathau o Denantiaeth a Chytundebau
 • Blaendaliadau Tenantiaethau a Chynlluniau Gwarantu Bondiau
 • Fetio tenantiaid
 • Gwahaniaethu anghyfreithlon
 • Gosod Rhent a’r Cyfnod Rhent
 • Rhestrau Eiddo/Rhestrau Cyflwr
 • Budd-dal Tai, Lwfans Tai Lleol a Chredyd Cynhwysol
 • Cyfleustodau
 • Symud tenant i mewn

Cyfrifoldebau a Rhwymedigaethau

 • Termau a awgrymir gan Gyfraith Gyffredin a Chyfraith Statudol
 • Cyflwr, atgyweiriadau a chynnal a chadw eiddo
 • Deddf Tai 2004
 • Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch;
 • Diogelwch Dodrefn

Yn ystod Tenantiaeth

 • Ymweliadau a Chynnal a Chadw Arferol
 • Ymdrin â chwynion gan denantiaid
 • Hawl Mynediad a Gwrthod Mynediad
 • Gweithdrefnau mewn Achosion Brys
 • Newid Telerau Tenantiaeth
 • Ymestyn/Adnewyddu Cytundebau Tenantiaeth
 • Rhent
 • Cysylltiadau rhwng y Landlord a’r Tenant
 • Niwsans ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Dod â Thenantiaeth i Ben

 • Ymadael
 • Tenant yn dod â Thenantiaeth i Ben

Canslo Cyrsiau

Os digwydd i Rhentu Doeth Cymru ganslo cwrs neu newid amser, lleoliad neu ddyddiad cwrs, byddwn yn ymdrechu i gysylltu â phawb, gan gynnwys y lleoliad, yr hyfforddwyr ac unrhyw gleientiaid sydd wedi cofrestru ar y cwrs cyn gynted ag y bo modd.

Bydd Rhentu Doeth Cymru ond yn canslo’r cwrs os na fydd digon o enwau wedi cofrestru, o leiaf 15 diwrnod cyn dyddiad dechrau’r cwrs. Gall cyrsiau gael eu canslo oherwydd amgylchiadau arbennig ar unrhyw adeg. Os bydd angen i Rhentu Doeth Cymru ganslo cwrs, caiff lle ar gwrs arall ei gynnig yn y dyfodol i bob cleient sydd wedi cofrestru neu cynigir ad-daliad llawn.

Diogelu Data

Bydd Rhentu Doeth Cymru yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018. Caiff eich gwybodaeth ei thrin yn gyfrinachol ond caiff ei rhannu gyda’n darparwyr hyfforddiant dan gontract fel rhan o ddarpariaeth gwasanaeth.

I gael rhagor o wybodaeth ar sut mae Rhentu Doeth Cymru yn rheoli ac yn rhannu data personol, gweler ein polisi preifatrwydd yma.

Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2016 - 9:30 AM
Dyddiad gorffen: 14 Medi 2016 - 4:30 PM

Cost (fesul person): £100.00

Lleoedd sy'n weddill: 20

Manylion y Lleoliad

Lleoliad: Room to be advised on arrival
Gwesty’r Village, Caerdydd
DE VERE HOTELS & LEISURE LIMITED, THE VILLAGE HOTEL & LEISURE, 29 PENDWYALLT ROAD, YR EGLWYS NEWYDD, CAERDYDD, CF14 7EF
CAERDYDD
CF14 7EF
Cliciwch yma i’w weld ar fap

Cyfarwyddiadau:

Yn ôl