Teitl y cwrs: Cwrs Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru

Addysgir yn: Cymraeg

Cynulleidfa darged:

Maes Llafur:

Mae’r cwrs hwn yn darparu trosolwg fras o Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 a’r rheswm dros yr hyfforddiant ac mae’n symud ymlaen yn sydyn i ddarparu, mewn modd sy’n denu eich sylw, ystod gynhwysfawr o bynciau a fydd o werth i unrhyw landlord sy’n gosod eiddo i’w rentu yng Nghymru. Mae gan ein holl hyfforddwyr brofiad o reoli eiddo ac maent yn arbenigwyr yn eu dull cyflwyno. Ymhlith y prif feysydd a drafodir mae’r canlynol:

(Cliciwch ar y saeth i ddatgelu cynnwys)

Trosgolwg Gyffredinol o Rentu

Pwy yw pwy – y landlord a’r tenant

Opsiynau Gosod

Caniatâd i osod

Yswiriant

Treth Incwm a materion treth eraill

Cytundeb ar gyfer Gwasanaethau a Chytundeb Gwasanaeth

Treth Gyngor

Gwelliannau i eiddo/addasiadau

Ble i gael cyngor

Cadw Cofnodion

Sefydlu Tenantiaeth

Hysbysebu eiddo i’w osod a chynnal ymweliadau i weld yr eiddo

Deddfwriaeth Diogelu Defnyddwyr

Tystysgrifau Perfformiad Ynni

Mathau o Denantiaeth a Chytundebau

Blaendaliadau Tenantiaethau a Chynlluniau Gwarantu Bondiau

Fetio tenantiaid

Gwahaniaethu anghyfreithlon

Gosod Rhent a’r Cyfnod Rhent

Rhestrau Eiddo/Rhestrau Cyflwr

Budd-dal Tai, Lwfans Tai Lleol a Chredyd Cynhwysol

Cyfleustodau

Symud tenant i mewn

Cyfrifoldebau a Rhwymedigaethau

Termau a awgrymir gan Gyfraith Gyffredin a Chyfraith Statudol

Cyflwr, atgyweiriadau a chynnal a chadw eiddo

Deddf Tai 2004

Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch

Diogelwch Dodrefn

Yn ystod Tenantiaeth

Ymweliadau a Chynnal a Chadw Arferol

Ymdrin â chwynion gan denantiaid

Hawl Mynediad a Gwrthod Mynediad

Gweithdrefnau mewn Achosion Brys

Newid Telerau Tenantiaeth

Ymestyn/Adnewyddu Cytundebau Tenantiaeth

Rhent

Cysylltiadau rhwng y Landlord a’r Tenant

Niwsans ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Dod â Thenantiaeth i Ben

Ymadael

Tenant yn dod â Thenantiaeth i Ben

Asesiad

Mae’r asesiad yn cynnwys 20 cwestiwn amlddewis. Bydd angen i chi gael sgôr o 70% (14 ateb cywir) i basio’r asesiad a chwblhau’r cwrs. Sicrhewch eich bod yn darllen y cwestiwn a'r atebion priodol cyn dewis.

Canslo Cyrsiau

Os digwydd i Rhentu Doeth Cymru ganslo cwrs neu newid amser, lleoliad neu ddyddiadcwrs, byddwn yn ymdrechu i gysylltu â phawb, gan gynnwys y lleoliad, yrhyfforddwyr ac unrhyw gleientiaid sydd wedi cofrestru ar y cwrs cyn gynted ag ybo modd.

Bydd Rhentu Doeth Cymru ond yncanslo’r cwrs os na fydd digon o enwau wedi cofrestru (llai na 15 o gynrychiolwyr) o leiaf 15 diwrnod cyndyddiad dechrau’r cwrs. Gall cyrsiau gael eu canslo oherwydd amgylchiadauarbennig ar unrhyw adeg. Os bydd angen i Rhentu Doeth Cymru ganslo cwrs, caiff lle ar gwrs arall ei gynnig yn ydyfodol i bob cleient sydd wedi cofrestru neu cynigir ad-daliad llawn.

Parcio

Gofalwch eich bod yn darllen y cyfarwyddiadau isod. Nid oes cyfleusterau parcio am ddim ym mhob lleoliad. Pan nad oes cyfleusterau parcio am ddim ar gael gostyngir ffioedd y cwrs i wneud yn iawn am y costau parcio lleol.

Diogelu Data

Bydd Rhentu Doeth Cymru yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018. Caiff eich gwybodaeth ei thrin yn gyfrinachol ond caiff ei rhannu gyda’n darparwyr hyfforddiant dan gontract fel rhan o ddarpariaeth gwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ar sut mae Rhentu Doeth Cymru yn rheoli ac yn rhannu data personol, gweler ein polisi preifatrwydd yma. here.

Cyrsiau Dosbarth Cymraeg

Mae cyrsiau Dosbarth Rhentu Doeth Cymru ar gael yn Gymraeg, ond maent yn cael eu cynnig ar gais yn unig. Os hoffech holi am gwrs Cymraeg cysylltwch â Rhentu Doeth Cymru dros y ffôn: 03000 133 344 neu e-bostiwch: HyfforddiantRhentuDoethCymru@caerdydd.gov.uk.

Dyddiad cychwyn: 14 Medi 2016 - 9:30 AM
Dyddiad gorffen: 14 Medi 2016 - 4:30 PM

Cost (fesul person): £100.00

Lleoedd sy'n weddill: 20

Manylion y Lleoliad

Lleoliad: Room to be advised on arrival
Gwesty’r Village, Caerdydd
DE VERE HOTELS & LEISURE LIMITED, THE VILLAGE HOTEL & LEISURE, 29 PENDWYALLT ROAD, YR EGLWYS NEWYDD, CAERDYDD, CF14 7EF
CAERDYDD
CF14 7EF
Cliciwch yma i’w weld ar fap

Cyfarwyddiadau:

Yn ôl