Trwyddedu Landlordiaid

Rhaid i landlordiaid sy’n hunan-reoli eiddo yng Nghymru wneud cais am drwydded. Mae hyn yn broses wahanol i gofrestru.

Pa landlordiaid sydd angen cael eu trwyddedu?

Os ydych chi’n gwneud unrhyw rai o’r gweithgareddau canlynol mewn eiddo yng Nghymru yr ydych chi’n landlord arno, mae angen trwydded arnoch:

Gweithgareddau Gosod Landlordiaid:
  • Trefnu neu gynnal ymweliadau gyda darpar denantiaid;
  • Casglu tystiolaeth i weld a yw darpar denantiaid yn addas (er enghraifft, drwy gadarnhau geirdaon, cynnal gwiriadau credyd neu gyfweld â darpar denant);
  • Paratoi neu drefnu cytundeb tenantiaeth;
  • Paratoi neu drefnu rhestr eiddo ar gyfer yr annedd neu restr o gyflwr yr annedd.
Gweithgareddau Rheoli Eiddo Landlordiaid:
  • Casglu rhent;
  • Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y tenant mewn perthynas â materion sy'n codi dan y denantiaeth;
  • Gwneud trefniadau gyda rhywun i gyflawni gwaith trwsio neu gynnal a chadw;
  • Gwneud trefniadau gyda thenant neu feddiannwr yr annedd i sicrhau mynediad i’r annedd at unrhyw ddiben;
  • Gwirio cynnwys neu gyflwr yr annedd, neu drefnu iddynt gael eu gwirio fel rhan o denantiaeth gyfredol neu un sydd wedi dirwyn i ben;
  • Cyflwyno hysbysiad i derfynu tenantiaeth.

Os ydych chi’n gwneud unrhyw rai o’r uchod, ond ar ran landlord mewn eiddo nad ydych chi’n landlord arno, bydd angen trwydded asiant arnoch. Darllenwch fwy.

Sut alla i gael trwydded?

Mae modd cwblhau cais am drwydded ar y wefan hon. Gallwch wneud hyn drwy’r cyfrif rydych chi wedi’i greu i gofrestru fel landlord neu, os ydych chi'n gyd-landlord ar wahân i’r prif landlord cofrestru, gallwch greu cyfrif newydd.

I gyflwyno cais dilys am drwydded, rhaid i’r holl wybodaeth ofynnol gael ei chyflwyno ynghyd â thystiolaeth o hyfforddiant addas, a rhaid cwblhau datganiad person ‘addas a phriodol’.

Gall yr hyfforddiant y mae’n rhaid i landlord ei gwblhau i gael trwydded gael ei wneud yn uniongyrchol gyda Rhentu Doeth Cymru, neu gellir cwblhau cwrs cymeradwy gyda darparwr hyfforddiant sydd wedi’i awdurdodi gan Rhentu Doeth Cymru. I ddarllen mwy am y gofynion hyfforddiant trwyddedu, ewch i’r dudalen hyfforddiant.

Ar ôl i gais cyflawn gael ei gyflwyno i Rhentu Doeth Cymru byddwn yn ei asesu i benderfynu a ellir cyflwyno trwydded. Byddwn yn sicrhau bod y cais yn gyflawn a bod y ffi gywir wedi’i thalu. Byddwn hefyd yn nodi bod y landlord yn 'addas a phriodol’ (drwy sicrhau nad oes ganddo unrhyw gollfarnau yn ei erbyn) ac yn sicrhau bod yr hyfforddiant a gwblhawyd yn addas at ddibenion trwyddedu. Ar ôl i ni asesu’r cais, byddwn yn cyflwyno trwydded. Dim ond o dan amgylchiadau eithriadol y byddai trwydded yn cael ei gwrthod.   

Ar ôl i drwydded gael ei dyfarnu, bydd y landlord yn cael hysbysiad yn cynnwys ei rif trwyddedu unigryw a’r amodau sydd ynghlwm wrth ei drwydded. Bydd y landlord hefyd yn cael cerdyn trwyddedu drwy’r post.

Am ba mor hir y mae trwydded yn para?

Pan fydd gan landlord drwydded, bydd yn para 5 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid i chi gadw’r wybodaeth yn eich trwydded yn gyfoes (e.e. newid eich rhif ffôn os ydych chi'n cael un newydd) a chydymffurfio ag amodau eich trwydded. Un o’r amodau fydd i gydymffurfio â’r Cod Ymarfer ar bob cyfrif. Crëwyd y Cod Ymarfer gan Weinidogion Cymru fel modd o sicrhau safon cyson o arfer gosod a rheoli yn unol â gofynion cyfreithiol Cymru. Gallwch ddarllen copi o’r Cod yma.

Os bydd deiliad trwydded yn methu â chydymffurfio ag amodau’r drwydded, neu os na fydd yn ‘addas a phriodol’ mwyach, gallai’r drwydded gael ei thynnu’n ôl. Mae hwn yn gam difrifol oherwydd bydd yn golygu na all person gyflawni gweithgareddau gosod neu reoli mewn unrhyw eiddo yng Nghymru. Yn lle hynny, byddai’n rhaid iddo gyfarwyddo asiant trwyddedig i weithredu ar ei ran ym mhob un o’i eiddo rhent.