Trwyddedu Landlordiaid

Rhaid i landlordiaid sy’n hunan-reoli eiddo yng Nghymru wneud cais am drwydded. Mae hyn yn broses wahanol i gofrestru.

Pa landlordiaid sy’n gorfod cael eu trwyddedu?

Os ydych chi’n gwneud unrhyw rai o’r gweithgareddau canlynol mewn eiddo yng Nghymru yr ydych chi’n landlord arno, mae angen trwydded arnoch:

Gweithgareddau Gosod Landlordiaid:
  • Trefnu neu gynnal ymweliadau gan ddarpar denantiaid;
  • Casglu tystiolaeth at ddiben penderfynu ar addasrwydd darpar denantiaid (er enghraifft drwy gadarnhau geirdaon, cynnal gwiriadau credyd neu gyfweld â darpar denant);
  • Paratoi, neu drefnu i baratoi, cytundeb tenantiaeth;
  • Paratoi, neu drefnu i baratoi, stocrestr ar gyfer yr annedd neu restr o gyflwr yr annedd.
Gweithgareddau Rheoli Eiddo Landlordiaid:
  • Casglu rhent;
  • Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer y tenant mewn perthynas â materion sy'n codi dan y denantiaeth;
  • Gwneud trefniadau i berson ddod i wneud gwaith trwsio neu gynnal a chadw;
  • Gwneud trefniadau gyda thenant neu feddiannwr yr annedd i gael mynediad i'r annedd at unrhyw ddiben;
  • Gwirio cynnwys neu gyflwr yr annedd, neu drefnu iddynt gael eu gwirio fel rhan o denantiaeth gyfredol neu un sydd wedi dod i ben;
  • Cyflwyno hysbysiad i derfynu tenantiaeth.

Os ydych chi’n gwneud unrhyw rai o’r uchod, ond ar ran landlord mewn eiddo nad ydych chi’n landlord arno, bydd angen trwydded asiant arnoch o bosibl. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch yma..

Sut galla i gael trwydded?

Mae modd cwblhau cais am drwydded ar y wefan hon. Gallwch wneud hyn drwy’r cyfrif rydych chi wedi’i greu i gofrestru fel landlord neu, os ydych chi'n gyd-landlord ar wahân i’r prif landlord cofrestru, gallwch ddechrau eich cais unigol am drwydded drwy greu cyfrif.

I gyflwyno cais dilys am drwydded, rhaid i’r holl wybodaeth ofynnol gael ei chyflwyno ynghyd â thystiolaeth o hyfforddiant addas, a rhaid cwblhau datganiad person ‘addas a phriodol’.

Gall yr hyfforddiant y mae’n rhaid i landlord ei gwblhau i gael trwydded gael ei wneud yn uniongyrchol gyda Rhentu Doeth Cymru, neu gellir cwblhau cwrs cymeradwy gyda darparwr hyfforddiant sydd wedi’i awdurdodi gan Rhentu Doeth Cymru. I ddarllen mwy am y gofynion hyfforddiant trwyddedu, ewch i’r dudalen hyfforddiant.

Ar ôl i gais wedi ei gwblhau gael ei gyflwyno i Rhentu Doeth Cymru caiff ei asesu i benderfynu a ellir dyfarnu trwydded. Byddant yn sicrhau bod y cais yn gyflawn a bod y ffi gywir wedi’i thalu. Byddant yn penderfynu hefyd a yw’r landlord yn berson 'addas a phriodol’ (drwy sicrhau nad oes ganddo unrhyw gollfarnau perthnasol yn ei erbyn) ac yn sicrhau bod yr hyfforddiant a gwblhawyd yn addas at ddibenion trwyddedu. Ar ôl asesu’r cais, caiff trwydded ei dyfarnu. Dim ond o dan amgylchiadau eithriadol y byddai trwydded yn cael ei gwrthod.

Ar ôl i drwydded gael ei dyfarnu, bydd y landlord yn derbyn hysbysiad yn cynnwys rhif unigryw ei drwydded a’r amodau sydd ynghlwm wrth ei drwydded. Bydd y landlord hefyd yn cael cerdyn trwyddedu drwy’r post.

Pa mor hir y mae trwydded yn para?

Pan fydd gan landlord drwydded, bydd yn para 5 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid i chi gadw’r wybodaeth yn eich trwydded yn gyfoes (e.e. rhaid newid eich rhif ffôn os ydych chi'n cael un newydd) a chydymffurfio ag amodau eich trwydded. Un o’r amodau fydd i gydymffurfio â’r Cod Ymarfer bob amser. Crëwyd y Cod Ymarfer gan Weinidogion Cymru fel modd o sicrhau safon gyson o arfer gosod a rheoli yn unol â gofynion cyfreithiol yng Nghymru. Gallwch ddarllen copi o’r Cod yma.

Os bydd deiliad trwydded yn methu â chydymffurfio ag amodau’r drwydded, neu os na fydd yn ‘addas a phriodol’ mwyach, gallai’r drwydded gael ei diddymu. Mae hwn yn gam difrifol oherwydd bydd yn golygu na all y person gyflawni unrhyw weithgareddau gosod na rheoli mewn unrhyw eiddo rhent yng Nghymru. Yn hytrach, byddai’n rhaid iddo gyfarwyddo asiant trwyddedig i weithredu ar ei ran ar gyfer ei holl eiddo rhent.