COVID-19: Diweddaraid Gwasanaeth

Datblygiadau a canllawiau diweddaraf

01 Medi: Mae Llywodraeth Cymru yn lansio gwasanaeth cynghori annibynnol i gefnogi tenantiaid sy'n wynebu anhawster ariannol o ganlyniad i'r pandemig. Mae'r Cynllun Rhybudd Cynnar yn llinell gymorth gyfrinachol am ddim sy'n cael ei rhedeg gan Gyngor ar Bopeth Cymru. Cliciwch yma i weld ystod o adnoddau y gallwch eu defnyddio i godi ymwybyddiaeth o'r gwasanaeth newydd.


25 Awst: Mae canllawiau COVID-19 ar gyfer landlordiaid ac asiantau nawr wedi'u diweddaru gan Lywodraeth Cymru. Maent yn cadarnhau ni fydd y llysoedd yn parhau ag unrhyw achos o adennill meddiant tan o leiaf 20 Medi 2020. Mwy o wybodaeth yma


07 Awst: Llywodraeth Cymru yn diweddaru canllawiau hunan-ynysu ar gyfer y rhai sy'n byw mewn llety a rennir. Cliciwch yma i weld.


27 Gorffennaf: Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau’r Coronafeirws) (Cymru) 2020 wedi'u diwygio gan alluogi'r rheini sy'n bwriadu symud adref i wneud hynny. Darllenwch fwy yma. 


24 Gorffennaf: Cyfnodau rhybudd troi allan yng Nghymru wedi’u ymestyn i isafswm o 6 mis ar hysbysiadau Adran 21 ac Adran 8 (ac eithrio'r rhai ar sail ymddygiad gwrthgymdeithasol lle bu’r rhybudd 3 mis cyfredol yn dal i fod yn berthnasol). I weld Cwestiynau Cyffredin cliciwch yma


6 Gorffennaf: Mae Llywodraeth Cymru yn diweddaru canllawiau COVID-19 ar gyfer landlordiaid ac asiantau, gan ddarparu eglurder pellach ar atgyweirio, cynnal a chadw a mynd i mewn i gartrefi pobl eraill yn ystod y pandemig. Cliciwch yma i'w weld. Mae canllawiau tenantiaid yn ymwneud ag atgyweiriadau mewn eiddo ar rent hefyd ar gael yma


1 Gorffennaf: Mae canlyniadau arolwg diweddar Llywodraeth Cymru sy'n gwerthuso'r effaithiau COVID-19 ar landlordiaid a thenantiaid preifat nawr ar gael yma. 


25 Mehefin: Mae canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector tai yn darparu eglurder ar symud tai a gweld eiddo yn ystod yr amser hwn. Gweld yma.


5 Mehefin: Llywodraeth Cymru yn cadarnhau y bydd gwaharddiad troi allan yn cael ei ymestyn tan 23 Awst 2020. Darllenwch fwy yma


27 Mai: Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau newydd i denantiaid sy'n dymuno dychwelyd i eiddo rent i gasglu eiddo yn ystod y pandemig. Gwelir yma.


23 Mai : Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Shelter Cymru i ddatblygu ymgyrch ddigidol ar Gyngor Tai yn ystod COVID-19 i gynorthwyo'r rhai sy'n ceisio cyngor sy'n ymwneud â gwahanol faterion tai. Ymhlith y pryderon cyffredin mae brwydrau i dalu rhent neu forgais, pryderon troi allan, gwneud atgyweiriadau mewn eiddo rent, cael lle diogel neu addas i aros, a hunan-ynysu mewn llety a rennir. Darllen mwy


9 Ebrill: Llywodraeth Cymru yn rhyddhau canllawiau diweddaraf ar gyfer Landlordiaid ac Asiantau. Mae'r diweddariadau'n cynnwys, ymweld ag eiddo, Safonau Lleiafswm Effeithlonrwydd Ynni a cefnogi'ch tenantiaid. Mwy o wybodaeth.


9 Ebrill: Mae Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu dogfen Cymorth i Denantiaid sy'n daparu cyngor a chysylltiadau ar gyfer y rhai sy'n cael trafferthion talu biliau a/neu rent yn ystod yr amser hwn. Gwelir dogfen yma. 


1 Ebrill: Mae Eiddo Ddomestig Rhentu Preifat yng Nghymru yn cael ei reoleiddio gan y Safonau Lleiafswm Effeithlonrwydd Ynni. Mae angen sgôr Tystysgrif Perfformaid Ynni o E neu uwch er mwyn cydymffurfio â'r gyfraith. O heddiw ymlaen, bydd y ddeddfwriaeth hon yn ymestyn i gwmpasu tenantiaethau presennol yng Nghymru a Lloegr. Cyhoeddwyd canllawiau i landlordiaid a bydd yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd trwy gydol y pandemig hwn.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau i awdurdodau lleol gan bwysleisio y dylid ffocysu gorfodi ar sefyllfaoedd brys.

Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn mae Llywodraeth Cymru yn annog landlordiaid i gymryd agwedd bragmatig, synnwyr cyffredin tuag at faterion di-frys sy'n cael eu effeithio gan gyfyngiadau cysylltiedig â COVID-19.

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio'n agos gyda'r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol ac yn sicrhau bod unrhyw newidiadau a wneir i'w safle yn cael eu hadlewyrchu yn y canllawiau.


26 Mawrth: Llywodraeth Cymru yn datblygu canllawiau COVID-19 i Landlordiaid ac Asiantau yn y Sector Rhentu Preifat yn Nghymru. Mwy o wybodaeth. 


25 Mawrth: Mae Gas Safe Register yn darparu'r canllawiau diweddaraf i landlordiaid ar sut y dylid rheoli archwiliadau diogelwch nwy blynyddol yn ystod y cyfnod hwn. Darllenwch fwy 


23 Mawrth: Canolfan gyswllt Rhentu Doeth Cymru ar gau oherwydd ragofalon diogelwch Coronafeirws.  Am ymholiadau, annogir i chi ymweld â'n tudalen Cwestiynau Cyffredin. Os na fydd hwn yn datrys eich ymholiad, defnyddiwch ein ffurflen gyswllt. Darllenwch fwy


22 Mawrth: Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno y bydd y mesur sy’n cael ei ddatblygu gan Lywodraeth y DU i atal achosion o droi allan o lety cymdeithasol neu gartref wedi’i rentu’n breifat yn gymwys i denantiaid Cymru. Darllenwch fwy


20 Mawrth: Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cyhoeddi gwybodaeth benodol am Coronafeirws a hawlio budd-daliadau ar wefan Deall Credyd Cynhwysol. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gydag unrhyw newidiadau felly gwiriwch yn ôl yn rheolaidd. 

Mwy...

Canllaw Sector Rhentu Preifat

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau COVID-19 ar gyfer landlordiaid ac asiantau yng Nghymru. Mae’r canllawiau yn cynnwys gwybodaeth ar:

  • Sut y dylid rheoli ymweliadau eiddo
  • Gofalu am les meddyliol wrth hunanynysu
  • Cefnogi eich tenantiaid
  • Cymorth ychwanegol ar gyfer eich busnes

Cliciwch yma i weld y ddogfen.

Mae canllaw ar wahân wedi'i ddatblygu ar gyfer tenantiaid ac mae hwn gael yma

Anogir i chi gwirio gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru yn aml i sicrhau eich diogelwch a ddiogelwch eich tenantiaid. 

Hyfforddiant Ystafell Dosbarth

Fel canlyniad o’r amgylchiadau presennol, mae Rhentu Doeth Cymru wedi penderfynu canslo cyrsiau hyfforddi ystafell ddosbarth ar gyfer y dyfodol rhagweldadwy ac ni chymerir unrhyw archebion nes bydd rhybudd pellach.

Anogir i’r rhai sydd â gofynion hyfforddi rhagorol i gwblhau hyfforddiant Rhentu Doeth Cymru ar-lein. Os oes gennych ymholiad hyfforddi yr hoffech ei drafod gyda ni, gofynnwn ichi gysylltu â ni drwy ein ffurflen gyswllt.

Deddfwriaeth Isafswm Effeithlonrwydd Ynni

Rydym wedi gohirio cyfathrebiad sy'n hyrwyddo'r angen i gydymffurfio a deddfwriaeth Isafswm Effeithlonrwydd Ynni Ebrill 1af. Y brif flaenoriaeth yw diogelwch pawb; dylai landlordiaid a thenantiaid ddilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru a pheidio â rhoi eu hiechyd mewn perygl.

Riportio cyflwr eiddo

Os oes gennych bryderon yn ymwneud â'ch landlord / asiant neu'r eiddo rydych chi'n byw ynddo, ceisiwch ddatrys y mater hwn gyda'ch landlord. Os nad yw hyn yn llwyddiannus cysylltwch a ni drwy ein ffurflen gyswllt. Oherwydd lefelau staffio is, efallai y byddwch yn profi ychydig o oedi wrth i ni ymateb. Byddwn yn gwneud ein gorau i ddod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl. 

Aros am drwydded

Mae ceisiadau am drwydded fel arfer yn cael eu prosesu o fewn 8 wythnos a byddwn yn parhau i weithio i gyrraedd y lefelau gwasanaeth hyn. Bydd ymgeiswyr yn cael ei hysbysu os ydynt yn debygol o brofi oedi.