Teitl y cwrs: Rhan 1 o Deddf Tai (Cymru) 2014: Trosolwg (ar gyfer landlordiaid ac asiantau sydd angen hyfforddiant atodol)

Addysgir yn: Saesneg a Chymraeg

Cynulleidfa darged: Arall

Maes Llafur:

Croeso i fodiwl Rhan 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014: Trosolwg Rhentu Doeth Cymru. Bydd hwn o ddiddordeb i chi os:

  • Y rhai hynny a gwblhaodd hyfforddiant Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru. Nid oedd yr hyfforddiant yn trafod gofynion Deddf Tai (Cymru) 2014 cyn 1 Awst 2015, felly, mae angen gwneud yr hyfforddiant hwn.
  • Y rhai hynny sydd wedi dilyn cyrsiau Rhentu Doeth Cymru cymeradwy, nad oeddent yn trafod gofynion Deddf Tai (Cymru) 2014 (Gellir gweld manylion am hyn ar dudalen darparwyr hyfforddiant allanol).

  • Y rhai hynny sy’n awyddus i barhau â'u datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

 

Mae'r cwrs yma yn ymdrin â (Cliciwch ar bob arwydd am fwy o wybodaeth)

 

Deddf Tai (Cymru) 2014

Beth mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn ei olygu i landlorddiaid ac asiantau yng Nghymry?

Beth bydd y ddeddfwriaeth yn ei gyflawni?

Pa wybodaeth fydd ar gael i'r cyhoedd?

Beth bydd yn digwydd i'r rhai nad ydynt yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth hon?

Cofrestru landlordiaid.

Trwyddedu landlordiaid ac asiantau.

Beth os nad yw'r landlord yn gosod a rheoli'r eiddo yn bersonol?

Sut galla I gael trwydded a pha effaith gaiff hynny arna i?

Ar gyfer pa weithgareddau gosod a rheoli eiddo y mae angen trwydded ar landlord?

Ar gyfer pa weithgareddau gosod a rheoli eiddo y mae angen trwydded ar asiant?

Gofynion ychwanegol sydd ynghlwm wrth drwydded asiant.

Archwiliad Asiant

Rwy'n byw y tu allan i'r DU; a allaf barhau i osod a rheoli'r eiddo rwy'n berchen arno yng Nghymru?

Mae gen i drwydded landlord, ond rwy'n mynd ar fy nhwyliau. Pwy sy'n gallu rheoli fy eiddo?

Rwy'n cyflogi staff i'm helpu i reoli fy mhortffolio. A oes unrhyw ofynion ychwanegol yn sgil hynny?

Nid fi yw'r landlord; y cyfan rydw i'n ei wneud ydy gwirio cyflwr yr eiddo neu baratoi stocrestrau. A oes angen trwydded arna i?

A allaf adennill costau'r ffioedd cofrestru, trwyddedu a hyfforddiant gorfodol?

Asesiad

Mae'r asesiad wedi ei wneud o 10 cwestiwn. Bydd angen i chi ateb 6 neu fwy allan o 10 i basio'r asesiad a chwblhau'r cwrs. Bydd angen i chi fynd trwy'r asesiad mewn un eisteddiad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y cwestiwn ac atebion priodol cyn i chi wneud eich dewis.

Cost (fesul person): Am ddim

Archebu Lle Yn ôl