Trwyddedu Asiantau

Rhaid i berson (boed yn unigolyn neu’n gwmni) sy’n cael ei gyfarwyddo gan landlord yng Nghymru i gyflawni gwaith gosod a rheoli ar ei ran wneud cais am drwydded.

Defnyddiwch ein hadnodd ar-lein i weld a yw hyn yn berthnasol i chi.

Sut i gael trwydded asiant

Mae modd cwblhau cais am drwydded ar y wefan hon. Gallwch ddechrau'r broses drwy greu cyfrif a wedyn ymgeisio am drwydded oddi fewn i'r cyfrif hwnnw. Rhaid i gais am drwydded gael ei gwblhau’n llawn a rhaid talu’r ffi gywir.

Os yw unigolyn neu gwmni sy’n gwneud cais am drwydded yn cyflogi staff y mae eu gwaith yn cynnwys gwaith gosod a rheoli mewn eiddo rhent yng Nghymru, rhaid iddynt gael eu nodi ar y cais am drwydded gan yr ymgeisydd a rhaid iddynt oll gwblhau hyfforddiant asiant er mwyn i'r ymgeisydd gael trwydded.

I ddysgu mwy am y gofynion hyfforddiant trwyddedu ar gyfer asiantau a’u staff, ewch i’r tudalennau hyfforddiant.

Ar ôl i gais trwyddedu cyflawn gael ei gyflwyno i Rhentu Doeth Cymru, caiff ei asesu i benderfynu a ellir cyflwyno trwydded. Bydd hyn yn cynnwys cadarnhau bod y cais yn gyflawn a bod y ffi gywir wedi’i thalu. Rhaid i Rhentu Doeth Cymru fod yn fodlon hefyd fod yr asiant yn ‘addas a phriodol’ (drwy sicrhau nad oes ganddo unrhyw gollfarnau perthnasol yn ei erbyn) a chadarnhau bod yr hyfforddiant sydd wedi’i gwblhau yn addas at ddibenion trwyddedu. Gall trwyddedau gael eu gwrthod os ystyrir nad yw’r ymgeisydd yn ‘addas a phriodol’.

Ar ôl i drwydded gael ei dyfarnu, bydd yr asiant yn cael hysbysiad yn cynnwys ei rif trwyddedu unigryw a’r amodau sydd ynghlwm wrth ei drwydded. Bydd yr asiant hefyd yn cael cerdyn trwyddedu drwy’r post a sticer ffenest os oes ganddo bresenoldeb amlwg ar strydoedd.

Am ba mor hir y mae trwydded yn para?

Pan fydd gan asiant drwydded, bydd yn para 5 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid i’r ymgeisydd gadw’r wybodaeth yn ei drwydded yn gyfoes (er enghraifft, newid manylion cyswllt os byddant yn newid) a chydymffurfio ag amodau’r drwydded. Un o’r amodau fydd i gydymffurfio â’r Cod Ymarfer ar bob cyfrif. Crëwyd y Cod Ymarfer gan Weinidogion Cymru fel modd o sicrhau safon cyson o osod a rheoli yng Nghymru. Gallwch ddarllen copi o’r Cod yma.

Os bydd deiliad trwydded yn methu â chydymffurfio ag amodau’r drwydded, neu os na fydd yn ‘addas a phriodol’ mwyach, gallai’r drwydded gael ei thynnu’n ôl. Mae hwn yn gam difrifol oherwydd bydd yn golygu na all person gyflawni gweithgareddau gosod neu reoli mewn unrhyw eiddo yng Nghymru ar ran landlord.