Trwyddedu Asiantau

Rhaid i berson (boed yn unigolyn neu’n gwmni) sy’n cael ei gyfarwyddo gan landlord yng Nghymru i gyflawni gwaith gosod a rheoli ar ei ran wneud cais am drwydded.

Defnyddiwch ein hadnodd ar-lein i weld a yw hyn yn berthnasol i chi.

Sut i gael trwydded asiant

Mae modd cwblhau cais am drwydded ar y wefan hon. Gallwch ddechrau'r broses drwy greu cyfrif a wedyn ymgeisio am drwydded oddi fewn i'r cyfrif hwnnw. Rhaid i gais am drwydded gael ei gwblhau’n llawn a rhaid talu’r ffi gywir.

Os yw unigolyn neu gwmni sy’n gwneud cais am drwydded yn cyflogi staff y mae eu gwaith yn cynnwys gwaith gosod a rheoli mewn eiddo rhent yng Nghymru, rhaid iddynt gael eu nodi ar y cais am drwydded gan yr ymgeisydd a rhaid iddynt oll gwblhau hyfforddiant asiant er mwyn i'r ymgeisydd gael trwydded.

I ddysgu mwy am y gofynion hyfforddiant trwyddedu ar gyfer asiantau a’u staff, ewch i’r tudalennau hyfforddiant.

Ar ôl i gais wedi ei gwblhau gael ei gyflwyno i Rhentu Doeth Cymru caiff ei asesu i benderfynu a ellir dyfarnu trwydded. Byddant yn golygu cadarnhau bod y cais yn gyflawn a bod y ffi gywir wedi’i thalu. Rhaid hefyd i Rhentu Doeth Cymru fod yn fodlon bod yr asiant yn berson 'addas a phriodol’ (drwy sicrhau nad oes ganddo unrhyw gollfarnau perthnasol yn ei erbyn) a chadarnhau bod yr hyfforddiant a gwblhawyd yn rhan o’r cais yn addas at ddibenion trwyddedu. Gall trwyddedau gael eu gwrthod os na ystyrir bod yr ymgeisydd yn berson ‘addas a phriodol’.

Ar ôl i drwydded gael ei dyfarnu, bydd yr asiant yn derbyn hysbysiad o rif unigryw ei drwydded a’r amodau sydd ynghlwm wrth ei drwydded. Bydd yr asiant hefyd yn cael cerdyn trwyddedu drwy’r post a sticer ffenest os oes ganddo bresenoldeb ar y stryd fawr.

Am ba mor hir y mae trwydded yn para?

Pan fydd gan asiant drwydded, bydd yn para 5 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rhaid i’r ymgeisydd gadw’r wybodaeth yn ei drwydded yn gyfoes (er enghraifft rhaid diweddaru manylion cyswllt os byddant yn newid) a chydymffurfio hefyd ag amodau’r drwydded. Un o’r amodau fydd i gydymffurfio â’r Cod Ymarfer bob amser. Crëwyd y Cod Ymarfer gan Weinidogion Cymru fel modd o sicrhau safon gyson o arfer gosod a rheoli yng Nghymru. Gallwch ddarllen copi o’r Cod yma.

Os bydd deiliad trwydded yn methu â chydymffurfio ag amodau’r drwydded, neu os na fydd yn ‘addas a phriodol’ mwyach, gallai’r drwydded gael ei diddymu. Mae hwn yn gam difrifol oherwydd bydd yn golygu na all y person gyflawni unrhyw waith gosod na rheoli mewn unrhyw eiddo rhent yng Nghymru ar ran landlord.